Hebrews 5

Yanu botai fuyo ode sina weta amara Yesu Dana kobererauro bunawereba Dana ya ma owere muni

1I fuyo ode sina weta uwara emebairoma mune odasuro emana Godibai i uwaraba gaukara utaita. I fuyo ode sina weta uwarama i uwaranu Godibai me maeta munaitate i uwaranu siosawere uetaba Godibai fuyo odaita. 2I fuyo ode sina weta uwara emaini buna meba emana i siosawere utaita uwaranu ueta sineta iwata utaitate ema kekerama durua utaita. 3I fuyo ode sina weta uwara emana buna meba siosawere utaitate emanu siosawere uetaba fuyo odaita. I uwaranu siosawere uetaba fuyo odaita enanari emanu siosawere uetaba Godibai fuyo odaita. 4Mui amarama i fuyo ode sina weta gaukara danu torowa da mubisu. Godima Eroni mune odi, enanari i fuyo oeta uwara mune odasu.

5I ari Yesu Keriso Danu torowa i fuyo ode sina weta gaukara munawa uite danu ifu we ma derawere utawa ui. Dawa eno utawaro nono Godima Dawaba wei,

  • Ana Nanu Amara awonana Na Anu Amama. Anu ifu we ma derawere utatane,
eno wei.
6Godinu buka mui afuroma eno wei,

  • Ana fuyo ode sina weta Amara me ibene ibene ibifasu. Mekisideki dawa ko fuyo ode sina webi, i ari Anu torowa enanari uteibasu,
eno wei.

7Yesu Dana ewa nasiniro ibeda Dawa iwata Godima Dawa uietaroma ma wirofisu. Enoba Dana arua we i weda Godibai guriguri utebi. Dana Godi ititi kakara uteda imutebiba Godima Danu sina nautebi. 8Yesu Dana Godinu Amararogo nono Dawa i oferi woureda Danu gaukara kobererau ufie iba gifena utawa ue iwata ui. 9Dana ba kobererauba Danu sina nautaita uwaranu ma wiroeta Amara siniba ema ma wirotasuro me ibene ibene ibaita. 10Nono Godima wei, Mekisideki dana Nabai fuyo ode sina webiba Ana danu sirorari ari iba enanari uteibasu.

Ya kiki koiniboro ari da ibeibe

11Danu fuyo ode sina weta uwara sinanu ubina faiyawere ibinurogo i sinana kimuwere nono yanu beforo buna meba i sinanu ubi wiawa une. 12Yana Godinu sina yafawere nautebitaba awona yana tisa uwara siboe watane. Nono yana Godinu kimuwere sina nauegou utawa utaitaba emebai da we mawetu uforo mui tisa uwarama yaba Godinu nudawere sina webitaita. Enoba yana amaro kuita ariba yana ba ieta itawa ama torowa itaita. 13Anama ama itasu dana kuita ari. Dana i ba uetaini meo uetaini nesia iwawa ata bata utebasu. 14I dera uwara emana ba uetaini meo uetaini iwata uteda abanaro ma saragari utaitate ieta torowa itebaita i ari.

Copyright information for `YRB