Hebrews 6

Ya buna ufete yanu naueta mamegou ufe

Enoba Yesu Keriso botai ubi we mawetu ueta sina torowa woroworo da webete Danu mui bunawere sina naufene watane. I botai ubi sina nesina eno, siosawere ueta sinetaini yanu naueta Godibai oetaini babataito uetaini kofiri deiro agema oetaini uietaroma eme ma uyaretaini Godinu me ibene ibene fanisi maetaini i sina nesia woroworo da webete Godinu mui buna we mawetu ueta sina nauteda iwata ufene iba watane. Godi Dana unu eno ufisuna eno ufete Yesu Keriso da ekodifeisi.

Godinu sinama moana uwaranu imueta ma ario ufisu. Eno ufiro emana i urenu wiroeta mubitaro Godinu Imumu Kotofuma emabai ibifisu. Emabai ibifiro emana Godinu kobere sina ieta inono ufitate i duburo fafisu buna ueta iwata ufitate nono nesia ekodifitaitana anene ema ma owefiro emanu neno neno ueta dubena afu sabitaita? Eno ufitaitana emana Godinu Amaraba sina siosawere eme ditiro webitate Dawa korosiro nono ure odifitate Dawaba dubena sabitaitaba ema da ma owefiro emanu neno neno ueta dubena afu daido da sabitaita.

I Godinu kimuwere sina nautaita uwaraini nautawa uwarana ewa kasei sina ari. Obima ainewaure mateda nasini mae ma nuda utasuro ieta aika maika i nasiniro waratasuro i waiya ubi uwarama itaita. Enoba Godima i nasini ma kobererau utasu. Nono i nasiniro orobu torowa waratasuna ina kobererau me. I enona Godima i nasini we ma siosa ufiro inama yafisu.

Naiyemutu, nanu sina nauawe. Eno watanete eno we imutatane, yana orobu waratasu nasini arina me. Yana Godinu ma wiroeta sina nautaitaba Godinu iboro inare kimu ufoita eno we imutatane. 10 Godi Dana siosawere me. Dana kobererau. Yana Danu gaukara utedana i naueta uwara durua utebita enanari utaitaba yana Godiba neno arama utaitaro Dana yanu ueta nesia da imutawa ufisu. 11 Nanu ununa ya nesia bunawere uteiboro i dubu kowa fafiro Godinu we bou ueta yawotaita enanari nesia muboe watane. 12 Ofe ejiwa da uawe. Moana uwarama emanu naueta Godibai odeda ure nudarau yawoegou utebaitate Godinu we bou ueta nesia munaita. I uwaranu ueta sineta eawete enanari uawe.

Godinu we bou ueta nauegou ufe

13 Godima Eibaramuba we bou uteda weite nono mui dera amara meba Danu ifuro Danu torowa wei. 14 Godima Eibaramuba eno wei, Nanu ifuro Nanu torowa watane. Nana a ma kobererau umate aba sisia uwara faiyawere mamau wei. 15 Godima eno weiba Eibaramuma kekeramaratu yawotebiba dana Godinu we bou ueta nesia enanari muni. 16 Mui amarama we bou ueta sina webisuna dana mui amara dawa ari me, mui dera amaranu ifuro webisu. Dana mui dera amaranu ifuro webisuna uwaranu bebetuma yaraneta ido me sibisu. 17 Godi Danu ununa Danu we bou ueta mubitate emema iwata ufitaro Dawa Danu imueta da ma owere mubie iba Danu ifuro wei. 18 Enoba Danu we bou uetaini Danu ifuro wetaini i ueta sadeima uro owere ma owere da ufiro Godima meo da webisu. Enoba ya Godibai ane merau ibinisi uwarama yanu imueta ma buna ufete Godinuro imutaisi we bou ueta nesia imuegou ufene iba Godima yaba eno ui. 19 Bouti anikama you ogo ubarero ma kimu utasu, i arina wiroeta imutaisina ima yanu neno ma kimu utasu. Yesu Keriso yanu ma wiroeta Amara Dana yaba i urero wadiama garari ueta koruro Godibai ani. 20 Yesu Dawa ko ya durua ufie iba iro manite ibeda awona i botai fuyo ode sina weta gaukara utasu enanari uteibisu. Mekisideki dana fuyo ode sina webi i ari awonana Yesu Danu torowa enanari utasu.

Copyright information for `YRB