Hebrews 7

Mekisideki dawa dera fuyo oeta amara

Mekisideki dana Seiramu orofanu kini amara. Dana i Seiramu orofa uwara yawotebi. Dana i Dera Godinu botai fuyo ode sina weta amara. Eibaramu dana moana kini foini(4) uranebe urane ma serigari uite owere fari. Farebina Mekisidekima ane Eibaramu atanite we ma kobererau ui. Eno uiro Eibaramuma danu ibaiabai bebere aika maika odi. Odite i teniroma demui demui munite Mekisidekiba mai. Mekisidekinu botai ifunu ubina rorowarau yawoeta kini. Dana Seiramu orofanu kiniba danu mui ifunu ubina wesarau ueta kini. Mui amarama Mekisidekinu ibeta ikiki odawa ui. Iba Mekisideki danu danua damama ya iwata me. Danu sirorari sisia uwara ya iwata me. Danu danuama muni kowa ya iwata me. Danu uieta kowa ya iwata me. Dana Godinu amara ari. Danu fuyo ode sina weta gaukara ina me ibene ibene ibeibisu.

Dana dera amara imuawe! I bodere dera amara Eibaramu dana Mekisidekiba danu uranetaro serigari uite muni ibaiabai teniroma demurai munite mai. Riwainu sisia uwarama torowa i fuyo ode sina weta taisi ibaiabai munebita. Godinu tarawatuma weiba iba emana emanu su uwarabairoma taisi ibaiabai munebita. Godinu tarawatuma weiba iba emana emanu su uwarabairoma taisi ibaiabai munaita. Ema nesia Eibaramunu sisiade nono emabairoma taisi ibaiabai munebita. Mekisideki dana Riwainu sisiana me. Merogo nono dana Eibaramubairoma taisi ibaiabai muniba Godinu we bou ueta muni amaraba we ma kobererau ui. Imue eawe! I we ma kobererau ueta amarana derawere, i we ma kobererau ueta muneta amarana otowaratu. I fuyo ode sina weta uwarama taisi ibaiabai munebitana uitebita. Nono Mekisideki dana me ibeta amara, dana taisi ibaiabai munebi Godinu bukaroma eno wasu. Nanu sina wemaro nauawe. Eibaramuma taisi ibaiabai mai enanari Riwai i taisi ibaiabai muneta amarama Mekisidekiba taisi ibaiabai mai. 10 I kowaro Riwai danu danuama dawa munawa uiro Riwai dana danu sirorari amara Eibaramunu iwaro ibina Mekisidekima Eibaramu atani.

Reka fuyo ode sina weta amarama bodere fuyo oeta uwaranu kabesi muni

11 Godima eno we imui, Nana fuyo ode sina weta uwara odimaro i Riwai uwarama i gaukara rorowarau ufitae we imuite iba i tarawatu owawa ue odite Isaraero uwaraba mai. Nanu sina nauawe, i fuyo ode sina weta uwarama eme ma rorowarau ufitarona mui aika fuyo ode sina weta amara Eroni arina me, Mekisideki ari da sibie. 12 Mui aika fuyo ode sina weta amara siniba Godima reka tarawatu odi. 13 Nana Yesu Kerisoba watane. Dana Eroninu sisia amara me, Dana mui sisia amara. Danu sirorari uwarama fuyo ode sina weta gaukara utawa utebita. 14 Ya iwata, yanu Dera Waria Amara Danu sirorari amarana Juda. Mosesima Judanu sisia uwara fuyo ode sina weta uwara we odawa ui.

Yesu Danu ainewaure fuyo oeta gaukarana Mekisisidekinu gaukara ari

15 Imue eawe! I arina mui amara uyarite i fuyo ode sina weta gaukara utebi. Dana Mekisideki ari. 16 Ewa Amarama Danu sirorariroma fariro emema fuyo ode sina weta amara odawa uta. Dana bunawereba Dawa uitawa me ibene ibene ibifisu iba fuyo ode sina weta Amara sini. 17 Godinu bukaro owawana Keriso Dawaba eno wasu, Mekisidekima fuyo ode sina webi i ari Anu torowa eno utedibeibasu, eno wasu. 18 I bodere tarawatuna buna me kobererau utawa uiba Godima ina mune aika odi. 19 Mosesinu tarawatuma eme ma rorowarau utawa uide i ma wiroeta Amara imutaisiba Dana ya ma rorowarau ufite Godibai woure odifisu.

20 Godima Yesu Keriso fuyo ode sina weta Amara mune odite Danu ifuro ido wei. I bodere fuyo ode sina weta uwaraba Danu ifuro wiawa ui. 21 Godima Danu ifuro bunawere weiba Yesu Keriso Dawa fuyo ode sina weta Amara sini. Godima eno wei,

  • Godima Danu ifuro weiba Danu imueta da ma owefiro Ana fuyo ode sina weta gaukara me ibene ibene ibeda ainewaure uteibasu,
Godima eno wei.
22 Dana eno weiba ya iwatade Yesu Dana Godinu kobere unuro ue mataneta yawoeta Amara daido sini.

23 Nono ewa mui sina nauawe. I bodere fuyo ode sina weta uwarama uiteda emanu gaukara ekodebitaba iba uwara faiyawere i gaukara utebita. 24 Nono Yesu Dana me ibene ibene ibeibisuba Danu gaukara mui amarama da mubisu. 25 Enoba uwarama Yesubai ane faraitate Godibai anaitaro Yesuma me ibene ibene ibeda emeini Godini abanaro inaibeda Godibai emeba nui wasute ema ma wirotebasu.

Fuyo oeta Amara Yesu Dawa rorowarauro kobererauba ya durua utasu

26 Ina kobererauba Yesu Keriso Dana yanu kobere fuyo ode sina weta Amara sini. Dana ya durua utebasu. Dana ba kobererau. Dana siosawere utawa ui. Godima Dawa i siosawere ueta uwarabairoma munite i ure deiro woure mane odiro ibinu. 27 Yesu Dana moana fuyo ode sina weta uwara arina me. Dana ainewaure Danu siosawere uetaini i uwaranu siosawere uetaini Godibai fuyo odawa utebasu. Dana Godibai demurai Danu torowa daido odi. 28 Mosesinu tarawatu kowaro emena rorowarau me uwara mutate fuyo ode sina weta uwara oita. Ema ko eno utaro nono Godima Danu ifuro bunawere weite Danu Amara Dana me ibene ibene ibeta ba kobere rorowarau Amara, i botai fuyo ode sina weta Amara mune odiba me ibene ibene ibeibisu.

Copyright information for `YRB