Hebrews 8

Yesu yanu Dera fuyo ode sina weta Amara

Nanu sina edono, yanu Dera fuyo ode sina weta Amara i arina ibinu. Dana urero Dera yawotasu Godinu banibira age afu yaubinu. Dana i kakarawere koruro Godibai fuyo ode sina weta gaukara utasu. I kakarawere su emema ubu utawaro Godima Danu aika torowa ubu uiba iba ina ba su.

Emema i fuyo ode sina weta uwara maetaini fuyo oetaini odifitae iba mune oita. Enoba ewa Dera fuyo ode sina weta Amarama enanari Godibai fuyo oetaini me maeta mateibisu. Dana ewa nasiniro ibifirona i fuyo ode sina weta gaukara da ufie. Ewa nasiniro fuyo ode sina weta uwara ibeda i tarawatunu waita maeta enanari fuyo odaitaba iba Dawa fuyo ode sina weta gaukara da ufie. I urero fuyo ode sina weta gaukarana ba, ewa nasiniro utebita uwarama urero ba gaukaranu ukaka utebita. Mosesinu gaukarana i ari. Godima Mosesiba wei, i farai dubu su ufasuna i maidaniro aba mawetu ue, i enanari ubu ua wei. Nono awonana Godima Yesu Kerisoba mai gaukarana derawere, i bodere fuyo ode sina webita uwaranu gaukarana otowaratu. Enanari Dana yawotasu unuro ue matanetana derawere i botaina otowaratu. Godinu reka we bou uetana kobererauba iba Danu unuro ue matanetana derawere.

Reka unuro ue matanetama bodere ue mataneta serigari ui

I botai unuro ue matanetaba kobererau ibifirona i dubu unuro ue mataneta da uteibene. Nono ina enona me. Godima Danu uwaraba neno siosa uteda eno wei,

  • Nana eno watane, mui kowa fafiro Isaraero uwaraini Juda uwaraini emabai reka unuro ue mataneta mamau.
Yanu sirorari uwara Ijifi orofaroma woure odete unuro ue mataneta emabai ode i arina me, yabai reka odimau. Emaini Naini yanu unu ue matasite nono emana enanari utawa utaba iba ema ekode Godima wei. 10 I Isaraero uwarabai odimau reka unuro ue matanetana edono, i awe kowa me sibiro Nana Nanu tarawatu emanu befororo odimate emanu nenoro owawa ue odimau. Nana emanu Godi simaro emana Nanu uwara sibitaita. 11 Emana emanu su uwara da we mawetu ufitaita. Emana emanu su uwaraba Godi iwata uawe eno da webitaita. I uwara nesia Na iwata ufitaita. I dera uwaraini otowa uwaraini ema nesia Na iwata ufitaita. 12 Nana emanu siosawere uetaba ibo da umate emanu gifena ueta mune imutawa umau, Godima eno wei. 13 Godima reka unuro ue matanetaba weiba ya iwata i boderena arama uiro danu kowa ido me sini. I me sini ememetuna me sibie utasu.

Copyright information for `YRB