Hebrews 9

Bodere fuyo oeta uwarama egi ononoma fuyo odebitana buna me

1I botai unuro ue matanetaba Godima eme guriguri rorowarau ufitae enoba iba sina weiro nono guriguri ueta dubu su uta. 2Emana farai su sataro ibi. Farai su sataro fisia korunu ifuna kakara kabesi weita. I koru ubarero nanefaini kaiyoini i Godiba maeta buredini i nesia iro ibita. 3Nono i korunu garari ueta wadia etarafu i kakara derawere koru ibi. I kakara derawere koruro i goru fuyo oeta kabesiro ibina iro bonanawere fuyo inama yarebita. I unuro ue mataneta goru bogesi iro ibina ubarero i mana waita ieta goru oeta kawabu ibiro Eroninu tua bobo akuri ibiro i unuro ue mataneta sina bobo gebiro sadei ubarero ibita. 5Nono i bogesi deiro aneru sadei ari serubimu waita ememetu sadei ibebisina Godinu araeta ibebi. Emana ibeda emanu fakinama i siosawere ueta mune imutawa ueta kabesi ma utumu utebita. Awona i nesia da wegou umau.

6I farai dubu su eno utebitaro i fuyo oeta uwarama ainewaure i fisia koru ubarero ane emanu gaukara utebita. 7Ema eno utebitaro i dera fuyo ode sina weta amara danu aika oya demurairo kowa demurai i kakara derawere koru ubarero ane danu gaukara eno ui, dana eginu onono mune Godibai dawaini danu uwaranu iwawa ata bata bobo siosawere utebitaba fuyo odite eno ui. 8Godinu Imumu Kotofuma i sinanu ubi eno we ma boroyarasu, i fisia kakara koru ibifisuna i kakara derawere korunu daba garari ufiro emema iro da anibitaita eno we ma boroyarasu. 9Ina kasei sina ari. I sinana edono, awonana emema Godinu ditiro anawa utaita. I Godibai me maetaini fuyo oetaini ima i guriguri utaita uwaranu neno ma nabi utawa utasuba emana neno siosa utaita. 10I me maetaini fuyo oetaini ina ietaini ogoini kakara uroeta ememetu torowa. Ina i farai dubu sunu siboro ueta daba. Ina emanu ofe ma rorowarau ueta ememetu. Iba eno ue ibebitaro nono Yesu Keriso ido farite i Godibai reka guriguri ueta daba nesia ma boroyaregou ue odite i bodere utebita nesia mune eta aika sane odi.

Yesu Keriso Danu torowa Danu ononoma fuyo odi

11Ewa sina imue eawe. Yesu Keriso Dana ido farite i kobere guriguri uetanu dera fuyo ode sina weta amara ibinu. Danu gaukara utasu farai dubu suna derawere. Ina kobererau. I bodere farai dubu suna derawere me, kobererau me. Danu farai dubu su ari emema ubu utawa utaba ina ewa orofaro farai dubu su me. 12Yesu Keriso Dana i fisia koruro fare anite i ure kakara derawere koruro daido ane itari. Dana goutini borumakau natunu onono fuyo odifie munawa uite Dana yaba ba uiro Danu onono itariba ya me ibene ibene ibeta daido ibifeisi. 13I goutini borumakau yaweranu ononoini i reka borumakau towia inaro yarebita konuaini munebitate i kakara tarawatu nautawa uwara emanu uetana rorowarau me, emanu ofero mame odebitaro emana rorowarau ibebita. 14Ewana barogo nono Yesu Kerisonu ononoma i serigari derawere utasu. Godinu me ibene ibene ibeta Imumu Kotofuma Dawabai ibebiro Yesuma Danu torowa umaurau fuyo oeta ari Godibai odi. Danu ononoma yanu uietawere imueta urotasute ya i me ibene ibene ibeta Godinu gaukara ufene neno ma nabi ue odasu.

Yesu Kerisonu ononoma reka ue mataneta ma kimu ui

15Enoba Yesu Keriso Dana i reka unuro ue mataneta yawotasute i Godima yua we muni uwarama Godinu me ibene ibene ibetaini ane ane we bou ueta nesia mubitae iba eno utasu. Emema i botai unuro ue matanetaro siosawere utebitana Yesu Keriso uite ema i siosawere uetabairoma ma dare mune odiro kobererau utebita. 16Mui amarama uifie uteda dana ane sina weite dawa me siniro danu wei sina enanari uta. 17Nono dawa uitawa me ibifisuna danu wei sina enanari da ufitaita. 18Enoba emema egi urebitaro uitebitaro emanu onono itarebina i botai unuro ue mataneta sina ido ma kimu utebi. 19Mosesima i tarawatunu iba sina nesia i uwaraba we me sinite borumakaunu ononoini ogoini mune ma dininu uite mamoenu inawere iji mune isuro uwane tarite ononoini ogoro ma inui. Ma inuite ma fisu uiro ononoma i tarawatu bukaini eme deiro itari. 20Dana eno uteda wei, Godi Danu ununa ya uwara i unuro ue mataneta enanari ufita weiya wei. Ewa ononoma i unuro ue mataneta ma kimu utasu wei. 21I ui enanari Mosesima i isu ma fisu uiro i ononoma farai dubu suini i siboro ueta okiaini naberoini nesia deiro itari. 22Imue eawe! I tarawaturo ononoma nesia urotebi. Onono itarawa utebina emenu ba me ueta mune imutawa utawa utebi. Onono itarebina emenu ba me ueta mune imutawa utebi.

Yanu sara siosa mune sabie Yesu Danu torowa fuyo odinono ui

23I ememetu nesia ina i ba urero ememetunu ukaka ari. Enoba ononoma ema uroiro roatarau ibita. Nono i urero ememetubai aika kobererau fuyo odasu. 24Nanu sina nauawe, Yesu Keriso Dana emema ubu uta kakara koruro anawa uite Dana urero mani. I emema ubu uta koruna i urero korunu ukaka ari. Dana urero Godibai yaba webie mani. 25I Ju uwaranu dera fuyo ode sina weta amarama oya woroworo danu ofenu onono munawa eginu ononoma munebite i kakara koruro ane odebi. Nono Yesu Keriso Danu torowa Danu ofenu ononoma fuyo faiya faiya odawa daido demurairatu odi. 26Danu torowa Danu ononoma fuyo faiya faiya eno odifirona i ureini nasini ubu ui kowaroma awona faiya faiyawere oferi woureibie. Enona meba Dana ewa me sibie utasu kowaro emenu siosawere ueta mune aika odifie iba demurai daido ba fari. 27Ya nesia woroworo da uie uyare ufete daido demurai uifero Godima ya koto ufisu. 28I ari Yesu Keriso Dana eme faiyawerenu siosawere ueta mune aika odifie Godibai demurai Danu torowa umaurau fuyo odite ui. Dana duburo nono fafisu. Emenu siosawere uetaba nono uifie da fafisu. Dawaba yawotaita uwara ma wirofie iba fafisu.

Copyright information for `YRB