James 1

Na Jeimisi, nana Godini yanu Dera Waria Amara Yesu Kerisonu gaukara amara. Ya mui abua tuero (12) Isaraero uwara yanu ba su ekoitate orofa atata aika maikaro wo bogaru ue anitaba yaba ario sina weda ya uwarabai ewa owawa siaia umane iba owawa ue odatane. |L

I ue eretama ya ma buna utasu

Nanu naiyemutu nauawe. Urumu uetaini awe uyareta yabai fafisuna yaru uawe. I urumu ueta yabai fafiro yanu imueta kimuwere Godibai imuforo yanu imueta owere owere da ufiro yanu Godi imue naue ueta daba daido kimu ufisu. Awe uyareta aika maika yabai fafiro inare kimu ue nenoma kobererau imuegou ufoitana kobererau ibifoita. Eno ufoitana yanu kobere imuetana kimu ufisuba yana ane ane kobererau uteiboita. |L

Anama dawabai iwata derawere mena Godibai guriguri ufi

Mui iwata me amara dawa Godibai wenauefiro Godima dawaba iwata derawere mafisu. Emema Godibai ane ane wenauefitaitana Godima ibo da ufite aneba wenaueraita eno da webite emaba nesia maegou ufisu. Anama Godibai ane wenauefisuna i amara danu naueta kimuwere nauegou ufite Godibai wenauefisu. Dawa wenaueredana Godima i wene ide naba mafisu aba me ari eno da imufisu! Eno imufisuna dawa enea ogonu ufe ari. Enea ogo ufema rerei rerei ue marebasu enanari danu Godibai nauetana aika maika. Imueta aika maika amara danu imueta aika maikawereba Godima dawaba ane ane da mafisu. Eno ufote imueta aika maika imuegou ufoitana Godima yaba ane ane da mafisu.

Ibaiabai me amaraini ibaiabai derawere bobo amaraini

Godinu me sara ibeta naueta amara danu me sara ibetaba da imufiro Godima dawa ma derawere ufisuba yaru ufie watane. 10 I oi derawere bobo amara danu oiba yaru da ufiro Godima dawa ma otowaratu ufisuba iba yaru ufie watane. Oiro siginama wa fomutasute nono nubo me yare yoitebasu enanari i oi derawere bobo amarama kowa nubo me sau me sibiro danu oi nasiniro me ibifisu. 11 Kowa inarasute kowa wakikima koe yare yoitasuro nono sigina wa itarasute danu muno me sinasu enanari i oi derawere bobo uwarama emanu oi gaukaraba imuegou uteda utebe daido ido ba uifitaro me sibisu.

Ibaiabai sina waitana ima eme ue erasu

12 Anama i siosa ue ereta ekodifisuna Godima dawa we ma kobererau ufiro yaru ufisu. Godima Dawaba neno arama utaita uwara emaba enanari me maeta derawere emaba mafisu. 13 Siosa ue ereta yabai fafisuna Godima ya ue erasu da wiawe. Siosa ue ereta Godibai da anibiro nono Godima eme siosawere da ue efisu. 14 Anama danu siosawere uetaroba i siosawere ueta dawabai ufisu. I amarama danu unu torowa ufisuna dawa siosawere ufisu. Dawa siosawere uteibisuba dawa me sara uifisu.

16 Naiyemutu me sara da imuforo! Yanu urero ibinu Baba, Dawa i urero ario ibaiabai ubu ui, Danu aikana ewa orofaro kobere ibaiabai odasute yaba kobererau ane ane matasu. Godima Danu imueta uro owere owere da ufisu. Mui nanefa kobererau yaregou utasu, i ari Danu ario uegou utebasu. 18 Godima Danu ba sina yaba mafie we imuite iba Danu ba sina mairo yana nauteda Danu botai uwara sisi. Nono duburo moana uwarama Danu ba sina naufitate Danu naueta uwara sibitaita.

Ya sina naufeisina enanari ufe

19 Naiyemutu, ewa sina imuegou uforo! Moana uwaranu sina nauegou uawete sina faiyawere da wiawete ibo sau da uawe. 20 Anama ibo utedana Godinu kobere ueta utawa utasu. 21 Idoba i siosawere uetaini imueta nesia kodiawe. Godima Danu kobere sina yanu neno ubarero odiba nauegou uawero ima yanu neno ma wirofiro me ibene ibene ibifoita.

22 Godinu sina nauteda nono kobererau utawa utaitana ina ba me, yanu torowa irutaita. Godinu sina nauawete kobererau uawe. 23 Anama Godinu sina nauteda kobererau utawa utasuna dawa ato erasu amara ari. I amarama ato ereda danu ibo nawata erasute ekodasute anedana danu ibo nawata iga aba roatarau imutawa utasu. 25 Anama Godinu kobere tarawatu sina, i sinama yanu siosa uetabairoma ya ma uregari utasu, anama i sina nautasute nono kobererau utasuna Godima dawa we ma kobererau utasu.

26 Anama na Godi imutatane wasute danu bebetu yawoegou utawa utasute emeba sina siosawere wasuna i amarana meo bobo amara. Danu torowa irutasu. Danu Godi imuetana ba me. 27 Godinu kobere sina naueta uwarama i wabu awetaboini benono koiniboroini durua utaitate Godi imuegou utaitate ewa orofanu siosawere ueta sineta enanari utawa utaita. Eno utaitana emanu imueta kobererau Godima wasu.

Copyright information for `YRB