James 2

Neno arama utedana uwara nesiaba arotorowa neno arama ufe

1Naiyemutu, yanu Dera Waria Amara Yesu Keriso, i ure Dera Amara imutaita. Enoba mui gugua gubari bobo amaraba kobererau ufote nono mui gugua gubari me amaraba ejiwa ufoitana ina siosawereba eno da uawe. 2Mui amara sadei yanu dubu su ubarero amufisisi. Mui amarana kobere wadia, age rorou bubuke bobo amara dawa amufiro nono wadia aramawere bobo amara amufisu. Eno amufisisina yana i kobere wadia bobo amaraba weboita, ewa yaureta deiro are yaua webote nono i wadia arama bobo amaraba weboita, etararo aba eminaro yaua weboitana yana ba me siosawere ufoita. Eno ufoitana mui amarana kobererau, mui amarana siosawere weda iba eno ufoita. Godi Dawa eno utawa utebasu.

5Naiyemutu nanu sina nauawe. Godima i me sara ibeta uwara emanu naueta Dawabai odifitae iba ema mune odasute Danu yawoeta orofa Dawaba neno arama utaita uwaraba matasu. Enoba Danu we bou ui yawoeta orofa emaba matasu. 6Nono yana i me sara ibeta uwaranu ifu ma siosa utaita. Aneba eno utaita? I utaita i arina i oi derawere bobo uwarama yaba siosawere uteda i koto yawoeta uwarabai ya ma youre ane odaita. 7I oi derawere bobo uwarama yanu ifu Waria Amara Yesu Kerisonu ifu we ma siosa utaita. Eno utaita rairo aneba i me sara ibeta uwaraba siosawere ue nono i oi derawere bobo uwaraba kobererau utaita?

8Godinu kobere tarawatu sina Godinu bukaro eno ibinu, anu torowa neno arama utasu enanari anu aiyeba neno arama ua eno ibinu. Eno ufoitana yanu ueta kobererau ibifisu. 9Yana mui amaraba kobererau utaitate mui amaraba siosawere utaitana yana ba mewere utaita. Ba me utaitaro Godima wasu, yana Nanu tarawatu ma siosa utaitaba yana siosawere uwara wasu. 10Anama Godinu tarawatu nesia utebe i tarawaturoma kikiratu mui utawa utasuna i tarawatu nesia ma siosa utasu. 11Boderewere Godi Danu aika wei, dita yagera da fawe, eme da ma uiawe wei. Enoba dita yagera da fafote nono mui amara ma uifoitana yana Godinu tarawatu nesia ma siosa ufoita. 12Iba imuegou uawe! Ya iwata, Godima ya nesia i emenu siosa uetabairoma ma uregari ueta tarawatu sinaroma koto ufisuba iba kobererau torowa utebeawe. 13Godima yanu ueta nesia erasuba yana uwara neno arama uforo Godima ya enanari neno arama ufisu. Idoba uwara nesiaba neno arama uawero Godima ya fanisi da mafi.

Nauetaro kobere gaukara mena i naueta ba me

14Naiyemutu nauawe. Anama na Godi nauegou utatane webite nono kobererau da ufisuna ina kobererau me. Danu nauetana ba meba Godima dawa da ma wirofisu. 15Mui naueta aweta aba amara emabai ieta me, kobere wadia me, emanu wadia buje bajawere, emana yabai fafitaitana eno weboita, aniawete ina moawete ieta iawe webote emaba inaini ietaini da mafoitana ina kobererau aba me? Ina kobererau me. Enanari Godi nauegou ufote kobererau da ufoitana yanu nauetana uieta ari, ina buna mero kobererau me.

18Anama naba na Godi imutatane webiro wemau, anu imuetana erawa utatane. Ana kobererau utawa utasuba anu imueta anene emau? Nana kobererau utataneba yana nanu kobere ueta efoitana nanu imuetana ba iwata ufoita wemau. 19Yana Godi Dawa demurai imutaita. Ina kobererau. Nono seitaninu siosa imumuma enanari imutaitate iyareda iwura mamaita. 20Ya beforo me uwara! Ya Godi imuteda kobererau utawa utaitana ina arotorowa me. Ina yabai ma iwata umau. 21Yanu baba Eibaramuma Godinu sina nauite danu amara Aisiki i fuyo oeta kabesiro ma uifie odiro Godima ereda wei, ana kobere amara wei. Eibaramu Godi nauegou uite enanari uiba iba Aisiki fuyo oeta kabesiro odiro Godima ereda Eibaramunu imuetana kobererau we imui. Ina imutaita aba me? 23Godinu bukaroma wei enanari Eibaramu eno ui. Godinu bukaroma eno wasu, Eibaramuma Godi imuegou uiro Godima ereda Eibaramuna kobere amara weite Godima Eibaramuba nono wei, ana Nanu naiye wei, Godinu bukaroma eno wasu. 24Imue eawe! Mui amarama kobererau utasuna Godima a kobere amara wasu. Mui amarama imutasute kobererau utawa utasuna ina kobererau me.

25I igera sasae ue inarebi aruma, Reiabu, dawa enanari kobererau ui. Uite Josuama siaia ui uya amara sadei mune danu suro ma feare odite nono mui dabaro odiro anisi. Eno uiba Godima ereda dawa kobererau we imuite weiro Josuanu uwara Reiabu ma uitawa uta. 26Mui amaranu imumu fearasuna dawa uitasu. Enanari Godi imutaisite kobererau utawa utaisina yanu nauetana uieta ari.

Copyright information for `YRB