John 10

Mamoenu ibeta su

Nanu ba sina wemaro nauawe, Yesuma wei, anama i mamoe dowa bebetoro da fare amufite nono i dowa bebefite ubarero me sara itafisuna i amarana wairawere meo amara. I mamoe yawoeta amarama i dowa bebetoro torowa fare itarasu. I kasimu yawoeta amarama dawaba i kasimu ma ifegari utasuro mamoe yawoeta amarama danu mamoenu ifu ifuro dabitasuro nautaitaro ema woure anasu. Dawa ko anasuro mamoema Danu wate tanana iwata uteda nautaitate Danu buribi anaita. I mamoema aika amaranu buribi danu wate naue anawa utaitate danu wate tanana iwawa uteda ekodaitate iya durami ue anaita wei.

Yesuna kobere mamoe Yawoeta Amara

I sina nautaita uwarama Danu kasei sina iwawa utaba Yesuma i sina eno we ma boroyarite wei, Nanu ba sina wemaro nauawe wei. Nana i mamoe dowa bebeto ari. I auboko fare anebita tisa uwarana waira uwara, meo uwaraba i mamoema emanu sina nautawa utebita. Nana i mamoe dowa bebeto ari. Ana anama Nabai afitate ubarero anibitate Nabai wirofitaro ema kobererau yawomaro merau ibeda ane fare uteda ieta ataneibitaita wei. 10 I waira ue meoma weta amarama waira ue ma uie ma siosa ufie iba arasu wei. Nana i mamoenu ibeta ma kobererau umaro ibegou ufitae iba farea wei. 11 Nana i mamoenu kobere ema yawoeta Amara. I mamoenu kobere yawoeta amarama danu mamoe yawoegou ufie iba mamoeba uietabana iya uyarawa emaba daido uitebasu wei. 12 I oi gaukara amarana ba yawoeta amara meba wurufu, dera orowa kua ari, farasuro erasute i mamoe danu meba ekodasute durami ue anasuro dera orowa kua arima i mamoe turo amuteda mamasute ma beratasuro wo bogaru ue anaita wei. 13 I amarana oi gaukara amaraba dawa unutawa mamoe kobere yawoeta. I mamoe danu meba iba ekodasute iya durami ue anasu wei. 14 Nana i mamoenu kobere yawoeta amara. Nanu Babama Na iwata utasuro Nana Nanu Baba iwata utatane, enanari Nanu mamoe Na iwata utatanero mamoema Na iwata utaitaba Nanu mamoeba uimau wei. 16 Moana aboro aboro ibinita mamoe Nanu. I mamoema ewa dowa ubarero ibawa utaitaba ane mune woumaro Nanu sina naufitate mamoe nesia tu demurai sibitaro mamoe yawoeta amara demurai sibisu wei.

17 Nanu ununa uimate uietaroma uyamate nono nanu me ibeta mumate ibimauba Nanu Babanu neno Nabai ibinu wei. 18 Mui amara danu torowana Na da ma uifiro Nanu unu eno uimau. Nanu Babama Na buna derawere maite weiba iba Nanu torowana uimate nono uyamau wei.

19 I Ju uwarama Danu sina nautate imueta aika maika imutaba abanaro saragari utate moana eno weita, Dana seitaninu mui siosa imumu boboro gogore sina wasuba aneba naufeisi? 21 Weitaro moanama weita, Danu sinana seitaninu mui siosa imumu bobo amaranu sina ari me weitate weita, i seitaninu siosa imumuma diti basugari uwara da ma wirofisu weita.

Yesu i Ju uwarama ejiwa uta

22 I kowaro Ju uwarama emanu dera dubu su ma wiroeta ogaro itebita. I kowana iwuwere kowa. I kowaro Yesuma dera dubu su Soromoninu ofadaro inarebina i Ju uwarama Dawabai fatate Dawa ode kara uteda weita, Anu ba sina abododo webaro naufeisi weita? Ana i Mesaia aba me? Wegou uaro naufe weita. 25 Weitaro Yesuma emaba wei, Na wenero nautawa uita wei. Nanu Babanu wei gaukara utatanero i gaukarama Na ma boroyarasuro eraita weite wei, yana Nanu mamoe meba Nanu sina nautawa utaita wei. Nanu mamoe Na iwata utatanero nanu sina nauteda Nanu buribi araita. 28 Araitaro emaba me ibene ibene ibeta matataneba me sara da uifitate fanisi orofaro da anibitaro mui amarama ema Nanu age duroma da ma dare mubisu wei. 29 Nanu Babama ema Naba mai. Dana derawerero emena derawere me. Dana derawereba mui amarama Nanu Babanu age duro ema da ma dare mubisu wei. 30 Nanu Babaini Naini wana demurai wei.

31 Yesuma eno weiba i Ju uwarama Yesu nono ma uifitae iba gebiro mutaro Yesuma wei, Nana Godinu buna ueta faiyawere yanu ditiro utebatane wei. Abo buna uetaba Na gebiroma ma uifoita weiro i Ju uwarama weita, Anu kobere uetaba da ufeisi weita. Ana Godiba sina siosa wenute Ana emero nono Godini Naini arotorowa wenuba iba gebiroma ufeisi weita. 34 Weitaro Yesuma emaba wei, yanu tarawatu bukaroma Godi eno wasu, yana godi ari watane eno wasu Yesuma weite nono wei, Godima Danu sina i uwaraba maite emaba yana godi ari wei. Godinu bukana ba iba i sina ba ibifisu Yesuma wei. 36 Godima eno weiro aneba Godinu mune odiro fare Amaraba eno waita? Dana wenu, Godini Naini demurai wenuba iba Godiba siosa sina wasu waita wei? 37 Nanu Babanu gaukara utawa uteimauna Na da naue imue ufoita wei. 38 Nanu Babanu gaukara utataneba Nabai da naue imue ufoitana Nanu ueta imuegou uawe wei. Eno ufoitana Nanu Babama Nabai ibinuro Nana Dawabai ibine iwata ufoita wei. 39 Yesuma eno weiba i uwarama Yesu budari ufitae weitaro Yesuma ema ekodite me ari uite aniro munawa uta.

40 Yesuma Jerusaremu suroma anite Jodani ogo yoferite Joni babataito amaranu botai babataito utebi orofaro farite iro ibi. 41 Eme faiyawere Yesunu sina naufitae Dawabai fatate emanu emanu weita, Jonima buna utawa uite anene Yesuba wei i sinana ba weita. 42 Weitaro eme faiyawere emanu naueta Yesubai oita.

Copyright information for `YRB