John 12

Yesu Beteni suro bonanawere ira ogoma tare odi

Kowa sikisi (6) me sibiro i Godima Isaraero uwara Ijifiroma woure aneta ogaro fafisu. I kowaro Yesuma Beteni suro ani. I uietaroma ma uyari amara Rasarosi, danu suro ani. Ieta outaro moana uwaraini Yesuini Rasarosini eno yautaro Rasarosinu aruma Matama ieta nabero mairo ita. Ieta itebitana Merima bonanawere ira ogo, danu dawana derawere, ima munite Yesunu buriro ma wegari ui. Eno uite tafu uteda Meri danu fouma ijima Danu buri maituriro bonana derawere farite i su inune ui. Judasi Isikarioti, dawa mui Yesunu iwata ueta amara, dawa Yesu ma uifitae do mai amara, dana wei, i bonanawere ogo aneba moana emebai oiya ufate moni toti kina (K30) mubate ibaiabai me uwaraba matawa usinu wei? I amara dawa ba ibaiabai me uwara imufite wiawarogo dawana i iwata ueta uwaranu oi banika yawoteda emanu oi waira utebiba iba eno wei. Eno weiro Yesuma wei, i arumaba sina fusama kodiawete dua sina da wiawe wei, i ibinu munowere ogo dawabai ibifiro Na uri ufitaita i kowaro Nanu ofero ma wegari ufisu wei. I ibaiabai me uwarama ainewaure yabai ibaitaro nono Na yabai ainewaure da ibimau wei.

Dera uwara Rasarosi ma uifitae we turebita

Ju uwara faiyawere Yesuma Beteni suro yaubiro nautate Yesuini Rasarosi i uietaroma ma uyari amaraini efitae iba ane fata. 10 Uwara faiyawere Rasarosi uietaroma uyari kamama etate emanu naueta Yesubai oitaba i dera fuyo ode sina weta uwarama Rasarosini Yesunu ma uieta daba dobere imuta.

Yesu kini ari uite Jerusaremu suro ani

12 Etei mui kowaro Yesuma Jerusaremu suro fafie arebiro i ogaro fata uwarama i sina nautate farai tata woutate Yesu atafitae anita. I uwarama aneda weita, yanu ma wiroeta amarama arasu. Dawa Godinu ifuro arasuba we ma kobererau ufeisi weita. Ana ya Ju uwaranu dera yawoeta amarawere weita. 14 Yesuma otowa doniki dobere atanite i donikinu deiro yauri. Godinu bukaroma enanari wasu,

  • ya Saioni orofaro ibinita uwara iya da uyawero yanu Dera Yawoeta Amarawere otowa doniki deiro yaurasute ido yabai farasu eawe,
eno wasu.
16 Yesunu iwata ueta uwara iwawa utarogo nono Dawa urero araeta munina ido Godinu bukaroma wasu sina imutana ina Yesu Dawaba uta. 17 Yesu Rasarosi uietaroma ma uyarite uriroma yua weiro amui kowaro i eme nesia Dawaini inarebitaba iba Yesuma utebi sinebi i nesia we me sitaro nauta. 18 Nautaba iba i uwara nesia Yesu atafitae anita. 19 I uwara nesia anitaba Ferosi uwarama sina we matatate weita, eawe, yanu sina nautawa utaitate i uwara nesia Danu buribi anaita weita.

Moana Guriki uwara Yesu efitae utebita

20 Moana Guriki uwaraini i ogaro kowaro Godibai guriguri ufitae Jerusaremu suro manita. 21 Iro manitate mane Firifi, dawa Gareri orofa Beseda su amara, dawabai mane fatate weita, dera amara, yana Yesu efene iba ewaro mare farisia weitaro Firifima nauite ema ekodite Enudurubai ani. Firifima Enudurubai ane weiro ema sadei Yesubai anisite weisi. 23 Weisiro Yesuma wei, i Ba Eme Sini Amaranu kowa farinuba Godima Dawa ma derawere ufisu wei. 24 Nanu ba sina wemaro nauawe wei, feame tai nasiniro itafite nuda ufite warafite tai faiyawere uwafisu, mena i feame yo danu torowa nasiniro daido ibifisu. Ibebe tai da uwafisu enanari Na uimauna uwara faiyawere uietaroma uyafitaita, mena uwara faiyawere uietaroma da uyafitaita wei. 25 Anama danu ununa ewa orofaro ibifie ufisuna dawa ba uifisu wei. Anama ewa orofaro ibeta dawa unutawana dawa me ibene ibene mubite ibifisu wei. 26 Anama Nanu gaukara mubite uifie ufisuna Nanu buribi ido afisu wei. Na aboro ibimauna dawaini iro Nanu gaukara amara ibifisu wei. Anama Nanu gaukara uegou ufiro Godima dawa we ma kobererau ufisu wei.

Yesu Danu uifisu sina wei

27 Yesuma wei, Nanu neno siosa utasu. Ane wemau? Baba, Nanu uieta kowa Nabairoma mune eta aika odia wemau? Me, eno da wemau wei, Nana eno umane iba ewa orofaro fareba uimau wei. 28 Baba, Anu ifu ma derawere ua wei. Yesuma eno weina ureroma sina tararite wei, Nanu ifu botai ma derawere uete enanari nono awona ma derawere umau wei.

29 Godima urero sina eno weiro i guruguru ubita uwarama i sina nautaro nono moana uwarama weita, ure urinu weitaro moana uwarama weita, aneruma Dawaba wenu weita. 30 Eno weitaba Yesuma wei, i sina Naba wiawa usinute yabai wenu weite wei, Godinu koto kowa farinuba i nautawa uwaraba fanisi mafite ewa orofa yawoeta amara, seitani, mu sabiro danu bunaroma nesia dowafisu wei. 32 Na korosiro odifitaroma eme nesia we ma youre fare Nabai odimau wei. 33 (Danu uieta daba emaba ma boroyariba iba eno wei.) 34 Weiro i guruguru ubita uwarama weita, yanu tarawatu bukaroma eno wasu, i Mesaia da uifite me ibene ibene ibifisu wasu. Eno wasude a aneba wenu, i Ba Eme Sini Amara korosiro odifitaita weitate weita, i Ba Eme Sini Amara, Dawa anaiya weita? 35 Weitaro Yesuma wei, Nanu ikiki wemaro nauawe wei, Nana dera nanefa ario ari. Yabai kikiratu ibimaro Nanu arioro afote Nanu sina nauforo dumuma ya da garari ufiro daba da iwawa ufoita. I dumuro inarebaita uwara ema iwata me aboro anebaita ari wei. Nana ario ari. 36 Na naue imue ufoitana i arionu adarabu siboita wei. Yesuma eno weite ema ekodite me ari uite aniro Yesu erawa uta.

I Ju uwara emanu naueta Yesubai odawa uta

37 Yesuma buna ueta faiyawere utebiro erebitate nono imutawa utebita. 38 Eno utebitaba Godinu we bou ueta amara Isaiyanu bodere sina awona enanari ui. Isaiyanu bodere sinana eno,

  • Dera Godi, yanu ba sina nautawa utaitate Yesunu buna eraitate imutawa utaitaba ibago yanu Dera Waria Amara naue imue utawa utaita,
Isaiyama weite nono eno wei,

40 
  • Emanu diti ma basugari usinute emanu neno ma kimu usinuro iba ditima eotote nenoma imuotote Nabai aotote wiroaotoba, eno utaita,
Isaiyama eno wei.
41 Isaiyama Yesunu bunaini araeta erite iba eno wei. 42 Moana dera Ju yawoeta uwarama emanu naueta Yesubai oitate mui uwarabai Yesunu sina wiawa uta Yesunu sina wiotoro Ferosi uwarama ema dera dubu suroma we yoweotoba iya uyatate iba Yesunu sina wiawa uta. 43 Emanu ununa emenu we ma kobererau ueta. Ema unutawa Godima ema we ma kobererau ueta iba emebai Yesunu sina wiawa uta.

Yesunu sinama eme koto ufisu

44 Yesuma yua weite wei, anama Na naue imue utasute Na siaia ui Godini naue imue utasu wei. 45 Weite wei, Anama Na erasute Na sisia ui Godini erasu wei. 46 Na ewa orofa atatanu ario ari umane iba ewaro fareba anama Na naue imue ufisuna dumuro da ibifisu wei. 47 Anama Nanu sina naufite nono da ufiro dawa koto da umau. Eme koto umane farawa uete eme ma wiromane iba fare wei. 48 Anama Nanu sina nautawa utasute Na ekodasuna danu dera koto amara ibinu. Nanu watane sinama danu dera koto amara ari. Nanu watane sinama dawa duburo koto ufisu wei. 49 Nanu imueta torowa wiawa utatane. Nanu Babama eno wia wasuro enanari watane wei. 50 Anama Nanu Babanu sina naufisuna me ibene ibene ibifisu. Nanu Babama Naba eno wia wenuba iba Nana enanari watane wei.

Copyright information for `YRB