John 13

Yesu Danu iwata ueta uwaranu buri uroi

I kowa me sibiro wai ufiro Godima Isaraero uwara Ijifiroma woure aneta ogaro kowa fafisu. Eno Yesu Danu uwaraba neno arama ue ane Danu urero maneta kowaroma emaba neno arama derawere ui.

Seitanima danu do maeta imueta Judasi Isikariotiba mai. Yesuini Danu iwata ueta uwaraini ieta itebitana Yesu Dawa iwata, Godima Dawaba buna nesia mairo Godibairoma ewaro fariba enanari Godibai nono owere manibisu. Ina iwata uite uyarite Danu dei barueta ma kosugari uite tawero munite abagoro uwani. Eno uite ogo munite dera disiro ma wegari uite i iwata ueta uwaranu buri ogoma uroite Danu abagoro uwani taweroma maituri. Enoma enoma utebe Saimoni Fitabai fari. Fariro Fitama Yesuba wei, Dera Waria Amara, nanu buri urotasu wei? Weiro Yesuma wei, Nanu gaukara awona iwawa utasuna duburo iwata ufasu wei. Weina Fitama wei, kodia nanu buri da urofasu weiro Yesuma wei, anu buri da uromauna ana Nanu iwata ueta amarana me wei. Eno weiba Saimoni Fitama wei, Dera Waria Amara, nanu buri torowa me, nanu ageini kofirini nesia uroa wei. 10 Weiro Yesuma dawaba wei, anama ogo tarasuna iga meba buri torowa urotasu weite wei, yana iga mero nono amara demurai dana igawere wei. 11 Yesu Dawa iwata Danu Dawa do maeta amara iba wei, ya nesiana iga mero nono amara demurai dawa igawere wei.

12 Emanu buri uroe me sinite Danu dei barueta baruite Danu kabesiro ane yaurite emaba wei, Nanu awona yaba une imutaita aba me? 13 Yana Na Dera Waria Amaraini Tisa Amara waita. Yana ba waita, ina Na wei. 14 Nana yanu Dera Waria Amaraini Tisa Amara, Na yanu buri uroneba yanu buri enanari uroawe wei. 15 Na yanu Dera Waria Amara yanu buri uronero eritaba Nanu yaba une gaukara enanari utebeawe wei. 16 Yesuma eno weite nono wei, Nanu ba sina wemaro nauawe wei, i gaukara amarana derawere me, danu dawa yawoeta amarana dawa derawere, enanari siaia uiro ani amarana dawa derawere me, i siaia uteda wei amarana dawa derawere wei. 17 Nanu sina nautaitaba enanari ufoitana Godima yanu neno ma kobererau ufisu wei. 18 Ya uwara nesiaba wiawa utatanete i Nana we mune odero ibinita uwara Na iwata utatanete emaba torowa watane wei. Eno uneba Godinu bukaro sinama wasu enanari usinu. Godinu bukaro sinama eno wasu, Naini ieta itaitu, i amarama Na do mafisu Godinu bukaro sinama eno wasu. 19 I sina yaba awona wataneba duburo enanari ufiro efote ido iwata ufote Na naue imue ufoita wei. 20 Weite nono wei, Nanu ba sina wemaro nauawe wei, anama Nanu siaia utatane uwara mubisuna dawa Na mubisu wei. Anama Na mubisuna dawa Na siaia ui Godi mubisu wei.

Yesu Judasima dawa do mafisu sina wei

21 Yesuma eno weite neno siosa uteda wei, Nanu ba sina wemaro nauawe, mui yabai ibinu amarama Na do mafisu wei. 22 Eno weiba Danu iwata ueta uwarama ere mataneda Danu sina iwawa uta. 23 Mui iwata ueta amarama Yesubai yaubi. I amarana Yesunu unu faiya utebi amara. 24 I iwata ueta uwarama Yesunu sina iwawa utaba Fitama i amaraba age fisu uteda wei, Dana anaba wasu wenauea wei. 25 Weiro i amara Yesubai baworo yaubiba dana Yesuba wei, Dera Waria Amara, anama Aba eno ufisu wei? 26 Weiro Yesuma wei, ya erebeawero ewa ieta suriaro tore mamaro mubisu, i mubisu amarama Na do mafisu weite enanari uite Saimoni Isikariotinu amara Judasiba mairo mune i. 27 Ie me siniro seitanima Judasinu neno ubarero itari. Yesuma Judasiba wei, anu unu gaukara sau ua wei. 28 (Eno weiro i Danu iwata ueta uwarama i sina iwawa utate we imuta, Judasima yanu oi banika yawotasuba Yesuma wenu yanu ogaro ieta ane oiya ua oi ibaiabai me uwaraba oi ma weda wenu we imuta.) 30 Judasima i ieta mune ie me sinite wawaro sau ani. Wawarona dumuwere.

I reka tarawatu

31 Judasima wawaro aniro Yesuma wei, i Ba Eme Sini Amaranu kowa farinuba Godima Nanu buna derawere ma boroyafiro efote iba Godinu araetawere efoita wei. 32 Dana Godinu buna ma boroyafiro enanari Godima Danu buna awona ma boroyafisu wei.

33 Yesuma nono wei, Nanu adarabu, yabai kowa kikiratu ibimau wei. Nanu Ju uwaraba bodere we sina, enanari yaba watane. Na animauna yana Na doberebe doberebe da atafote Nanu animau kabesiro da afoita wei. 34 Yaba reka tarawatu eno mamau, Nanu neno yabai ibinu, enanari yanu yanu neno arama ue matanebeawe wei. 35 Orofa atata uwarama yanu neno arama ueta efitate ya uwarana Yesunu iwata ueta uwara iwata ufitaita wei.

Yesu Fitama Danu ifu we ma feafisu sina wei

36 Yesuma eno weiba Saimoni Fitama wei, Dera Waria Amara, aboro anibasu wei? Weina Yesuma wei, Nanu animau kabesiro awona Nanu buribi da afate nono duburo Nanu buribi afasu wei. 37 Eno weiro Fitama wei, aneba awona Anu anasu iro da animau weite wei, Aba uimau wei. 38 Weiro Yesuma Fitaba wei, Naba uifasu? Nanu ba sina aba wemaro naua wei, kokora da webiro a ko Nanu ifu nesia rarogonu we ma feareda meo webasu Yesuma wei.

Copyright information for `YRB