John 14

Yesuna Danu Damamabai aneta daba demurai

Yesuma wei, neno siosa da uawete Godi naue imue uawete Naini enanari naue imue uawe wei. Nanu Babanu ibinu orofaro su faiyawere ibinu, iro su merona yaba da wemane wei. Iro animate yanu su ue bou umate duburo owemate famate ya woure animau wei. Iro woure animaro yaini Naini uruama ibifeisi wei. Nanu animau daba ya iwata utaita wei. Yesu eno weiro Tomasima wei, Dera Waria Amara, Anu anibasu kabesini daba ya iwata meba Anu anibasu daba anene iwata ufeisi wei? Weiro Yesuma Tomasiba wei, Nana i urero aneta dabanu ubi, Nana i ba wetanu ubi nana i wiroetanu ubi iba mui amarama mui dabaroma Bababai da fafisu wei. Enoba Nana Bababai aneta daba demurai idoni wei. Na iwata uforona Nanu Baba iwata ufoe watane wei Awonana Godi eraitaba Dawa iwata utaita wei. Weiro Firifima Yesuba wei, Ana Baba Godi we mawetu uaro efete ya neno kobererau ufe wei. Weiro Yesuma wei, Firifi, yabai kowa faiyawere ibebitarade, aneba Na iwawa utaita wei? Anama Na erinute Nanu Baba erinu wei. Aneba yanu Baba Godi we mawetu ua wenu wei? 10 Nanu sina naua, Nanu Babaini Naini Wa demurai, Wana arotorowa. Dana Na, Nana Dawa wei. Nanu imueta torowa wiawa utatanero Nanu neno ubarero ibinu Babama Danu gaukara Nabai utasu wei. 11 Nanu sina nauawe, Nanu Babaini Naini Wa demurai, ina imuawe. Mena bodere Nanu buna utebitara ueta sineta imuawete Naini imuawe wei. 12 Yesuma nono wei, Nanu ba sina wemaro nauawe wei. Ana anama emanu neno Nabai odegou ufitaitana Nanu buna ueta ufitaro Na Nanu Bababai animauba emana buna ueta derarabo, Nanu otowa buna ueta ari, da ufitaita wei. 13 Ane Nanu ifuro wenauefitaro eno umaro Godinu buna Nabai efitaita wei. 14 Ane Nanu ifuro webote ane weboita enanari yaba umau wei.

Yesuma Imumu Kotofu we bou ui

15 Yesuma nono wei, Naba neno arama ufoitana Nanu sina nauegou ufoita wei. 16 Eno ufoitana Nanu Bababa eno wemau, emabai mui Durua Ueta Imumu Kotofu siaia ua wemaro siaia ufiro yabai tarafite ibene ibene ibifisu wei. I wei sina Dana Godinu Imumu Kotofu. Dawa Godinu ba sina torowa yaba we mawetu ufisu wei. 17 We mawetu utasuro i orofa atata nautawa uwarama Dawa ere naue utawa utedaba iba Dawa munawa utaitarogo nono Dawa yabai ibinuba nono duburo yanu neno ubarero itafisuba yana Dawa iwata utaita wei.

18 Yesuma wei, ya da kodimaro benono da ufoita yabai fare ibimau wei. 19 Ewaro kowa faiya meratu ibimaro i orofa atata nautawa utaita uwarama nono Na da efitaita wei. Yana Na efoita. Na merau ibimauba yaini merau ibifoita wei. 20 Godinu Imumu Kotofu fafisu kowaro eno iwata ufoita, Nana Godibai ibine yana Nabai ibinita, Nana yabai ibine, eno iwata ufoita wei. 21 Ana anama Nanu tarawatu nauegou ufitaitana Nabai emanu neno odifitaro Godima i uwarabai Danu neno odifisu. Odifiro Nana Nanu neno emabai odimate Nanu torowa emaba mawetu umau wei. 22 Eno weiba mui Judasi (Judasi Isikariotina me) dana wei, Dera Waria Amara, anene ya naueta uwara torowaba Anu torowa ma boroyafate i orofa atata nautawa uwaraba da ma boroyafasu wei? 23 Weiro Yesuma wei, ana anama emanu neno Nabai odifitate Nanu sina nauegou ufitaro Nanu Babama emabai Danu neno odifiro Dawaini Naini emabai ibifutu wei. 24 Ana anama emanu neno Nabai odawa utaitana Nanu watane sina naue enanari utawa utaita wei. Nanu imuetama wiawa utatanete Godinu imuetama watane Yesuma wei.

25 Yesuma wei, awona yabai ibedaba iba eno watane wei. 26 Duburo Godima Danu Imumu Kotofu, yanu Durua Ueta Imumu Kotofu, Nanu ifuro yabai siaia ufiro itafite ya nesia we mawetu ufite yanu beforo ma owefiro Nanu watane sina nesia imufoita wei. 27 Wesarau ueta yabai odeda ina Nanu wesarau ueta yaba matatane. Ina i orofa atata uwaranu wesarau ueta arina me. Neno siosa da uawete iya da uyawe wei. 28 Nana animate owemate yabai famau wenero nauita wei. Nanu Babana derawere, Nana kikiratu. Nanu Bababai animauba yana yanu neno Nabai odifote neno arama ufoitana yaru ufoita wei. 29 Yabai ibeda wene sina enanari ufiro Na naue imue ufoita wei. 30 Sina yafawere yaba da wemau. Ewa orofa atatanu siosa yawoeta amara fafie utasu. Danu buna derawere meba Na da yawofisu wei. 31 Godinu wasu sina enanari utataneba i orofa atata uwara nesia eno we imufitaita, Dawa Godi nautasute neno arama derawere utasu we imufitaita wei. Yesuma wei, uyawero ewadaroma anibe wei.

Copyright information for `YRB