John 15

Yesu Dana ba na didi

Yesuma wei, Nana i ba na didi ubi ari. Nanu Babana i beata yawotasu amara. Nanu tai uwanawa iwarana Dana umane ture sanasute ereda kaitu ue sanasu. Nono i tai uwanasu iwara tai faiyawere uwafie iba risi risi kekerama turasu. I arina yana Nanu watane sina nautaitaba Godima yanu naueta ma derawere utasu. Yana i tai uwanasu nadidi iwara ari wei. Nabai ibegou ufoitana Na yabai ibegou umau wei. I iwara na didi ubi mena tai da uwafisu, enanari Nabai da ibifoitana yanu ueta sinetana kobererau me wei.

Nana i nadidi ubi ari yana i nadidinu iwara ari. Anama Nabai ibegou ufiro dawabai ibegou umaro danu ueta sineta kobererau, i tai faiyawere uwanasu iwara ari wei. Na ekodifoitana Godinu unu da ufoita wei. Mui amarama Nabai da ibifisuna Godima dawa iwara i tai uwanawa ari mu sabiro sibu ufisu wei. Sibu ufiro iwara fira ufite inaro sabiro yafisu wei. Yana Nabai ibegou ufote Nanu sina nauegou ufoitana anene wenaueforo enanari yaba ufisu wei. Yanu ueta sineta kobererauba emema eno imufitaita, i uwarana Yesunu ba iwata ueta uwara eno we imufitate Godi we ma derawere ufitaita wei. Godima Danu neno Nabai ibinu, enanari Nanu neno yabai ibinuba kobererau ibiawero Nanu neno yabai ibifi wei. 10 Nana Godinu sina nauegou utatanero Danu neno Nabai ibinu, enanari yana Nanu sina nauegou utaitana Nanu neno yabai ibinu wei.

11 I sina yaba wataneba Nanu yaru ueta yabai ibifiro yana yaru derawere ufoita wei. 12 Yesuma eno weite nono wei, Nanu tarawatuna eno, Nana yaba neno arama utatane enanari yana yanu yaiyemutuba neno arama utebeawe wei. 13 Mui amarama danu domayamutuba uifie neno arama derawere ufisu, ina neno arama uetanu ubi idoni wei. 14 Nanu wemau sina nauegou ufoitana yana Nanu naiyemutu siboita wei. 15 Ya Nanu gaukara uwara mui da wemate naiyemutu wemau. I gaukara uwarama emanu yawoeta amaranu imueta iwata me. Nanu Babanu wei sina nesia yaba wataneba iba naiyemutu watane wei. 16 Yana Na munawa utaita. Kobere ueta uforo yanu kobere ueta me ibene ibene ibeibie iba ya munataneba anene Godibai Nanu ifuro wenaueforo yaba mafisu wei. 17 Ewa tarawatu sina yaba eno watane, yana yanu yanu neno anama ue matanebeawe wei.

Ewa nasiniro uwarama Yesunu buribi aneta uwaraba wasai derawere ufitaita

18 Yesuma wei, i orofa atata uwarama yaba neno ka utaitana Na ko neno ka utaba iba yaba neno ka utaita wei. 19 Yana i orofa atata nautawa uwara ari ibiforona ema yaba neno arama uteibitae nono Nana ya emabairoma we mune eta aika odeba ya ema ari meba iba yaba neno ka utaita wei. 20 Nanu bodere we sina imuawe. Nana eno we, i gaukara amarana derawere, i yawoeta amarana kikiratu, ina ba me. I yawoeta amarana derawere. I gaukara amarana kikiratu, eno weya wei. Na i yawoeta amaraba siosawere utaba enanari ya i gaukara uwaraba siosawere ufitaita. Nanu sina bodere naufitarona enanari yanu sina naufitae wei. 21 Ewa orofa atata uwarama Na siaia ui Godi iwawa utaitaba yana Nanu uwaraba iba yaba siosawere ufitaita wei. 22 Botai emabai farawa uete Nanu sina emabai wiawa uena emabai kerere me. Nono emabai farete Nanu sina emaba weba emanu kerere ibinuba yabai kerere me da webitaita wei. 23 Anama Naba neno ka utasute Nanu Bababa neno ka utasu wei. 24 Mui amarama emabai mui buna ueta da ufiro nono Nanu torowa mui buna ueta emabai umarona emabai siosa uetana me. Buna eno utebitararo erebitaba Naini Nanu Baba Godini Waba neno ka uta wei. 25 Emanu tarawaturo ibinu i ari ufitae iba ewa eno utaba ina ido. Ema Naba ubi mero me sarawere neno ka uta emanu tarawaturo eno ibinu. 26 I Durua Ueta Kobere Imumu Kotofu Godibairoma siaia umaro yabai itafisu. Dana Godinu ba sina we mawetu ufisu. I Imumu Kotofu, Dawa Godibairoma itafite Naba sina webisu. 27 Yade, boderewereroma Nabai ibeda erebitaba yana Naba sina weta uwara wei.

Copyright information for `YRB