John 16

Yesuma wei, i sina nesia yaba weneba nono duburo yana Na da ekodifoita wei. Moana uwarama ya Ju uwaranu dubu suroma we ma yowefitaita wei. I kowa ido fafisuba i kowaro moana uwarama Godinu gaukara ufitae webitate ya ma uifitaita wei. I uwarana Nanu Babaini Naini iwata meba iba eno ufitaita wei. Sina eno wataneba duburo i watane sina enanari ufiro Nanu yaba we kakara utatane sina imufoita wei. Weite wei, auboko yabai ibitara iba ewa watane sina yabai wiawa ue wei.

I Imumu Kotofunu gaukara

Nono awonana Na siaia ui Godi Dawabai animauba yabai mui amarama Naba A aboro anasu da webisu wei. Weite wei, A aboro anibasu wiawa utaitate Nanu wene sinaba neno arama utaita wei. Nanu sinana ba. Nanu aneta dabana kobererau. Na da animauna yanu Durua Ueta Imumu Kotofu Dawa yabai da fafisu. Nana iro animate Dawa siaia umaro yabai itafisu wei. Yabai itafisuna i orofa atata nautawa uwaraba emanu neno neno ueta we mawetu ufite Godinu kobere imueta we mawetu ufite Godima koto ufite fanisi mafie wei i sina nesia we mawetu ufisu wei. Na naue imue utawa utaitaba emanu neno neno ueta we mawetu ufisu wei. 10 Nana Nanu Bababai animaro Na nono da efoitaba Godinu kobere imueta we mawetu ufisu wei. 11 Ewa orofa atata siosa yawoeta amarama Godibai koto daido usinuba iba Imumu Kotofuma Godinu koto ueta emabai we mawetu ufisu wei.

12 Nanu sina faiyawere wemaro awona iwawa uotoba iba yaba da wemau wei. 13 Godinu ba Imumu Kotofuma fafite yaba ba sina we mawetu ufisu. Danu imueta da webiro Babaini wanu sina weburo naufite i sina webite i fafisu ememetu nesia yaba webisu wei. 14 Nanu imueta nesia mubite we mawetu ufiro nauteda Na we ma kobererau ufitaita wei. 15 Nanu Babanu imueta ibaiabaina Nanuba iba wene, Nanu imueta mubite yaba we mawetu ufisu wei.

Neno arama uetaini yaru ueta

16 Kowa faiya me yaini ibebe animaro yana Na nono da efote nono kowa faiya mena yana Na nono efoita wei. 17 Eno weiba Danu moana iwata ueta uwarama we mataneda weita, ane wenu, kowa faiya mena yana Na da efote nono kowa faiya mena nono efoita wenute Nanu Bababai animauba wenu, weitate weita, i kowa faiya me sinana ane sina? Danu sina ya iwata me weita. 19 Yesuma emanu Dawaba wenauefitae utebita, i sina, iwata uite emaba wei, Nana wene, kowa faiya mero Na da efote nono kowa faiya mero Na efoita wene, iba iwawa uteda waita wei? 20 Nanu ba sina wemaro nauawe wei, yana i weda neno arama uforo i orofa atata nautawa uwarama yaru ufitaita. Yana neno arama ufote nono neno arama ekodifote yaru ufoita wei. 21 Mui awetama kuita mubie uteda botai yaru da ufisu. Kuita mubitema oferi ido me sibiro i oferi woufasu da imufite kuita ido mubisuba yaru ufisu wei. 22 Enanari awonana yabai yaru me. Duburo ya emauna nenoma yaru uforo yanu yaru yabairoma moana uwarama da ma dare mubitaita wei. 23 I kowaro Na mui wenauereta da wenauefoita wei. Nanu ba sina wemaro nauawe wei. Nanu Bababai Nanu ifuro ane wenaueforo yaba mafisu wei. 24 Boderewereroma are awona Yana Nanu ifuro ane wenauerawa utebita. Nono awonaroma ane Nanu ifuro wenaueawete muawete yaru derawere utebeawe wei.

Yesuma ewa nasini arisiari

25 Yaba kasei sinaroma watane wei. Mui kowa fafiro kasei sinaroma da wemate Nanu Babanu sina nesia yaba ba wemau wei. 26 I kowaro Nanu ifuro wenaueforo Bababai yaba yanu sina da wemau wei. Yanu neno Nabai oitate Na Godibairoma fare eno imutaitaba Godi Danu neno yabai ibinuba iba yanu sina Dawabai da wemau wei. 28 Na Godibairoma ewa orofaro fareba nono ewa orofa ekodimate owemate Godibai animau wei.

29 Yesuma eno weiro Danu iwata ueta uwarama weita, ido awonana kasei sinaroma wiawa utasute ba sina wawuriro wasu weita. 30 Ana nesia iwata utasute yanu wenauereta iwata utasuba iba da wenauefeisi weita. Enoba Godima A siaia ui, imutaisi weita. 31 Weitaro Yesuma wei, aiwia awona Na imutaita wei. 32 I kowa fafie usinuba ya nesia Na ekodifote yanu su suro wo bogaru ue aniboro Nanu torowa ibimau wei. Nono Nanu aika me, Babama Nabai ibifisu wei. 33 Nana wene sinana yanu neno Nabai odifote kobererau ibifoe iba wene. Ewa nasiniro ibedana oferi woureiboita. Nono Nana ewa nasininu ueta sinetaini ibaiabai nesia arisiareba iba inare kimu uawe wei.

Copyright information for `YRB