John 16

1Yesuma wei, i sina nesia yaba weneba nono duburo yana Na da ekodifoita wei. 2Moana uwarama ya Ju uwaranu dubu suroma we ma yowefitaita wei. I kowa ido fafisuba i kowaro moana uwarama Godinu gaukara ufitae webitate ya ma uifitaita wei. 3I uwarana Nanu Babaini Naini iwata meba iba eno ufitaita wei. 4Sina eno wataneba duburo i watane sina enanari ufiro Nanu yaba we kakara utatane sina imufoita wei. Weite wei, auboko yabai ibitara iba ewa watane sina yabai wiawa ue wei.

I Imumu Kotofunu gaukara

5Nono awonana Na siaia ui Godi Dawabai animauba yabai mui amarama Naba A aboro anasu da webisu wei. Weite wei, A aboro anibasu wiawa utaitate Nanu wene sinaba neno arama utaita wei. 7Nanu sinana ba. Nanu aneta dabana kobererau. Na da animauna yanu Durua Ueta Imumu Kotofu Dawa yabai da fafisu. Nana iro animate Dawa siaia umaro yabai itafisu wei. 8Yabai itafisuna i orofa atata nautawa uwaraba emanu neno neno ueta we mawetu ufite Godinu kobere imueta we mawetu ufite Godima koto ufite fanisi mafie wei i sina nesia we mawetu ufisu wei. 9Na naue imue utawa utaitaba emanu neno neno ueta we mawetu ufisu wei. 10Nana Nanu Bababai animaro Na nono da efoitaba Godinu kobere imueta we mawetu ufisu wei. 11Ewa orofa atata siosa yawoeta amarama Godibai koto daido usinuba iba Imumu Kotofuma Godinu koto ueta emabai we mawetu ufisu wei.

12Nanu sina faiyawere wemaro awona iwawa uotoba iba yaba da wemau wei. 13Godinu ba Imumu Kotofuma fafite yaba ba sina we mawetu ufisu. Danu imueta da webiro Babaini wanu sina weburo naufite i sina webite i fafisu ememetu nesia yaba webisu wei. 14Nanu imueta nesia mubite we mawetu ufiro nauteda Na we ma kobererau ufitaita wei. 15Nanu Babanu imueta ibaiabaina Nanuba iba wene, Nanu imueta mubite yaba we mawetu ufisu wei.

Neno arama uetaini yaru ueta

16Kowa faiya me yaini ibebe animaro yana Na nono da efote nono kowa faiya mena yana Na nono efoita wei. 17Eno weiba Danu moana iwata ueta uwarama we mataneda weita, ane wenu, kowa faiya mena yana Na da efote nono kowa faiya mena nono efoita wenute Nanu Bababai animauba wenu, weitate weita, i kowa faiya me sinana ane sina? Danu sina ya iwata me weita. 19Yesuma emanu Dawaba wenauefitae utebita, i sina, iwata uite emaba wei, Nana wene, kowa faiya mero Na da efote nono kowa faiya mero Na efoita wene, iba iwawa uteda waita wei? 20Nanu ba sina wemaro nauawe wei, yana i weda neno arama uforo i orofa atata nautawa uwarama yaru ufitaita. Yana neno arama ufote nono neno arama ekodifote yaru ufoita wei. 21Mui awetama kuita mubie uteda botai yaru da ufisu. Kuita mubitema oferi ido me sibiro i oferi woufasu da imufite kuita ido mubisuba yaru ufisu wei. 22Enanari awonana yabai yaru me. Duburo ya emauna nenoma yaru uforo yanu yaru yabairoma moana uwarama da ma dare mubitaita wei. 23I kowaro Na mui wenauereta da wenauefoita wei. Nanu ba sina wemaro nauawe wei. Nanu Bababai Nanu ifuro ane wenaueforo yaba mafisu wei. 24Boderewereroma are awona Yana Nanu ifuro ane wenauerawa utebita. Nono awonaroma ane Nanu ifuro wenaueawete muawete yaru derawere utebeawe wei.

Yesuma ewa nasini arisiari

25Yaba kasei sinaroma watane wei. Mui kowa fafiro kasei sinaroma da wemate Nanu Babanu sina nesia yaba ba wemau wei. 26I kowaro Nanu ifuro wenaueforo Bababai yaba yanu sina da wemau wei. Yanu neno Nabai oitate Na Godibairoma fare eno imutaitaba Godi Danu neno yabai ibinuba iba yanu sina Dawabai da wemau wei. 28Na Godibairoma ewa orofaro fareba nono ewa orofa ekodimate owemate Godibai animau wei.

29Yesuma eno weiro Danu iwata ueta uwarama weita, ido awonana kasei sinaroma wiawa utasute ba sina wawuriro wasu weita. 30Ana nesia iwata utasute yanu wenauereta iwata utasuba iba da wenauefeisi weita. Enoba Godima A siaia ui, imutaisi weita. 31Weitaro Yesuma wei, aiwia awona Na imutaita wei. 32I kowa fafie usinuba ya nesia Na ekodifote yanu su suro wo bogaru ue aniboro Nanu torowa ibimau wei. Nono Nanu aika me, Babama Nabai ibifisu wei. 33Nana wene sinana yanu neno Nabai odifote kobererau ibifoe iba wene. Ewa nasiniro ibedana oferi woureiboita. Nono Nana ewa nasininu ueta sinetaini ibaiabai nesia arisiareba iba inare kimu uawe wei.

Copyright information for `YRB