John 18

Yesu yabae budari uta

Yesuma i sina we me siniro Dawaini Danu iwata ueta uwaraini anita. Anebe ane Kidironi kafuru etarafu ane fata. I orofaro mui oriwa beata ibiro i beata wetoro fare ubarero anita. Yesuini Danu iwata ueta uwaraini bodere i orofaro ane farebitaba Judasi, Yesu do maeta amarama i orofa dawa iwata ui. I dera fuyo ode sina weta uwaraini Ferosi uwarama ami uwaraini forisimani Judasiba mataro woure ani. I uwara nesia nanefaini ekiwaini ureta yanaeta ibaiabai nesia iro woure anita. Ane fataro Yesuma i Dawabai ane fafisu ueta nesia iwata uite emaba wei, ana doberaita wei? Weina Yesu Nasareta Amara weita. Weitaro Yesuma wei, Na ewado wei. Judasi Yesu do maeta amara i fata uwarabai inaibi. Yesuma eno weina i uwara dubenama ane dowata. Yesuma nono wei, ana doberaita? Weina Yesu Nasareta amara doberaisi weita. Eno weitaro Yesuma wei, Na ewadode ane doberaitaba ewa Nanu iwata ueta uwara ekodiawero anibita wei. (Aubokona Yesuma wei, Ana Nanu agero mai uwara nesiana Nabairoma fearawa eno we bou uiba iba ewa uwara ekodiawero Nabairoma anibita sina wei.) 10 Yesuma eno weiro Saimoni Fitama danu ba kaiya muni. Munite i dera fuyo ode sina weta amaranu gaukara amaranu banibira ome umane kosari uiro nasiniro itari. I gaukara amaranu ifuna Marakasi. 11 Fita eno uiro Yesuma wei, anu kaiya, kaiya youetaro odiate kodiaro eno ufitate emanu wakiki ogo mafitaro Nana ima wei.

Yesu Enasinu iboro inaibi

12 Yesuma weiro i ami uwaraini emanu kafitenini i Ju uwaranu forisimanini Yesu mutate budari utate woure anita. 13 Ane Enasibai ko ane oita. Enasina Kaiyafasi danu darome. Kaiyafasi Dawa i botai dera fuyo ode sina weta gaukara i oyaro utebi. 14 Bodere Kaiyafasima i Ju uwaraba wei, aneba ya nesia uifeisi. Amara demuraima yaba uifisu, ina ido, wei. I sina enanari ui.

Fitama Yesunu ifu we ma feari

15 I uwarama Yesu woure anebitana Saimoni Fitaini mui iwata ueta amaraini emanu buribi anisi. Ane i auboko dera fuyo ode sina weta amara Enasinu su teteuro fata. Dana i mui iwata ueta amara iwataba i iwata ueta amaraini Yesu ubarero anitaro Fitana marau bebeto wawaro inaibi. I mui iwata ueta amarama kasimu yawoeta arumaba weiro kasimu ma ifegari uite Fitaba wei, amua weiro Fitama marau ubarero ani. 17 Aniro i kasimu yawoeta arumama Fitaba wei, ana i Amaranu mui iwata ueta amara aba me wei? Weina Fitama wei nana me wei.

18 Iwu farebiba i gaukara uwara ofe iwuma arama utate ina moataro ina gigirariro inaibita. Fitaini i ina gigirariro inaibi.

I dera fuyo ode sina weta amarama Yesu wenauerebi

19 I dera fuyo ode sina weta amarama Yesuba wei, Anu iwata ueta uwara ana ana? Ane sina we mawetu utebasu? 20 Enoma enoma webiba Yesuma wei, kiwuma we mawetu utawa utebitara. I uwara nesiabai we mawetu utebe i Ju uwaranu dubu suini i dera dubu su ubarero we mawetu utebitararo i Ju uwarama Na nautebita wei. 21 Aneba Na wenauerasu wei? Nanu sina nautebita uwara wenauearo Nanu sina ema iwataba aba webitaita wei. 22 Eno weiba mui inaibi forisimanima Yesunu ibo nawataro agema urite wei, aneba i dera fuyo ode sina weta amaraba eno wasu wei? 23 Weiro Yesuma dawaba wei, Na ane sina siosa wenego wiaro nauma wei. Na mui sina siosa wiawa rairo aneba Na urinu wei? 24 Weiro Enasima ekodite Yesu i botai dera fuyo ode sina weta amara, Kaiyafasibai siaia uiro Danu age uwane tarieta bobo woure ane oita.

Fitama Yesunu ifu nono we ma feari

25 Fitama ina gigirariro inaibina i uwarama weita, ana Danu mui iwata ueta amaraba aba me weita? Weitana Fitama na me wei. 26 I dera fuyo ode sina weta amaranu mui gaukara amara, dawa i ome umane turi amaranu su amara, dana Fitaba wei, i beataro aini Dawaini ene aba me wei? 27 Weiro Fitama me weina kokora ido wei.

Yesu Faeratinu iboro inaibi

28 Waikunaro i uwarama Yesu mutate Kaiyafasinu su ekoitate i gaemani yawoeta amaranu dera suro woure ane oita. I uwara i su ubarero amutawa, emanu kakara tarawatuba. Godima Isaraero uwara Ijifiroma woure aneta ogaro itawa uotoba iba i Ju uwarama su ubarero amutawa uta. 29 Amutawa utaba Faeratima wawaro emabai itarite wei, ewa amaraba ane wawei sina weboita wei? 30 Weiro weita, Dawa siosa ueta amara iba woure farisia weita. Merona anu agero da odifene uteibene weita. 31 Weitaro Faeratima wei, yanu torowama Dawa mubote yanu tarawatuma Dawa koto ufoita wei. Weiro weita, yana Dawa da ma uifeisi, Romani gaemani uwaranu tarawatuba, weita. 32 (Yesuma bodere Danu uieta eno we bou ui enanari ufisu iba eno weita.)

33 Faeratima i gaemani su ubarero amuite weiro enanari Yesu woure are oitaro Faeratima wei, Ana i Ju uwaranu dera yawoeta amara aba me wei? 34 Weiro Yesuma wei, anu torowa wenauerasu aba moana uwarama i sina aba waitaro wenauerasu wei? 35 Weiro Faeratima wei, na Ju amara me. Anu Ju uwaraini dera fuyo ode sina weta uwarama a woure are oita. A ane usinu wei? 36 Weiro Yesuma wei, Na ewa orofa atata yawotawa utatane. Nana ewa nasiniro yawoeta kini uwara ari me. Na ewado yawoteimarona Nanu gaukara uwarama Na garari uteda urafitaro i Ju uwaranu age duro Na da odifasu. Nono Na ewa orofa atata yawotawa utatane wei. 37 Weiro Faeratima wei, Ana dera yawoeta amara wei? Weiro Yesuma wei, Na dera yawoeta amara, ba wasu. Ibago Nanu bayama Na muniro ewa orofaro farena ba sina wemane fare. I ba sina naueta uwarama Nanu sina nautaita wei.

Yesu uifisua weita

38 Yesu eno weiro Faeratima wei, ba sina ina ane wei? Eno weite wawaro itarite i Ju uwaraba wei, Dawabai kerere me weite wei, ya Ju uwaranu baeta eno, Godima Isaraero uwara Ijifiroma woure aneta ogaro kowa mui muiro dibura amaraba webaitaro uregari utebataneba yanu ununa i Ju uwaranu dera yawoeta amara ma uregari umau aba me wei? 40 Weina derawere weita, ewa amarana me, Barabasi ma uregari ua weita. (Barabasi, dana waira ueta amara).

Copyright information for `YRB