John 2

Keina suro mui amara aweta muni

Kowa sadei me siniro Yesunu danua mui aweta muneta amaranu ogaroba Gareri orofa Keina suro ane yaubi. Yesuini danu iwata ueta uwaraini waya youtaro iro ane yaubita. I ogaro itebita uwarama waini ie me sitaro Yesunu danuama Yesu Dawaba wei, wainina me sininu weiro Yesuma wei, baya aneba Nabai wenauerasu? Nanu kowa farawa oide iba durua da umau wei. Weiro nauite i ogaro utebita gaukara uwaraba wei, Dana sina ane webisuna enanari uawe wei.

Dera gebiro okia sikisi (6) inaibita. Kikiratuna me, yafararabo dera kasa okia ari sikisi inaibita. Ju uwarama ogo totate emanu kakara uroeta i ogoma urota. Yesuma wei, i inaibinita okia ogo adu uawe weiro enanari utaro wate fata. Yesuma nono wei, kikiratu toawete ogaro yawoeta amaraba mawero ifi wei. Weiro enanari utaro i ogaro yawoeta amarama kikiratu i. Ie erina i ogo ido waini siniro aboroma fari dawa iwawa ui. (I ogo tota gaukara uwarama iwata uta). I ogaro yawoeta amarama ite weiro aweta muneta amara dawabai fari. 10 Fariro i ogaro yawoeta amarama wei, ewa wainina kobererau wei. I ogaro saneta uwaranu baetana aika. Kobere waini botai mataitaro ie dia uraitana duburona i aramawere waini mataita wei. Anu kobere waini botai matawa usinute nono duburo masinu wei.

11 I buna uetana Yesunu botai buna ueta. I buna uetana Gareri orofa Keina suro uite Danu dera buna ma boroyariro Danu iwata ueta uwarama Dawa imuegou uta.

12 Yesu eno uite Keina su ekodiro Dawaini Danu danuaini Danu daburetaini Danu arumamini Danu iwata ueta uwaraini Kafenamu suro tanita. Tare fatate moana kowa iro ibita.

Yesu dera dubu suro ani

13 Godima Isaraero uwara Ijifiroma woure aneta ogaro kowa fafie uiba Yesuma Jerusaremu suro mane fari. 14 Mane farite dera dubu suro amuite erina moana uwarama borumakauini mamoeini ubanini oiya ue mataro moana uwarama oi kaiyobai yautate oi moko mae matanebitaro eri. 15 Erite na munite egi ureta na ari uwanite i uwaraini egini yoweriro wawaro itata. I oi moko mata uwaranu kaiyo ma regari uiro oi fitata ui. 16 Eno uteda i ubani oiya mata uwaraba wei, ewa nesia woure aniawe wei. Nanu Babanu suro sitowa su ari da uawe wei. 17 Eno uiba Danu iwata ueta uwarama imuta. Godinu bukaro i sina eno ibinu, Godinu su imuegou utataneba uimau, i sina eno ibiba iba eno imuta.

18 I Ju uwarama Yesuba weita, ane buna ueta ufaro ereda Ana Dera Amaraba iba ewa gaukara eno usinu iwata ufeisi weita? 19 Weitaro Yesuma wei, ewa dera dubu su ma jugari uforo nono kowa rarogonuro nono ubu umau wei. 20 Weiro weita, ewa dera dubu su oya foti sikisi (46) ubu utedibebita nono anu aikana i kowa rarogonuro ubu ufae wasu weita? 21 Eno wei ina Yesuma Danu ofe ububa wei. 22 Duburo uietaroma uyariro Danu iwata ueta uwarama Danu wei sina imutate i sinaini Godinu bukaini naue imue uta.

Yesu eme nesia iwata utasu

23 Yesuma Godima Isaraero uwara Ijifiroma woure aneta ogaro kowaro Jerusaremu suro ibebiba moana uwarama Danu buna ueta etate Dana Godinu Amara naue imue uta. 24 Yesuma emanu imueta iwata uiba iba emanu agero Danu torowa odawa ui. 25 Eme nesianu neno iwata uiba mui amarama Dawabai emenu imueta aika maika wiawa ui.

Copyright information for `YRB