John 20

I wawawere uri oeta kabesi

Sabate kowa me siniro waikukuro Meri Megidarina i uri oeta eraboro fari. Fare erina uri garari ueta gebiro mu saniro eta aika ainibiro eri. Eno erite owerite Fitaini etei Yesunu unu faiya utebi iwata ueta amarabai durami ue ani. Emabai ane farite wei, yanu Dera Waria Amara eraboroma munitate aboro oita ari na iwata me wei. Fitaini etei mui iwata ueta amaraini uri oeta eraboro durami ue anisi. Anisina etei mui iwata ueta amarama Fita serigari uite i eraboro dawa ko ane fari. Dawa ko ane farite tafu uite erabo ubarero erina i inawere wayata wadia ainibiro erite iro itarawa ui. Itarawa uina Fitama danu buribi farite i erabo ubarero itari. Itarite i ainibi inawere wadia erite Yesunu kofiri wayata wadia uregari utawaro i mui wadiabai ainawa, danu kabesiro eno ura ue odiro ainibiro eri. Eriro mui dawa ko fari iwata ueta amarama itarite ereda Yesu uietaroma uyarinu imui. (Boderena Godinu bukaro Yesu uietaroma uyafisu wei sina iwawa usite esite imusi.) 10 I iwata ueta amara sadei ido owesite emanu suro anisi.

Yesu Meri Megidarinabai ibo mawetu ui

11 Merima i eraboro nono fari. Fare bebeto gigirariro inaibeda i webi. I weda kofiri tafu uteda erabo ubarero erina inakeorau wadia bobo aneru sadei mui kofiri afu kabesiro yauriro mui buri afu kabesiro yauriro eri. 13 Eriro i aneru sadeima weisi, aweta, aneba i wasu weisi? Weisiro wei, Nanu Dera Waria Amara ewadoroma munitate aboro oita ari na iwata meba iba i watanea wei. 14 Eno weite owerite Yesu ereda Dawa Yesu iwawa ui. 15 Iwawa uiro Yesuma wei, aneba i weda, ana doberasu wei? Weiro Merima Dawana beata yawoeta amara imuite wei, amara, ana Dawa ewadoroma wourinute mui orofaro ane odinuba i orofa wiaro iro animate Danu ofe woure animau wei. 16 Eno weiro Yesuma wei, Meri. Eno weina Meri owerite Yesu iwata uteda Ju uwaranu sinaroma wei, Rabonai wei. (I sinanu ubina nanu tisa amara.) 17 Yesuma Meriba wei, Nanu Bababai manawaya Nanu ofero da mamiate Nanu iwata ueta uwarabai aniate eno wia, Nana Baba Godibai manatane. Nanu Baba yaini yanu yamama, Nanu Godi yaini yanu Godibai manatane wia wei. 18 Eno weiba Meri owerite ani. I iwata ueta uwarabai ane farite wei, yanu Dera Waria Amara ene weite Yesunu wei sina nesia emaba enanari wei.

Yesu Danu iwata ueta uwarabai fariro eta

19 I kowana Sade kowa, yawi siniro i iwata ueta uwarama suro yaubita. I uwarama Ju uwaraba iyataba kasimu garari uta. Kasimu garari utaro Yesuma i su ubarero emabai me ari uite inaibeda wei, iya da uyawete merau ibiawe wei. 20 Weite Danu ageini Danu gaumaini emaba mawetu ui. I iwata ueta uwarama i Dera Waria Amara etate neno kobererau utate yaru uta. 21 Yesuma emaba nono wei, merau ibiawe wei. Nanu Baba Na siaia ui enanari Nana ya siaia utatane wei. 22 Weite Danu bebetu oeno emanu deiro ubuite wei, Godinu Imumu Kotofu muawe wei. 23 Weite nono wei, yana uwaraba eno weboita, yanu neno neno ueta muneda imutawa usinu, weboitana enanari ufisu. Nono yanu neno neno ueta munawa usinu weboitana enanari emabai emanu neno neno ueta daido ibifisu wei.

Yesuini Tomasi

24 Yesu fare eno utebina Tomasi, sokaka waita amara, dawa i uwarabai ibawa ui. 25 Dawa fariro i iwata ueta uwarama dawaba weita, yana i Dera Waria Amara erisi weita. Weitaro Tomasima wei, nanu age rorouma Danu age amairo da burimate nanu agema Danu gauma amairo da maimauna da imumau weite wei, agema amairo burimauna imumau wei.

26 Kowa eita (8) me siniro i iwata ueta uwaraini Tomasini suro nono yaubita. Kasimu garari utate yaubitaro Yesuma nono emabai me ari uite inaibeda wei, iya da uyawete merau ibiawe wei. 27 Eno weite Tomasiba wei, Nanu age eate anu age rorouma buriate anu age Nanu gauma amairo buria. Aneba imutawa? Eno da uate imuegou ua wei. 28 Weiro Tomasima wei, Ana nanu Dera Waria Amara ubi. Ana nanu Godi ubi wei. 29 Weiro Yesuma Tomasiba wei, ana Na erinuba iba naue imue usinu weite wei, ana anama Na da efitate me naue imue ufitaitana emana yaru derawere wei.

Ewa bukanu sina ubi

30 Yesuma buna ereta faiyawere utebiro Danu iwata ueta uwarama i nesia erebita. Nono i ereta nesia ewa bukaro owawa ue odawa ue.

31 I owawa ode buna ueta efote Yesu Dana Godinu we mune odi Amara, Dana Godinu Amara imufote me ibene ibene ibifoita.

Copyright information for `YRB