John 21

Yesu Danu iwata ueta uwara sewenibai ibo nono fariro eta

Yesuma Danu torowa Gareri mesauro nono emabai fariro Danu iwata ueta uwarama Dawa eta. Ina eno ui.

Saimoni Fitaini Tomasi, sokaka waita amaraini, Natania, Gareri orofa Keina su amaraini, Jebedinu amara sadeini Yesunu mui iwata ueta amara sadeini yaubita. Yaubitana Saimoni Fitama wei, na erio egi woumane anatane, weina yaini anibeisi weita. Weitate anitate boutiro amutate jawe ure anita. Anitate i dumuro erio egi wourawa daido me yaubita.

Waikukuro Yesu maguaro inaibiro Danu iwata ueta uwarama etate Dawa iwawa uta. Yesuma wei, masigu, erio egi wourita aba me wei? Weina me weita. Weitaro Yesuma wei, yanu ogo egi woureta woto banibira afu sawete erio egi wouawe wei. Weiro enanari utate erio egi faiyawere iba emanu woto woure amutawa uta. Yesunu iwata ueta ubi amarama wei, Dana yanu Dera Waria Amara wei. Weiro Saimoni Fitama nauite seti meba danu dei wadia mune baruteda ogoro bibu urite aine maguaro ani. Eno uina i moana iwata ueta uwarana boutiro anita. Ane erio egi wate fari woto ma youre maguaro ane fata. Emanu daba yafa me, fuyaratu, wani aderedi (100) mita torowa. Maguaro ane fatate etana Yesuma erio egini buredi ina imuro abuna utebiro eta. 10 Yesuma wei, yanu moana wourita erio egi woure arawe wei. 11 Weiba Saimoni Fitama boutiro anite erio egi bobo woto fokia ma youre maguaro odi. Wotoro erio egi wanaderedi fifiti tiri (153) faiyawererogo woto ma babarawa ui. 12 Yesuma emaba wei, arawete ieta iawe wei. Eno weiba Danu iwata ueta uwarama a anaiya wenauerawa utate Dawa iwata uta. 13 Yesuma buredini erio egi munite emabai ane nata nata ui. 14 Yesuma uietaroma uyarite Danu iwata ueta uwarabai kowa sadei fariro eta. Etaro inarebe ewana nono ane fariro eta.

Yesuini Fita

15 Ieta ie me sitaro Yesuma Saimoni Fitaba wei, Joninu amara Saimoni ewa uwaranu neno arama ueta ari mero ana Na neno arama derawere utasu aba me wei? Weiro Fitama wei, aiwia Dera Waria Amara, A iwata Aba neno arama utatane wei. Weiro Yesuma wei, mamoe yawoeta amarama mamoenanatu ieta matasu enanari Nanu mamoenanatu ari Nanu Na naue imue utaita uwaraba Nanu sina wia wei. 16 Weite Fitaba nono wei, Joninu amara Saimoni, ana Na neno arama utasu aba me wei? Weiro Fitama Dawaba wei, Aiwia, Dera Waria Amara, A iwataro Aba neno arama utatane wei. Weiro Yesuma wei, mamoe yawotasu amarama mamoenanatu yawotasu enanari Nanu Na naue imue utaita uwara yawoegou ua wei. 17 Yesuma Saimoni Fitaba rarogonu nono wei, Joninu amara Saimoni, Naba neno arama utasu aba me wei? Eno rarogonu weiba Fitama neno siosa uteda wei, Dera Waria Amara, A nesia iwata utasute A iwataro Aba Neno arama utatane wei. Weiro Yesuma dawaba wei, mamoe yawoeta amarama mamoe ieta matasu enanari Nanu Na naue imue utaita uwaraba Nanu sina wia wei. 18 Yesuma eno weite nono wei, Nanu ba sina wemaro naua wei. A reka amara sinite inareda anu wadia baruite anu unu daba aboro aboro anibae uite enanari ui wei. A ofe kimu sibate anu age sabaro mui amarama anu ofero wadia ma barufite anu agero maibite anu unu dabana me, danu unu aika dabaro a woure anibisu wei. 19 (Yesuma Fitanu uieta daba ma boroyafiro Fitama Godinu ifu ma derawere ufie iba eno wei.) Eno weite wei, Nanu buribi arate Na da ekodia wei.

Yesuini Danu mui iwata ueta amara

20 Yesu eno weiro Fitama owere erina Yesunu unu faiya utebi iwata ueta amara, i amarama auboko ieta nabero itebita kowa muiro Yesubai yaubeda wei, Dera Waria Amara, anama Aba do mafisu wei? 21 I amarama emanu buribi fariro Fitama erite wei, etei amarade? 22 Weiro Yesuma dawaba wei, dawa da uifite me ibifiro Na famate ina Nanu unu umauna ina anu uetana me. Enoba Nanu buribi arate da ekodia wei. 23 Yesuma eno weiba i sina Yesunu sina naueta uwarabai eno we inarebita, Yesunu unu faiya utebi mui iwata ueta amara da uifite me ibifisu eno we inarebita. Yesuma eno wiawa uite eno wei, Dawa da uifite me ibifiro Na famate ina eno umauna ina anu uetana me, eno torowa wei. 24 I iwata ueta amarana na Joni. Nana nesia ereba nanu sinana ba iba owawa ue odatane.

Dubu sina

25 Yesuma ueta faiyawere utebi. Danu ueta nesia buka faiyawerero odifitarona i orofa atata su nesia kikiratuba iba wate fafitae uyafitae wei.

Copyright information for `YRB