John 4

Yesuini i Samaria aweta

1Uwara faiyawere Yesubai babataito utaro uwara faiya me Jonibai babataito uta weitaro i Ferosi uwara nauta. 2(Yesuma i uwara babataito utawa uiro Danu iwata ueta uwarama deina ba i uwara babataito utebita). 3I Dera Amara Yesuma i Ferosi uwaranu imueta iwata uite Judia orofa ekodite owerite nono Gareri orofaro ani. 4Danu ani dabana Samaria orofa abanaro amune ture fare ani.

5Yesuma ane Samaria orofa suro fari. I su ifuna Saika. I suna yanu sirorari amara Jeikofuma danu amara Jousefaba bodere mai nasini gigiraribai. 6Jeikofunu dauri ogo koto i nasiniro ibi. Kowa mare otoro reka fare serigari uiro Yesuma i ogo kotobai farite daba yafawere arebe ofe arama uiba yaubi.

7Mui Samaria su aweta ogo tofie fariro Yesuma wei, ogo toate mairo Na ima wei. 8(Yesunu uwarana iro Dawaini yaubawa. Samaria suro ieta oiya ufitae anita. Yesu Danu aikaratu yaubebe i sina wei.) 9Eno weiro i awetama wei, ana Ju amara. Aneba na Samaria su awetabai sina wasu wei? Aneba naba ogo mai ima wasu wei? Ju uwarama Samaria uwaraba sina wiawa utebaitaro nono aneba a naini sina webae wasu wei? 10Weiro Yesuma wei, Godinu me maetaini i ogo mai ima watane amaraini a iwata ufarona nabai webaro aba i me ibene ibene ibeta ogo ari aba mamaro ifae wei. 11Eno weiro i awetama wei, abai ogo toretana me. Ewa ogo nasini ubare nubowere ibinuba me ibene ibene ibeta ogo ari aboro tofasu wei? 12Yanu baba Jeikofu, dawaini danu adarabuini danu borumakauini emana ewa ogo itaro i ogo koto yaba mai. Dawa kikiratu A derawere eno imutasu wei? 13Weiro Yesuma wei, ana anama ewa ogo ifitaitana nono ogo nodo ufitaita wei. 14Ana anama Nanu mamau ogo ifitaitana nono ogo nodo da ufitaita. Nanu mamau ogo gebiroro amutasu ubi erio ari, da yaraifisu. Enanari i ogo emanu nenoro ubi erio ari amufisu. I ogona me ibene ibene ibeta ariba da yaraifisu wei. 15Weiro i awetama wei, Dera Amara, i ogo mai imaro ogo nodo da ufiro ewa ogo are da toreimau wei. 16Eno weiro Yesuma wei, aniate anu awera woure ara weina na awera me wei. Eno weiba Yesuma wei, ba wasu wei. 18Awera fai (5) munite ekodite awona anu suro aini ibinu amara anu awera meba iba ba wenu wei. 19Eno weiba i awetama dawaba wei, Dera Amara, Ana Godinu we bou ueta Amara weite wei, yanu Samaria babamutu etei maidaniro guriguri utebita. Ya Ju uwarama Jerusaremu suro torowa guriguri uforo waita wei. 21Weiro Yesuma wei, aweta, Nanu sina nauegou ua wei. Mui kowa fafiro etei maidaniro o Jerusaremu suro Bababai guriguri da ufitaita wei. 22Ya Samaria uwara Godi iwawa utaitaba iba Godi ba guriguri utawa utaita. Ya Ju uwarama Godi iwata utaisi. Danu ma wiroeta Amara Ju uwarabairoma fariba iba Godi ba guriguri utaisi wei. 23Reka kowa farinuba i Godi ba guriguri utaita uwarama Godi nenoma guriguri utaitana ina ba guriguri ueta idoni. Godi Danu unu i nenoma imue guriguri ueta uwara wei. 24Godina kobere Imumuba ya erawa utaisiba iba Dawa yanu nenoroma guriguri utaisina ba guriguri utaisi wei. 25Yesuma eno weiro i awetama dawaba wei, i Mesaia fafisu weitaro naue wei. Danu mui ifuna Keriso. Dawa fafite nesia ma boroyafisu wei. 26Weina Yesuma wei, I Mesaiana Na ewado wei.

27Yesuma eno webina Danu iwata ueta uwara fatate etana Yesuini i awetaini sina we matanebisiro etate neno kirifu utate ya sina ane waisi we imuteda nono ya sina ane waisi wiawa uta.

28I awetama danu okia ekodite owerite suro ani. Ane farite su uwaraba wei, mui amarama nabai farinute nanu ueta sineta nesia wenuba Dana Keriso aba me, arawete eawe weiro i su uwara ido anita.

31I aweta eno utebina Yesunu iwata ueta uwarama Yesu Dawaba weita, Rabai, ieta ia weitana wei, Nanu ieta aika iba ya iwawa utaita wei. 33Weiro weita, mui amarama ieta Dawaba masinuro isinu aba, eno we matataro Yesuma wei, Nanu ietana Godinu imuetaini gaukaraini Danu mai gaukara ue me simau, ina Nanu ieta ari wei. 35Yesu eno weite wei, ya eno waita, sakara fo (4) me sibiro yanu beataro ieta ibaiabai daufeisi waitaro nono Nana yaba eno watane, i eme nesia eawe, emanu nenona ba sineta ieta ariba i daureta kowa ido farinu watane wei. 36Anama daure fira fara utasuna moko muneta munasuro danu muneta uwarama me ibene ibene ibeta munaitaba iba i waieta uwaraini i daure fira fara ueta uwaraini yaru utaita wei. 37I bodere ikiki sinana ba. I sinana eno, mui amarama waitasuro mui amarama daurasu, i sina eno wei. 38Yesuma ewana kasei sina weda eno wei, yanu yo waitawa uta ememetu daufoe siaia ue wei. Aika uwarama yo waie me sitaro yana emanu waieta ememetu dauraitaba iba emaini yaini i gaukara uruama utaita wei. I sinanu ubina eno, moana uwarama Godinu sina we inaraitaro moana uwarama buribi areda i uwara mune Godibai odaitana emana gaukara uruama utaita wei.

39I awetama suro anite wei, mui amarama nanu bodere ueta sineta nesia wenu weiba moana su uwarama emanu imueta nesia Yesubai oita. 40I Samaria uwarama Yesubai fatate bana weitaro emabai kowa sadei ibeda Yesuma ema we mawetu utebina i su uwara faiyawere emanu naueta Yesubai oitate i awetaba weita, ana i amaranu buna uetaini weta yaba weiro nausi weita. Nono Danu wenu sina nauegou utaisite Dana i orofa atata uwaranu ma wiroeta Amara iwata utaisiba iba nauegou utaisi weita.

Yesu mui gaemani dera amaranu amara ma wiroi

43Kowa sadei me siniro wai uriro uyarite Gareri orofaro ani. 44Auboko Yesuma wei, Godinu we bou ueta amaranu su uwarama dawa kakara utawa utaitate iba eno we imutaita, dawa dera amara me we imutaita wei. 45Ane Gareri orofaro fariro i Gareri uwarama yaru utate ario derawere weita. I Gareri uwarama Jerusaremu suro Godima Isaraero uwara Ijifiroma woure aneta ogaro anitate Yesunu ueta nesia etate iba nono yaru uta. 46Yesuma ane Gareri orofa Keina suro fari. Bodere i Keina suro Yesuma ogoma waini ui. Yesu iro fariro Yesu Judiaroma Keina suro farinu weitaro mui Kafenamu gaemani amara naui. I Kafenamu gaemani amaranu amararatu ofe derawere wourite uifie utebiba Yesubai are farite wei, arate nanu amararatu ma wiroa nui wei. 48Weiro Yesuma wei, buna uetaini eretaini efasuna imufate da efasuna da imufasu wei. 49Weina nui wei, Dera Waria Amara ara, nanu amara uifisu wei. 50Weiro Yesuma dawaba wei, ania, anu amara wirosinuba ibifisu weina Danu sina kimuwere naue imuteda ani. 51I ami amara owerite tanebina danu gaukara uwara dabaro marebe dawa atatate weita, anu amara merau ibinua weita. 52Weitaro wei, abo kowaro wirosinu weiro weita, arena kowa oto serigari uite kikiratu ani i odona ofe wakiki me siniro wiroi weita. 53Eno weitaba danu damama we imui, arena i kowaro Yesuma anu amara wirosinu weiba iba wiroi we imuiba dawaini danu su uwara nesia emanu naueta Yesubai oita.

54Yesuma Judiaroma Gareriro farite ewa buna uetaini mui buna uetaini i buna ueta sadei ui.

Copyright information for `YRB