John 5

Yesu mui amara mui ogo koru gigirariro ma wiroi

Mui kowaro Yesuma Ju uwaranu mui ogaro ietaba Jerusaremu suro mani. I Jerusaremu suro mamoenu fare aneta bebeto gigiraribai mesauratu ibi. Ju uwarama emanu sinaroma Beseda webita. Ofada fai (5) i mesau ode kara utaro ubita. Oferi aika maika woureta uwara faiyawere i ofadaro ainibebita. Moanana buri anawa uwara, moanana buri bebeuwere aneta uwara, moanana diti basugari uwara, moanana buri age bedada buwere uwara. (I uwarama ogo taritari ufie yawotebita. Mui kowa kowaro aneruma ogoro itareda ogo ma taritari utebina i botai ogoro itarebi amarama wirotebi).

Nono mui amarana oya toti eita (38) oferi woureda me ainibebi. Dawa eno ainibebiro Yesuma farite ereda wei, dawa kowa faiyawere ainibebasua we imuite wei, anu ununa wiroeta wei? Weiro i oferi wourebi amarama wei, Dera Waria Amara, ogo taritari utebasuna na ogoro woure tare oeta amara meba mui amara dawa ko itarebasu wei. Weiro Yesuma wei, uyate anu wia muate ania weina i amara ido wiroiba uyarite danu wia munite ani. Danu aneta kowana sabate kowaba moana Ju uwarama dawa etate weita, awonana sabate kowa. Anu wia da woufate anibasu. Yanu tarawatuba kodia weita. 11 Weitaro i amarama wei, i Amarama na ma wirosinute wenu, anu wia muate ania wenu wei. 12 Eno weiro weita, anama aba anu wia muate ania wenu, weitana dawa iwata me. Yesuma i guruguru ubita uwaranu ubarero aniba i amara Yesu erawa uite iwawa ui.

14 Duburo Yesuma i Dana ma wiroi amara dera dubu suro atanite wei, Nanu sina naua wei. Awona a wirosinuba nono duburo siosa ueta da ufaro ufasuna i wouri oferi ari mui oferi deranono wouosoa wei. 15 Weiro i amara Yesu kodite, i Ju uwarabai anite wei, Yesuma na ma wirosinu wei. 16 Weiro nautate Yesu sabate kowa ma siosa usinu we imutate Yesuba ibo uta. 17 Eno utaro Yesuma emaba wei, Nanu Baba kobere gaukara utebasuba Nana kobere gaukara utebatane wei. 18 Yesu eno weiba ubusi uyatate Yesu ma uifitae uta. Yesuma sabate kowa imutawa uite wei, Godina Nanu Baba weiba Godini Dawaini weda we ma arotorowa uiba iba ubusi uyata.

I Ba Eme Sini Amara Dana dera yawoeta amara

19 Yesuma emaba wei, Nanu ba sina wemaro nauawe wei. Godinu Amara Danu aika Danu imuetama gaukara utawa utasu wei. Danu Damamanu gaukara erasute utasu. Godima ane ane utasuro Danu Amarama enanari utasu wei. 20 Godinu neno Danu Amarabai ibinuba Danu gaukara nesia Danu Amarabai ibinuba Danu gaukara nesia Danu Amarabai mawetu utasu wei. Nono duburo mui buna ueta i bodere ueta ari me, buna ueta derawere Dawabai mawetu ufiro neno kirifu ufoita wei. 21 Godima uieta uwara ma uyarasuro me ibaita enanari Danu Amarama ana anaba me ibeta matasu wei. 22 Godima uwara koto utawa utasute i gaukara Danu Amaraba masinuro utasuba eme nesia Godi Dawa we ma kobererau uteda waitana enanari Yesu we ma kobererau uteda webitaita wei. Anama Danu Amara we ma kobererau utawa utasu enanari Danu Damama we ma kobererau utawa utasu wei. 24 Nanu ba sina wemaro nauawe wei. Ana anama Nanu sina nautaitate Na siaia ui Godi imutaitate me ibene ibene ibeta munaita. Munaitaba Godinu kotobai anawa utaitaba uieta serigari utaitate me ibene ibene ibaita wei. 25 Nanu ba sina wemaro nauawe wei, i kowa farinuba i reka wiroetana me, emana uieta uwara ari, ema Godinu Amaranu sina naufitate i reka wiroeta mubitate wiroeta me ibene ibene ibifitaita wei. 26 Godima me ibene ibene ibeta Imumuba Danu Amara mairo iba Danu Amarana me ibene ibene ibeta Amara. 27 Godinu Amarana Ba Eme Sini Amaraba Godima Dawa buna maiba eme nesia koto utasu wei. 28 Nanu sinaba neno kirifu da uawe wei. Mui kowa fafiro i uieta uwara nesia Danu sina naufitate uyafitate Danu kotobai fafitaro i kobere ueta uwarama me ibene ibene ibifitaro i siosa ueta uwarama i fanisi orofaro anibitaita wei.

Yesuma emebai Danu torowaba ere wei

30 Nanu imuetama utawa utatanero Godima Danu buna matasute wasuro nautatanete koto utatane wei. Nanu imueta kodatanete Godinu imueta dobere ereda utataneba iba koto rorowarau utatane wei.

31 Nana Nanu sina wemauna Danu sina ba me weboita, weite wei, nono Nanu Babama Nabai wasu i sinana ba wei. 32 Yanu uwara Jonibai siaia utaro Jonibai fataro Nanu sina ba weiro nauta. Nautate owetate yabai fatate weitaro nauta Yesuma wei. Joninu sinana emenu sina. 34 Jonima Naba wasuna ina idorogo nono Nanu torowa i sina wataneba ya nesia Na naue imue ufote wirofoita wei.

35 Yesuma nono wei, Joni dana nanefa ario ari uiba danu arioro inaibeda danu sina kowa faiya me nautate yaru uta. 36 Jonima i sina weda Na ma boroyariro danu ma boroyaretana derawere me. Awonana Nanu ma boroyaretana derawere ibinu. I ma boroyaretana Nanu buna ueta. Ima Na ma boroyaregou utasuro emema ereda Godima Na siaia ui iwata utaita wei. 37 Godima Na siaia uite Nanu gaukara kobererau wei. Yana Godinu wate tanana nautawa utaitate Dawa erawa utaita. 38 Danu siaia uiro ewaro tarari Amara imutawa utaitaba Godinu sina yanu nenoro ibawa utasu wei. 39 Yana Godinu buka eregou utaita. I bukaroma ere me ibene ibene ibeta muboe imutaitana i bukaro sinama Na yanu wiroeta Amara wasu wei. 40 Na imutawa utaitate Nabai yanu wiroeta fare munawa utaita wei. 41 Emema Naba kobere sina waitana Na unutawa i sina weta. 42 Yanu neno Godibai ibawa utaitaro Na iwata utatane wei. 43 Godinu ifuro yabai farero Na munawa utaita. Duburo mui amarama danu aika ifuro yabai fafisuna dawa muboita wei. 44 Yanu ununa emema ya kobere uwara webitae utaitate nono Godima ya kobere uwara weta ya unutawa utaitaba iba Godi imutawa utaita. 45 Yanu imuetana eno imutaita, Dawa Godibai ya wawei webisu. Nana yaba eno wawei da wemau. Yana Mosesinu tarawatu imuegou utaitaba ima ya wawei webisu. 46 Mosesinu tarawatu imutaitana ina Na imutaitaba Mosesi Naba bukaro owawa ue odi. 47 Danu owawaro sina ereda da naue imue ufoitana anene Nanu sina naue imue ufoita, Yesuma wei.

Copyright information for `YRB