John 6

Yesu i fai tausani (5,000) uwaraba ieta mai

Duburo Yesuma Gareri mesau yofere ani. I mesaunu mui ifuna Taibiriasi waita. Yesu ido yofere aniro uwara faiyawere Danu buribi anita. I uwarama Yesunu bunama ofe aika maika ma wirotebiro etaba Danu buribi anita. Yesuma i mesau yofere ane amuite Danu iwata ueta uwara maidaniro woure mani. Maidaniro manebe mane yaubita. Godima Isaraero uwara Ijifiroma woure aneta ogaro kowa ido fafie uiba iba eme faiyawere Danu buribi manita. Manitaro Yesuma Danu ditima ere ane are uite i eme fefera ereda Firifiba wei, ieta anene oiya ufero i uwara nesia ieta ifitaita wei? (Yesu Dawa iwataro nono Firifi me woure ereda iba eno wei). Eno weiro Firifima wei, tueniti kinana (K20) aido me. Ima ieta oiya ufeisina ewa uwara nesia ifitaro aido da sibisu wei. Weiro Saimoni Fitanu dabue, Enuduruma Yesuba wei, buredi faini (5) erio egi sadeiratuini mui amararatubai ibinua wei. Ibinurogo ina ieta derawere meba anene uwara faiyawere ieta ifitaita wei. 10 Weiro Yesuma wei, i uwara wiawero kabesi demurairo yaufita wei. I kabesina samarai bobo kabesiba i uwara eme torowa fai tausani (5,000) yautaro Yesuma i buredini erio egini munite Godiba guriguri uteda we ma kobererau uteda ma birabiarite nata nata uiro itaro dia uri. 12 Ie me sitaro Yesuma Danu iwata ueta uwaraba wei, iwo muduna nesia fira uawero me sara da ibifi wei. 13 Weiro buredi iwo muduna mutate bosio youtaro bosio tuero (12) wate fata. 14 I ieta ita uwarama i buna ueta etate weita, i amara, Dawana Godinu we bou uite fafisu wei amara idoni weita.

15 Yesu Dawa iwata i uwarama Dawa agema mubitate emanu dera yawoeta amara ma uyafitae imutaba ema ekodite maidaniro mani.

Yesu ogo deiroma Danu iwata ueta uwarabai anebi

16 Yawiro Yesunu iwata ueta uwarama mesauro tanitate Yesu yawota. 17 Yawotebitana yawi siniro ekoitate boutiro amutate Kafenamu suro yofere anita. Anebitana dumu siniro Yesu daido farawa ui. 18 Anebitana oyau derawere fariro ufe derawere uyari. 19 Jawe ure ogo abanaro anebitaro Yesu ogo deiro inarebiro eta. Etaro emabai fafie uina iya derawere uyataro Yesuma wei, ewana Na, iya da uyawe wei. 21 Weiro i uwarama yaru uteda Yesu durua utaro boutiro amui. Amuiro ido emanu unu orofaro daido me ari utate sau fata.

I uwara Yesu doberebita

22 Wai uriro i mesau etarafu uwarama Yesu efitae guruguru utate yawota. Yesuini Danu iwata ueta uwaraini emanu guruguru ueta kabesi arena fatana bouti demurai ibiro eta. Nono Yesunu iwata ueta uwarama Dawa koitate emanu aika boutiro ane yofeta. I uwarama ina iwata utaba iba Yesu yawotebita. 23 Moana bouti Taibiriasi orofaroma ieta ita kabesiro fare inata. 24 I uwarama Yesuini Danu iwata ueta uwaraini etana meba ekoitate i bouti nesiaro amutate Kafenamu suro Yesu dobere yofeta.

Yesuna wiroetanu ieta ari

25 I uwarama mesau etarafu yofetate amutate Yesu doberebe atatate weita, Rabai, abododo ewado fari weita? 26 Weitaro Yesuma wei, Nanu ba sina wemaro nauawe wei. Nanu buna ueta imutawa utaitate nono buredini erio egini ie me sitaba iba Nabai ibifoe utaita wei. 27 Yanu nasini ibeta gaukara yajara ieta ari ina da uegou uforo wei. Nono i me ibene ibene ibeta ieta ari ina kobere gaukara uegou uawe wei. Godima Danu imueta Na, Ba Eme Sire Amarabai odiba Nana i me ibene ibene ibeta matatane, Yesuma eno wei.

28 I uwarama Yesuba weita, anene Godinu gaukara ufero Godima ina kobererau webisu weita? 29 Weitaro Yesuma wei, Godinu yabai siaia ui Amara imutaitana ina Godinu gaukara wei. 30 I uwarama Yesuba weita, ane buna ueta ufaro efete A naue imue ufeisi weita? Ane gaukara ufasu? 31 Yanu babamutuma eme ibawa orofaro inareda ieta danu ifuna mana itebita. Godinu bukaro eno odi. Dana emaba ureroma itari ieta mairo ita, i bukaro eno ibinu weita. 32 Weitaro Yesuma wei, Nanu ba sina nauawe wei. Mosesima ureroma itari ieta matawa uiro Godima i urero ieta mai wei. Nanu Babama i ba ieta ureroma matasu wei. 33 Godinu ieta ureroma tararasuba i orofa atata uwarama ina ifitate me ibene ibene ibifitaita wei. 34 Weina Dera Waria Amara, i ieta yaba matebea weita.

35 Yesuma emaba wei, Nana yanu me ibene ibene ibeta ieta. Ana anama Nabai fafitaitana i uwara osi da ufitaita wei. Ana anama Na imufitaitana ogo nodo da ufitaita, eno Yesuma weite wei, auboko Na yaba wene, yana Na eraitate imutawa utaita wene wei. 37 Nanu Babama moana uwara Naba matasuba i uwara nesia Nabai fafitaitana da we yowemau wei. 38 Na ureroma Nanu unu umane tararawa. Godinu unu umane tarare. 39 Godima Na siaia uiro Danu unu umane iba tarare wei. Godinu ununa eno, Danu Naba matasu uwara da we ma feamate i uwara nesia i dubu kowaro we ma uyamaro me ibene ibene ibifitaita wei. 40 Nanu urero ibinu Baba Danu ununa eno, ana anama Danu Amara efitate emanu naueta Dawabai odifitaitana me ibene ibene ibeta mubitaro i dubu kowaro ema we ma uyamau wei.

41 Yesuma wei, Nana i ureroma tarari ieta weiba iba i Ju uwarama kamena weda weita Dawana Yesu, Jousefanu amara. Danu danuaini damamaini ya iwata. Anene wasu, Na ureroma tarane wasu weita? 43 Weitaro Yesuma wei, yanu torowa kamena da wiawe wei. 44 Eme me sara Nabai da fafitaro Nanu Na siaia ui Godima ema we ma youfisuna Nabai fafitaro i dubu kowaro ema we ma uyamau wei. 45 I we bou ueta uwarama eno owawa ue oita, Godima ema nesia we mawetu ufisu eno owawa ue oita. Ana anama Godi naufitate iwata ufitate Nabai fafitaita wei. 46 Eme nesia Godi erawaro i Godibairoma tarari Amara Danu torowa Godi eri wei.

47 Nanu ba sina wemaro nauawe wei, ana anama emanu naueta Nabai odaitana me ibene ibene ibeta munaita wei. 48 Nana i me ibene ibene ibeta ieta wei. 49 Yanu yamamamutuma eme ibawa orofaro ieta danu ifuna mana itebitate uitebita wei. 50 I me ibene ibene ieta ureroma tarariba mui amarama ifisuna da uifisu wei. 51 Anama i ieta ifisuna me ibene ibene ibifisu wei. I ieta matataneba i orofa atata uwara nesia ifitate me ibene ibene ibifitaita, i ietana Nanu ofe wei.

52 Yesuma eno weiro nautate emanu emanu weitate weita, i amara anene danu ofe mafiro yana ifene wasu weita? 53 Weitaro Yesuma emaba wei, Nanu ba sina wemaro nauawe wei. I Ba Eme Sini Amaranu ofeini iwaini da ifoitana me ibene ibene ibeta yabai me wei. 54 Anama Nanu ofeini iwaini ifisuna me ibene ibene ibeta dawabai ibifisuba i dubu kowaro dawa we ma uyamau wei. 55 Nanu ofena ba ieta. Nanu iwana ba ogo wei. 56 Anama Nanu ofeini iwaini ifisuna dawaini Naini ibifutu wei.

57 Eno weite wei, i me ibetanu ubina Baba Godiba iba Nana me ibine, enanari anama Nanu ofe ifite me ibene ibene ibeibisu wei. 58 Ewa ietana i ureroma tarari ieta. Yanu yamamamutuma mana ieta itate uita, i mana ietana aika. Anama ewa ieta ifisuna me ibene ibene ibeibisu wei. 59 Yesuma Kafenamu suro ibeda i Ju uwaranu dubu su ubarero i sina we mawetu utebi.

I me ibene ibene ibeta sina

60 Moana iwata ueta uwarama i sina nautate weita, ewa sina kimuwere anama nautasuro wasu weita? 61 Weitaro Yesuma emanu emanu webita sina iwataba emaba wei, i sinaba Naini ibo uteda waita wei? 62 I Ba Eme Sini Amarama Danu bodere ibebi orofaro maneibisuna yana efote nono ya anene imufoita wei? 63 Godinu Imumu Kotofuma me ibene ibene ibeta matasuro ba ofema me ibene ibene ibeta matawa utasu wei. 64 Yaba eno watanero moana uwara imutawa utaita wei. (Yesuma bodereroma i nautawa uwara iwata uite Danu wawei weta amara Dawa iwata ui). 65 Yesuma wei, iba wene, Nanu Babama ana ana da we mubisuna Nabai da fafitaita wei.

66 Yesunu buribi aneta uwara faiyawerema i sina nautate Yesu ekoitate owetate emanu unu daba enanari anita. 67 Anitaro Yesuma Danu iwata ueta uwara tueroba (12) wei, ya enanari Na ekodifote yanu unu dabaro aniboita, wei? 68 Weiro Saimoni Fitama wei, Dera Waria Amara, abo amarabai anibeisi wei? Abai torowa me ibene ibene ibeta ibinuba imutaisite Ana Godinu Kakarawere Amara we imutaisi wei. 70 Weiro Yesuma emaba wei, ya uwara tuero (12) Nana we mune odero nono mui amara dawana seitani wei.

71 Yesuma Saimoni Isikariotinu amara Judasiba wei. Judasi dawa mui tuero (12) iwata ueta amara. Judasima Yesu do mafisu amara.

Copyright information for `YRB