John 6

Yesu i fai tausani (5,000) uwaraba ieta mai

1Duburo Yesuma Gareri mesau yofere ani. I mesaunu mui ifuna Taibiriasi waita. 2Yesu ido yofere aniro uwara faiyawere Danu buribi anita. I uwarama Yesunu bunama ofe aika maika ma wirotebiro etaba Danu buribi anita. 3Yesuma i mesau yofere ane amuite Danu iwata ueta uwara maidaniro woure mani. Maidaniro manebe mane yaubita. 4Godima Isaraero uwara Ijifiroma woure aneta ogaro kowa ido fafie uiba iba eme faiyawere Danu buribi manita. 5Manitaro Yesuma Danu ditima ere ane are uite i eme fefera ereda Firifiba wei, ieta anene oiya ufero i uwara nesia ieta ifitaita wei? 6(Yesu Dawa iwataro nono Firifi me woure ereda iba eno wei). 7Eno weiro Firifima wei, tueniti kinana (K20) aido me. Ima ieta oiya ufeisina ewa uwara nesia ifitaro aido da sibisu wei. 8Weiro Saimoni Fitanu dabue, Enuduruma Yesuba wei, buredi faini (5) erio egi sadeiratuini mui amararatubai ibinua wei. Ibinurogo ina ieta derawere meba anene uwara faiyawere ieta ifitaita wei. 10Weiro Yesuma wei, i uwara wiawero kabesi demurairo yaufita wei. I kabesina samarai bobo kabesiba i uwara eme torowa fai tausani (5,000) yautaro Yesuma i buredini erio egini munite Godiba guriguri uteda we ma kobererau uteda ma birabiarite nata nata uiro itaro dia uri. 12Ie me sitaro Yesuma Danu iwata ueta uwaraba wei, iwo muduna nesia fira uawero me sara da ibifi wei. 13Weiro buredi iwo muduna mutate bosio youtaro bosio tuero (12) wate fata. 14I ieta ita uwarama i buna ueta etate weita, i amara, Dawana Godinu we bou uite fafisu wei amara idoni weita.

15Yesu Dawa iwata i uwarama Dawa agema mubitate emanu dera yawoeta amara ma uyafitae imutaba ema ekodite maidaniro mani.

Yesu ogo deiroma Danu iwata ueta uwarabai anebi

16Yawiro Yesunu iwata ueta uwarama mesauro tanitate Yesu yawota. 17Yawotebitana yawi siniro ekoitate boutiro amutate Kafenamu suro yofere anita. Anebitana dumu siniro Yesu daido farawa ui. 18Anebitana oyau derawere fariro ufe derawere uyari. 19Jawe ure ogo abanaro anebitaro Yesu ogo deiro inarebiro eta. Etaro emabai fafie uina iya derawere uyataro Yesuma wei, ewana Na, iya da uyawe wei. 21Weiro i uwarama yaru uteda Yesu durua utaro boutiro amui. Amuiro ido emanu unu orofaro daido me ari utate sau fata.

I uwara Yesu doberebita

22Wai uriro i mesau etarafu uwarama Yesu efitae guruguru utate yawota. Yesuini Danu iwata ueta uwaraini emanu guruguru ueta kabesi arena fatana bouti demurai ibiro eta. Nono Yesunu iwata ueta uwarama Dawa koitate emanu aika boutiro ane yofeta. I uwarama ina iwata utaba iba Yesu yawotebita. 23Moana bouti Taibiriasi orofaroma ieta ita kabesiro fare inata. 24I uwarama Yesuini Danu iwata ueta uwaraini etana meba ekoitate i bouti nesiaro amutate Kafenamu suro Yesu dobere yofeta.

Yesuna wiroetanu ieta ari

25I uwarama mesau etarafu yofetate amutate Yesu doberebe atatate weita, Rabai, abododo ewado fari weita? 26Weitaro Yesuma wei, Nanu ba sina wemaro nauawe wei. Nanu buna ueta imutawa utaitate nono buredini erio egini ie me sitaba iba Nabai ibifoe utaita wei. 27Yanu nasini ibeta gaukara yajara ieta ari ina da uegou uforo wei. Nono i me ibene ibene ibeta ieta ari ina kobere gaukara uegou uawe wei. Godima Danu imueta Na, Ba Eme Sire Amarabai odiba Nana i me ibene ibene ibeta matatane, Yesuma eno wei.

28I uwarama Yesuba weita, anene Godinu gaukara ufero Godima ina kobererau webisu weita? 29Weitaro Yesuma wei, Godinu yabai siaia ui Amara imutaitana ina Godinu gaukara wei. 30I uwarama Yesuba weita, ane buna ueta ufaro efete A naue imue ufeisi weita? Ane gaukara ufasu? 31Yanu babamutuma eme ibawa orofaro inareda ieta danu ifuna mana itebita. Godinu bukaro eno odi. Dana emaba ureroma itari ieta mairo ita, i bukaro eno ibinu weita. 32Weitaro Yesuma wei, Nanu ba sina nauawe wei. Mosesima ureroma itari ieta matawa uiro Godima i urero ieta mai wei. Nanu Babama i ba ieta ureroma matasu wei. 33Godinu ieta ureroma tararasuba i orofa atata uwarama ina ifitate me ibene ibene ibifitaita wei. 34Weina Dera Waria Amara, i ieta yaba matebea weita.

35Yesuma emaba wei, Nana yanu me ibene ibene ibeta ieta. Ana anama Nabai fafitaitana i uwara osi da ufitaita wei. Ana anama Na imufitaitana ogo nodo da ufitaita, eno Yesuma weite wei, auboko Na yaba wene, yana Na eraitate imutawa utaita wene wei. 37Nanu Babama moana uwara Naba matasuba i uwara nesia Nabai fafitaitana da we yowemau wei. 38Na ureroma Nanu unu umane tararawa. Godinu unu umane tarare. 39Godima Na siaia uiro Danu unu umane iba tarare wei. Godinu ununa eno, Danu Naba matasu uwara da we ma feamate i uwara nesia i dubu kowaro we ma uyamaro me ibene ibene ibifitaita wei. 40Nanu urero ibinu Baba Danu ununa eno, ana anama Danu Amara efitate emanu naueta Dawabai odifitaitana me ibene ibene ibeta mubitaro i dubu kowaro ema we ma uyamau wei.

41Yesuma wei, Nana i ureroma tarari ieta weiba iba i Ju uwarama kamena weda weita Dawana Yesu, Jousefanu amara. Danu danuaini damamaini ya iwata. Anene wasu, Na ureroma tarane wasu weita? 43Weitaro Yesuma wei, yanu torowa kamena da wiawe wei. 44Eme me sara Nabai da fafitaro Nanu Na siaia ui Godima ema we ma youfisuna Nabai fafitaro i dubu kowaro ema we ma uyamau wei. 45I we bou ueta uwarama eno owawa ue oita, Godima ema nesia we mawetu ufisu eno owawa ue oita. Ana anama Godi naufitate iwata ufitate Nabai fafitaita wei. 46Eme nesia Godi erawaro i Godibairoma tarari Amara Danu torowa Godi eri wei.

47Nanu ba sina wemaro nauawe wei, ana anama emanu naueta Nabai odaitana me ibene ibene ibeta munaita wei. 48Nana i me ibene ibene ibeta ieta wei. 49Yanu yamamamutuma eme ibawa orofaro ieta danu ifuna mana itebitate uitebita wei. 50I me ibene ibene ieta ureroma tarariba mui amarama ifisuna da uifisu wei. 51Anama i ieta ifisuna me ibene ibene ibifisu wei. I ieta matataneba i orofa atata uwara nesia ifitate me ibene ibene ibifitaita, i ietana Nanu ofe wei.

52Yesuma eno weiro nautate emanu emanu weitate weita, i amara anene danu ofe mafiro yana ifene wasu weita? 53Weitaro Yesuma emaba wei, Nanu ba sina wemaro nauawe wei. I Ba Eme Sini Amaranu ofeini iwaini da ifoitana me ibene ibene ibeta yabai me wei. 54Anama Nanu ofeini iwaini ifisuna me ibene ibene ibeta dawabai ibifisuba i dubu kowaro dawa we ma uyamau wei. 55Nanu ofena ba ieta. Nanu iwana ba ogo wei. 56Anama Nanu ofeini iwaini ifisuna dawaini Naini ibifutu wei.

57Eno weite wei, i me ibetanu ubina Baba Godiba iba Nana me ibine, enanari anama Nanu ofe ifite me ibene ibene ibeibisu wei. 58Ewa ietana i ureroma tarari ieta. Yanu yamamamutuma mana ieta itate uita, i mana ietana aika. Anama ewa ieta ifisuna me ibene ibene ibeibisu wei. 59Yesuma Kafenamu suro ibeda i Ju uwaranu dubu su ubarero i sina we mawetu utebi.

I me ibene ibene ibeta sina

60Moana iwata ueta uwarama i sina nautate weita, ewa sina kimuwere anama nautasuro wasu weita? 61Weitaro Yesuma emanu emanu webita sina iwataba emaba wei, i sinaba Naini ibo uteda waita wei? 62I Ba Eme Sini Amarama Danu bodere ibebi orofaro maneibisuna yana efote nono ya anene imufoita wei? 63Godinu Imumu Kotofuma me ibene ibene ibeta matasuro ba ofema me ibene ibene ibeta matawa utasu wei. 64Yaba eno watanero moana uwara imutawa utaita wei. (Yesuma bodereroma i nautawa uwara iwata uite Danu wawei weta amara Dawa iwata ui). 65Yesuma wei, iba wene, Nanu Babama ana ana da we mubisuna Nabai da fafitaita wei.

66Yesunu buribi aneta uwara faiyawerema i sina nautate Yesu ekoitate owetate emanu unu daba enanari anita. 67Anitaro Yesuma Danu iwata ueta uwara tueroba (12) wei, ya enanari Na ekodifote yanu unu dabaro aniboita, wei? 68Weiro Saimoni Fitama wei, Dera Waria Amara, abo amarabai anibeisi wei? Abai torowa me ibene ibene ibeta ibinuba imutaisite Ana Godinu Kakarawere Amara we imutaisi wei. 70Weiro Yesuma emaba wei, ya uwara tuero (12) Nana we mune odero nono mui amara dawana seitani wei.

71Yesuma Saimoni Isikariotinu amara Judasiba wei. Judasi dawa mui tuero (12) iwata ueta amara. Judasima Yesu do mafisu amara.

Copyright information for `YRB