John 7

Yesuini Danu dabuemutu

1Yesuma i sina weite Kafenamu su ekodite Gareri orofa aboro aboro me inarebi. Dawa unutawa Judia orofaro aneta. I Ju uwaranu dera uwarama Danu uieta daba doberebitaba iba iro anawa ui.

2I Ju uwaranu su kikiratu ue ieta daure ogaro ueta kowa ido fafie uiba Yesunu daburetama Dawaba weita, i Judia orofaro ogaro aniate buna ueta uaro anu buribi aneta uwara efita weita. 4Anama emema danu ueta efitae utasute kiwuma utawa utebasute eme nesiabai utebasu weita. 5(Danu dabureta emanu naueta Dawabai odawaba iba eno weita.) 6Weitaro Yesuma emaba wei, Nanu buna ueta umau kowa farawaro yanu ueta utaita kowa ainewaure ido ibinu wei. 7I orofa atata uwarama yaba neno ka utawa utaita. I uwaranu siosa uetaba wataneba Naba neno ka utaita wei. 8Yanu torowa i ogaro aniboro Nanu kowa farawa uegou uiba Na awona iro da animau wei. 9Eno weite Yesu Dawa Gareriro ibi.

Yesu i dera dubu sunu ogaroro ani

10Duburo Yesunu daburetama ogaroba anitaro Yesuma kiwuma ogaroro aniro emema Dawa erawa uta. 12I Ju uwarama i ogaro kabesiro Yesu doberebe weita, Dawa aboro weitana uwara faiyawere Dawaba kekerama gimumutaroma weita. Moana uwarama weita, Dawa kobere amara, weitaro moanama weita, Dana i uwara irutasu weita. 13I Ju dera uwaraba iyatate iba gimumutaroma webita.

14I ogaro kowa rarogonu me siniro Yesuma i Ju uwaranu dera dubu suro amuite we mawetu ui. 15We mawetu utebiro i Ju uwarama nautate neno kirifu uteda weita, i Amara sikuru utawa ui rairo Danu iwata aboro muninu weita? 16Weitaro Yesuma emaba wei, Nanu imueta wiawa utatanete Na siaia ui Godinu imueta watane wei. 17Anama Godinu unu uegou ufisuna dawa eno iwata ufisu, Nana Godinu imueta watane o Nanu imueta watane, dawa iwata ufisu wei. 18Anama danu imuetaroma webasuna emenu we ma kobererau ueta mubie iba webasu. Anama dawa siaia ui Godi we ma kobererau ufitae utasuna i amarana kobererauro dawabai meo mero ba amara wei. 19Bodere Mosesima danu tarawatu yaba mai. Nono i tarawatu yana imutawa utaitade aneba Na ma uifoe utaita wei. 20Weiro i uwarama weita, Ana seitaninu mui imumu siosa bobo amaraba ana gogore bobo weita. Anama A ma uifisu weita? 21Weitaro Yesuma emaba wei, sabate kowaro i ofe wouri amara demurai ma wiroeba iba ya neno kirifu utaita. 22Mosesima yanu ofe tureta mai. (Mosesibairoma me, ina yanu babamutubairoma fari) Emabairoma fariba sabate kowaro mui amakanunu ofe turaita wei. 23Eno utaitana Mosesinu tarawatu imutaitate nono Godinu sabate kowa imutawa utaita wei. Eno utaitaba i amara ma wiroeba kobererau ibinuro aneba Naba ibo utaita wei. 24Yana koto utaitana me sara da uawete rorowarau uawe wei.

Dawa Godinu Mesaia aba me

25Yesuma eno weiba moana Jerusaremu su uwarama weita, ewana emanu ma uifitae weita amara aba me? Eno weitate weita, Dawa yabai sina derawere wasuro i uwarama wate mu utaita weita. Yanu dera uwarama Dana i Keriso we imutaita aba? 27Ewa amaranu su ya iwata utaisi. I Mesaianu fareta orofa emema iwata me, aboroma fafisu weita? 28Weitaro Yesuma i Ju uwaranu dera dubu suro we mawetu utebe i sina nauite Yesuma nono derawere wei, Nanu suini Naini ya iwata utaisi waita? Eno weite wei, Nanu torowa Nanu unuro ewaro farawa uero Na siaia ui Godi Dawana ba. Yana Dawa iwawa utaita wei. 29Nana Dawa iwataro Dana Na siaia uiro Dawabairoma ewaro fare wei. 30Yesuma eno weiba i uwarama Yesu budari ufitae utaro Danu kowa farawa uiba Dawa mame munawa uta. 31I dera dubu suro guruguru ubita uwara faiyawere emanu naueta Yesubai oitate eno weita, ewa Amarana i Mesaia. Mui amarama duburo fafisuna danu uetama ewa Amaranu buna ueta serigari da ufisu weita.

Meremere uwara Yesu yabae budari ufitae siaia uta

32Eno weda gimumutaroma webitaro nautate i Ferosi waita uwara emaini i dera fuyo ode sina weta uwaraini forisimanima Yesu budari ufitae siaia utaro anita. 33Ane Yesubai fataro Yesuma wei, yabai kikiratu ibimate Na siaia uiro ewaro fare Godibai animau wei. 34Yana Na doberebe da atafote Nanu ibimau orofaro da afoita wei. 35Eno weiba i Ju uwarama we mataneda weita, ewa Amara aboro anibiro dawa da atafeisi weita? Yanu we berasiro Guriki uwaranu orofaro anita uwarabai anibite ema we mawetu uteibisu aba? 36Ane wenu, yana Na doberebe da atafote Nanu animau orofaro da afoita wenu weita?

I me ibeta fa tanasu ogo

37I ogaro ie me sinebita kowaro Yesuma yare wei, ana anama ogo nodo utaitana Nabai afote ifoe watane wei. 38Godinu bukaroma eno wasu, anama Danu naueta Nabai odasuna danu nenoroma me ibene ibene ibeta dera ogo ari amufite emebai anibisu, wasu wei. 39(I sinana Godinu Imumu Kotofuba wei. Ana anama emanu naueta Yesubai odifitaro Godinu Imumu Kotofuma emabai itafiro mubitaita. I kowaro Yesuma urero manawa uiba Godima Danu Imumu Kotofu matawa ui.)

I uwarama aika maika imutebitate tu aika maika ibebita

40Yesunu sina nautaro moana uwarama weita, ewa Amarana Godinu ba we bou ueta fafisu weita Amara weitaro moana uwarama weita, I Mesaiama Gareriroma da fafisu weita. 42Godinu bukaroma wasu, i Mesaiana Deiwidinu sisia amara. Deiwidinu su, Betiremu suroma fafisu, Godinu bukaroma eno wasu weita. 43Enoba i uwarama abanaro saragari uta. 44Saragari utaba moana uwarama Yesu budari ufitae weitana Yesu mame munawa uta.

I Ju dera uwarama emanu naueta Yesubai odawa uta

45I forisimani uwarama owetate i dera fuyo ode sina weta uwaraini Ferosi uwarabai fataro weita, aneba Dawa woure arawa me farita weita? 46Weitaro forisimanima weita, Danu wenu sina bunawerero moana uwarama Danu wenu sina ari wiawa utaita weita. 47Weitaro i Ferosi uwarama weita, Dawa yade irusinuro danu sina nautedibaita weita? 48Eno weitate weita, i dera yawoeta uwaraini yaini Dawa imutawa utaisi. 49I guruguru ubaita uwarama Mosesinu tarawatu iwata meba Godima ema fanisi derawere mafisu weita. 50Eno weitaro Nikodimasi dawa i auboko Yesubai ani amara, dawa Ferosi amara, i amarama emaba wei, yanu tarawatuma eno wasu, mui amara me sara fanisi da uawe wasu. Koto ufote danu ueta sineta naufote iwata ufote ido fanisi mafoita wasu wei. 52Weiro dawaba weita, aini Gareriroma farinu? Weitate weita, Godinu buka eregou ufasuna we bou ueta uwarama Gareriroma da fafitaita iwata ufasu weita. 53Eno weitaro i uwara nesia ekoitate emanu su suro wo bogaru ue anita.

Copyright information for `YRB