John 8

Mui awera bobo aweta danu awera ekodite mui amaraba utebiro atata

Yesuma Oriwa maidaniro manite iro aini. Wai uriro Yesuma owerite taranite dera dubu suro amui. Amuiro uwara faiyawere farebitate guruguru utebitaro Yesuma yaubeda we mawetu utebi. Yesuma webina moana tarawatu tisa uwaraini Ferosi uwaraini ema moana emeba utebi aweta mutate woure Yesubai fata. Fatate i guruguru ubita uwaranu iboro ma inatate Yesuba weita, tisa amara, ewa aweta kerere usinuro erisite munisite iba Abai woure farisia weita. Mosesinu tarawatuma eno wasu, i dita yagera fareta uwara gebiroma ure ma uiawe wasu weita, nono Ade anene webasu weita? Yesu wenauefitate Yesunu webisu sina naufitate Yesu ue efitae iba eno weita. Eno weitaro Yesu ubiri tafu uteda agema sakairo owawa yanaina woroworo webita, wiaro naufe webitaba Yesuma uyarite wei, i neno neno utawa amarama i awetabai dana botai gebiro sabiro dawa uifisu weite yaurite nono tafu uteda agema sakairo nono owawa yanai. Yesuma eno uiro i Ju uwarama kiwuma wo bagaru ue demui demui dera uwara ko anitaro Yesuini i awetaini i guruguru ubita uwaranu iboro emanu aika ibita. 10 Enoba Yesuma uyarite i awetaba wei, anu wawei weta uwara aboro? Aba wawei waita aba me? 11 Weina i awetama wei, Dera Amara, moana uwara me wei. Weiro Yesuma wei Nade, aba a siosawere weda wawei da wemau. Enoba aniate mui neno neno ueta da ua wei.

Yesuna ewa nasininu ario

12 Mui kowaro Yesuma i dera dubu suro yaubita uwaraba wei, Nana ewa orofa atatanu dera nanefa ario ari. I orofa atata uwara nesia we mawetu utataneba iba Nana emanu dera ario ari. Nanu buribi afitaita uwarana dumuro da inareibitaita. Enoba Nanu wiroeta arioro anedibeibitaita wei. 13 Weiro i Ferosi uwarama weita, anu torowa anu sina wasuba iba meo wasu weita. 14 Weitaro Yesuma wei, meo me, ba watane wei. Nanu torowa Nanu ueta sineta sina wataneba iba ina ba sina wei. Nanu are orofa Na iwata utatanete Nanu animau orofa Na iwataro nono ina ya iwata me wei. 15 Yanu utaita kotona emenu koto ari. Na uwara koto utawa utatane. 16 Nono Nana eme koto uteimarona Nanu torowana me, Na siaia ui Godi Dawa Na durua ufiro Nanu kotona ba sibie wei. 17 Ya uwaranu tarawatuma eno wasu, amara sadeima mui iba sina waisina, i sinana ba wasu wei. 18 Naini Na siaia ui Godini Nanu sina waitu wei. 19 Yesuma eno weiro Dawaba weita, Anu Amama aboro weitana wei, Naini Nanu Babaini ya iwata me wei. Na iwata uforona Nanu Baba iwata ufoe watane wei.

20 Yesuma i sina dera dubu su oi muneta koruro weiro Danu kowa farawa uiba i Ju uwarama Dawa budari utawa uta.

Ya Nanu anatane orofaro da aniboita

21 Nono Yesuma emaba mui sina eno wei, Na animaro Na doberebe doberebe Na da atafoitana yanu neno neno ueta yabai daido ibifiro uifoita wei. Nanu animau orofaro da aniboita wei. 22 Weiro i Ju uwarama weita, Danu torowa Danu nodo tufisu aba? Aneba eno wasu, Nanu animau orofaro da aniboita wasu weita? 23 Weitaro Yesuma wei, yana sakairoma uyataro Nana ureroma fare. Yana sakai ubi uwara. Nana ure ubi Amara, weite wei, iba wene, yanu neno neno ueta yabai ibifiro uifoita. Nana i ma wiroeta Amara da imufote yanu neno neno ueta yabai ibifiro uifoita wene wei. 25 Weiro Dawaba weita, a anaiya? Weitana wei, Nanu sina yaba boderewereroma webatane wei. 26 Yaba Nanu sina faiyawere wemate ya koto derawere umau wei. Na siaia ui Godi, Dana ba, iba ane ane Naba wasuro enanari orofa atata uwara nesiabai watane wei.

27 Yesuma Baba Godiba weiro i uwara i sina iwawa utaba Yesuma emaba wei, yana i Ba Eme Sini Amara korosiro ikokoma ufoita i kowaro Nana i Amara, Godinu Amara, iwata ufote mui eno iwata ufoita. Nana Nanu imueta utawa utatanete Godinu imuetaini we mawetu uetaini torowa watane, eno iwata ufoita wei. 29 Na siaia ui Godi Nabai ibinu. Danu imueta utataneba Dawa yaru utasute Na ekodawa utasu wei. 30 Yesuma eno weiba uwara faiyawere emanu naueta Dawabai oita.

Me inareta uwaraini sabua ueta uwara

31 Yesuma Danu sina naue imue utebita Ju uwaraba wei, Nanu sina nauegou ufoitana Nanu ba iwata ueta uwara sibote Nanu ba sina iwata ufoitaba yanu siosanu sabua ueta arina ido me sibisu wei. 33 Weiro weita, yana Eibaramunu sisia uwara moana uwarama ya yawotawaba aneba yanu sabua ueta arina me sibisu wasu weita? 34 Eno weitaba Yesuma emaba wei, Nanu ba sina wemaro nauawe wei. Ana anama siosa ueta utaitaro i siosa uetama ema yawotasuba emana siosa uetanu i sabua ueta uwara ari. 35 I sabua ueta amarama danu yawotasu amaranu suro da ibeibisu. Nono i yawotasu amaranu amara torowama danu ewa nasiniro ibeibisu kowaro danu damamanu suro ibeibisu. 36 Ibago Na Godinu Amarama ya ma wiromauna yanu siosa ueta sineta ekodifote merau ibegou ufoita wei. 37 Yana Eibaramunu sisia uwara Na iwataro nono ya unutawa Nanu sina yaba weta iba yana Na ma uifoe utaita wei. 38 Nana Nanu Babanu ba sina naueba yaba webatanero yana yanu yamamanu wei sina nautebaitate iba eno utaita wei. 39 Weiro i uwarama Yesuba weita, Eibaramu, dana yanu baba weitaro wei, yana Eibaramunu uwararona danu utebi enanari uteiboe watane wei. 40 Nana Godima weiro naue ba sina yaba ba webatanero nono yana Nanu uieta daba doberebaita. Eibaramunu ueta gaukara enanari me wei. 41 Eno utaitana yanu yamama seitaninu ueta sineta enanari utaita wei. Weiro weita, yanu bayamutuma ya dabaro munawa uta. Yanu babana demurai, Dawa Godi weita. 42 Eno weitaro Yesuma emaba wei, Godi Dawa yanu yamamana me. Dawa yanu yamamarona yanu neno Nabai odifoe. Na Dawabai ibebitararo Godi Dawa Na siaia uiro Dawa ekodete Dawabairoma fareba Godi yanu yamamarona yanu neno Nabai odifoe watane wei. 43 Aneba Nanu sina nautawa utaita? Ya unutawa Nanu sina weta iba yanu ome garari utaitate Nanu sina nautawa utaita wei. 44 Yanu yamamana seitani. Yana danu adarabuba yana danu ueta utaita. Boderewereroma seitani dawa ma uieta amara. Dawa unutawa ba ueta. Dana meo bobo amara torowa, dawabai ba me. Dawa sina wasuna meo torowa wasu. Dana meo weta ubinu damama. 45 Ibago yaba ba sina watanero ya naue imue utawa utaita wei. 46 Anama Naba A siosa utasu webisu? Eno da webisu. Nana ba sina watanero aneba Na naue imue utawa utaita wei? 47 Anama Godibairoma fafisuna Godinu sina naufisu wei. Yana Godibairoma farawa utaba Godinu sina nautawa utaita wei.

Yesuini Eibaramu

48 Yesuma eno weiro i Ju uwarama Dawaba weita, eno waisi, Ana seitaninu mui siosa imumu bobo Samaria orofa amara waisi ina ba aba me weita? 49 Weitana Yesuma wei, Na seitaninu mui siosa imumu bobo me wei. Nana Nanu Baba we ma kobererau utatanero yana Naba sina siosa waita wei. 50 Nanu torowaba we ma kobererau utawa utatanero Godi Dana Na we ma kobererau utasuba i meo uwara nesia koto rorowarau ufisu wei. 51 Eno weite nono wei, Nanu ba sina wemaro nauawe wei, ana anama Nanu sina nauegou uteda yawoegou ufitaitana da uifitate me ibene ibene ibifitaita wei. 52 Weiro i Ju uwarama Dawaba weita, abai seitaninu mui siosa imumu ibinuro ya iwata utaisi weita. Eibaramuini i we bou ueta uwara nesia uitaba aneba anama Nanu sina nauegou ufisuna da uifite me ibene ibene ibifisu wasu weita? 53 Yanu baba Eibaramu dawa ui. I we bou ueta uwara nesia uita, aneba eno wasu? Ana derawere, i uwarana kikiratu we imutasu? Ade anaiya? Wiaro naufe weita. 54 Eno weitaro Yesuma wei, Nanu torowa Na we ma kobererau umauna ina ba me. Ya eno waita, Godina yanu Baba waita, i Godima Na we ma kobererau utasute Na ma derawere utasu wei. 55 Ya Dawa iwawa utaitaro Nana Dawa iwata utatane. Nana Godi iwata me wemauna yanu meo sina ari wemau. Nana Godi iwata utatanete Danu sina nauteda uegou utatane wei. 56 Yanu yamama Eibaramuma Nanu fareta kowa efie utebe farero erite yaru ui wei. 57 Weiro i Ju dera uwarama weita, A reka Amara. Anene Anu oyana fifiti (50) munawaro nono Ana Eibaramu erite wasu weita? 58 Eno weitana Yesuma wei, boderewere Na ko ibebitararo danu danuama Eibaramu dawa duburo muni wei. 59 Yesuma eno weiba i Ju dera uwarama gebiro mutate Yesu ma uifitae utaro Yesuma me ari uite dera dubu su ekodite ani.

Copyright information for `YRB