John 9

Yesuma i danuama diti basugari bobo muni amara ma wiroi

1Mui kowaro Yesuini Danu iwata ueta uwarama inarebitaro mui amara danu danuama dawa muni kowaroma diti basugari bobo ido yaubi. 2I uwarama dawa serigari ue fare aneda Yesunu iwata ueta uwarama Yesuba weita, ewa amara siosa uiro aba danu danua damama siosa usiba iba danu danuama dawa diti basugari bobo muniro yaubinu weita? 3Weitaro Yesuma wei, dawa siosa ueta utawa danu danua damamama siosa ueta utawa usiro danu danuama dawa me eno torowa muni. Godi Danu buna ueta dawabai ufiro uwarama i buna efitae iba danu danuama dawa eno muniro yaubinu wei. 4Na siaia ui Godinu gaukara kowa arioro sau ufero nono dumu sau sibisuna gaukara da ufeisi wei. 5Ewa orofa atataro ibedana Nana ewa orofa atatanu ario ari wei. 6Eno weite sakairo witua uite witua ma bisibasa uite sakai mune i amaranu ditiro mameda wei, Sairomu waita mesauraturo aniate anu diti uroa. (Sairomu ifunu ubina siaia ueta). Yesuma eno weiro i amara nauite enanari ane uite owerite ditima ba erere fari.

8Danu su uwaraini danu domayamutuini dawa emebai nui webi amara iwata utaba iba eno weita, i nui weda me yaubebasu amarana ewa amara aba dawa anaiya weita? 9Weitaro moana uwarama weita, aiwia i amara idoni weitaro moana uwarama weita, me, dana dawa ari weita. Weitaro i diti wiroiro ba eregou ui amarama wei, na idode wei. 10Weina anu diti anene wirosinu weita? 11Weitaro i amarama wei, mui amara Danu ifuna Yesu Dawa Danu witua sakairo usinute nanu ditiro mameda wenu, Sairomu mesauro aniate anu diti iro uroa wenuro enanari ane diti uronete wironea wei. 12Weina weita, i Amara aboro? Weitana na iwata me wei.

I Ferosi uwarama i amaranu diti nabi ui i wenauereta

13I uwarama i diti basugari wiroi amara Ferosi waita uwarabai woure fare oita. 14Yesuma sabate kowaro i sakairo witua uite i amaranu ditiro mamite ma wiroi. 15I uwarama i amara woure oitaro Ferosi uwarama weita, anene usinute erasu weita? Weitaro wei, Dana sakai nanu ditiro maminuro uronete ene wei. 16Weiro moana Ferosi uwarama weita, sabate kowa imutawa utasuba dawa Godibairoma farawa weitaro moanama weita, mui siosa ueta amara eno da ufisu weita. Enoba abanaro saragari utaba nono i amaraba weita, anu diti ma wirosinu amaraba ane wasu? Weitana Dana Godinu we bou ueta Amara wei. 18I amarana diti basugari boboro wiroi amara imutawa utate i amaranu danua damama yua weitaro fataro weita, ewa amarana yanu muneta diti basugari bobo amara aba me? Awona anene erasu weita? 20Weitaro weisi, aiwia, ewana wanu muneta diti basugari bobo amara. 21Anene erasu ari, wana iwata me. Dawa dera amaraea dawabai wenaueawe weisi. 22Danua damamama i Ferosi uwaraba iyasite iba eno weisi. I Ju dera uwarama auboko weita, anama Yesuna i Mesaia webisuna dera dubu suroma yowefeisi weitaba iba danua damamama enanari weisi, dawa dera amaraea dawabai wenaueawe weisi. 24Eno weisiba Ferosi uwarama nono weitaro diti basugariroma wiroi amarama emabai fariro dawaba weita, Yesu, Dana siosa amaraba Godi Dawa torowa we ma kobererau utebea weita. 25Weitaro i amarama wei, Dana siosa amara aba me, na iwata me. Nono nana diti basugari ue ibebe ibebe awonana eratanete ina na iwata utatane wei. 26Weiro weita, Dawa aba ane usinu? Anu diti anene ma wirosinu weita? 27Weitana i amarama wei, yaba auboko wenero nautawa uita. Aneba nono wemaro naufoita? Yanu ununa Danu iwata ueta uwara siboita wei? 28Weiro dawaba siosa sina weitate bunawere weita, ana Danu iwata ueta amara. Yana Mosesinu iwata ueta uwara. 29Godima Mosesiba sina webi, ina ya iwata utaisi. Ewa Yesu, Dawa aboroma fari? Ya iwata me, weitaro wei, kamama nautatane weite wei, Dana nanu diti ma wirosinuro yana Dawa iwata me. 31Godima i siosa ueta uwaranu sina nautawa utasuro ina ya Ju uwara nesia iwata utaisi wei. Anama Godi guriguri utasute Godinu unu utasuro Godima danu sina nautasuro ina ya iwata utaisi. I amarama eno weite wei, boderewereroma uwarama diti basugariroma eme ma wirotawa utebita. 33Godima Dawa siaia utawa ufirona gaukara me sara da ufie uteibie wei. 34Eno weiro i uwarama dua utate sina siosa weitate eno weita, anu munetaroma siosa ueta utebiba awona ya we mawetu ufae utasu weita? Eno weitate i Ju uwaranu dera dubu suroma dawa we yowetaro ani.

Yanu neno diti basugari utebasu enanari utasu

35Yesuma i sina nauite i amara dobere ane atanite wei, i Ba Eme Sini Amarabai naue imue utasu aba me? 36Weiro i amarama wei, Dawa anaiya wiaro naumate naue imue umau wei. 37Eno weiro Yesuma dawaba wei, ana Dawa erasuro Dana awona aini sina wasu wei. 38Weina i amarama wei, Dera Waria Amara, na kimuwere nautatane. Eno weite Yesunu buri gigirariro jerigari ui.

39Yesuma wei, dera koto umane iba ewa orofaro fare wei. Enoba i diti basugari uwara efitae farete i eraita uwara diti basugari ufitae fare wei. 40Weiro moana inaibita Ferosi uwarama nautate weita, yaini diti basugari utaisi aba me weita? 41Weitaro Yesuma wei, yana diti basugari ufirona yabai kerere me, ya eraisite iwata utaisi waitaba yanu kerere yabai ibeibisu wei.

Copyright information for `YRB