Luke 1

Rukama ewa sina Tiafarasiba owawa ue odi

Naiye, Tiafarasi, nanu sina ewado ea. Yesu Kerisoma buna ueta faiyawere yabai utebi. Moana uwarama Danu buna ueta erebitate Danu sina yaba webitate owawa odebe yabai matebita. Eno utebitaba nanu imuetana eno, Yesunu buna ueta nesia nauegou utebitaraba nesia rorowarau odimate aba siaia umane eno imuteda iba owawa utatane. I buna ueta naui sina ina ba iwata ufae iba ewa owawa siaia utatane.

Aneruma Joni babataito danu danuama mubisu kowa wei

Boderewere Erodi, dana gaemani dera yawoeta amara. Dana Judia orofa yawotebi. Yawotebina i kowaro mui fuyo ode sina weta amara, danu ifu Sakaraiya, iro ibebi. Danu danata demurai uwarana Abaija waita uwara ido. Dawaini danu uwaraini dera dubu suro Godinu gaukara utebita. Sakaraiyanu awetanu ifuna Erisabeti. Erisabetinu waria amarana Eroni. Eroninu uwaraini Godinu fuyo ode sina webita. Awetaini awera Godinu dabaro rorowarau inareda Danu tarawatuini Danu sinaini nauteda imuegou utebisi. Eno utebisiro Godima emanu kobere ueta sineta erebi. Eno ibeda Erisabeti desini kimu uiro ero uite kuita munawa me ibebe awetaini awera buruka usi. I Abaija waita uwaranu gaukara kowa ido fari. I fuyo ode sina weta uwaranu baeta eno, emanu gaukara kowa farinuba emanu ifu ifu feifaro yanatebitate bosioro youtebita. Eno utebitate guriguri utebitate ifu demurai munebita. Enoba i kowaro Sakaraiyanu ifu muta. Mutaba Sakaraiyama dera dubu suro fuyo mafie amuite ibina i guruguru ubita uwara nesia wawaro yaubeda guriguri utebita. 11 Sakaraiya ido inaibebe erina Godinu aneru bonana ina gibori kaiyo banibira afuro bodere inaibinono inaibiro eri. 12 Eno ereda neno siosa uteda iya derawere uyari. 13 Iya uyariro aneruma wei, Sakaraiya, iya da uya wei. Godima anu guriguri ueta nausinuba anu aweta Erisabetima mui amara kuita mubiro ana danu ifu Joni maibasu wei. 14 Kuita mubiro neno kobererau uteda yaru ufawaro uwara faiyawere ema enanari yaru ufitaita wei. 15 I amakanu daisibite Godinu dera amara sibiro Godima efisu wei. Idoba anu amarama wainini siosa ogoini da ifisu. Danu danua dawa mubiro Godinu Imumu Kotofuma danu neno ubarero itafisu. 16 I amarama Godinu sina bunawere wegou ufite eme faiyawere ma owefiro emanu Dera Godibai anibitaita aneruma eno wei. 17 Iraijanu ueta sinetaini bunaini dana mubite dawa ko anibisu. Anibite emanu damamamutuini koiniboroini ma demurai ufiro ibifitaita. I Godinu sina naue ekoeta uwaranu neno ma owereibiro nono imueta kobererau imuteibitaita. Dawa i uwara eno ue bou ufiro Dera Waria Amara ido fafisu, aneruma eno wei. 18 Weiro Sakaraiyama aneruba wei, nanu awetaini naini buruka uwaraba anene umate iwata umau wei? 19 Weiro aneruma dawaba wei, nanu ifuna Geibero. Na Godibai ibatane wei. Godima na ewa kobere sina aba wemane iba siaia usinuro iba fanea wei. 20 Weite nono wei, nanu sina nautawaba awonaroma i kuita mubisu kowaro wate mu ufate sina wate da webasute me ibifaro Nanu wene ba enanari ufisu wei. 21 Eno utebisina i guruguru ubita uwarama Sakaraiya yowetebe osi utate we imuta, i amarana aneba ubarero yafawere ibinua we imuta. 22 Sakaraiyama dera dubu su ubareroma wawaro itarite emaba sina webie uite wiawa uiba i uwarama we imuta, dawa tubetube erinu aba we imuta. We imutaro Sakaraiyama wate mu uiba emaba sina wiawa uite agema torowa wanawana ui. 23 Eno uite moana kowaro wate wiawa me mu ue ibebe danu gaukara kowa me siniro suro ido ani. 24 Duburo Erisabetima dia munite sakara fai (5) suro feare yaubebi. 25 Dana eno wei, na kuita munawaba nanu bodere ibetana aramawere. Awonana Godima na kobererau erasuba emema na da irufitaita wei.

Aneruma Merima Yesu mubisu kowa wei

26 Erisabeti sakara sikisi (6) dia bobo ibina Godima Danu aneru, Geibero siaia uiro aneruma tararite Gareri orofa Nasareta suro ani. 27 I suro mui udiri waribo iwata me aruma ibi. Iro ibebiro mui amarama i aruma buritawa me aworau ibi. Iro me ibebiro mui amarama i arumanu ofe buritawa, i arumama mui amara awera mubie me karu inaibi. I dana mubisu amaranu ifuna Jousefa. Dawa Deiwidinu sisia amara. I arumanu ifuna Meri. Aneruma i arumabai farite wei, yaubinu, Godima ama kobererau utasuba ana Godinu mune odi aruma. Godima abai ibinu wei. 29 Eno weiba Merima neno siosa derawere uteda we imui, aneba i ario sina nabai eno wasu we imui? 30 I aneruma Meriba wei, iya da uya wei. Godima a kobererau erasuba dia mubate amara mubasuna Danu ifu Yesu maibasu wei. 32 Dana dera amarawere sibiro uwara nesia Dawana I Dera Godinu Amara webitaita. I dera Godima Danu sisia amara Deiwidinu yawoeta kabesi mafiro i Isaraero uwara yawofiro Danu yawoetana da me sibisu wei. 34 Weiro Merima aneruba wei, na awera meba anene umau wei? 35 Aneruma dawaba wei, Godinu Imumu Kotofuma abai tarafiro i urero Dera Godinu buna derawerema abai mafiro tare a obari ufisuba iba amara mubaro Godinu kakara amara webitaita wei. 36 Weite wei, anu atae Erisabeti buruka awetama bodere dia munite i desini kimu waita awetanu sakara awona sikisi (6) me sininu wei. 37 Ina kimu me, Godima anene webite Danu webisu enanari ufisu wei. 38 Aneruma eno weiba Merima dawaba wei, na Godinu gaukara aruma ewadoni eate anu wenu sina enanari ua wei. Eno weiro aneruma Meri ekodite ani.

Merima Erisabetibai owiga ani

39 Merima moana kowaro yaubebe uyarite mui Judia orofa maidani suro mani. 40 Merima Sakaraiyanu suro mane farite Erisabeti ario weina Erisabetinu kuita desini ubarero wawana ui. Eno uiro Godinu Imumu Kotofuma Erisabetinu neno ubarero itariba Erisabetima derawere wei, Godima a i aweta nesiabairoma ma kobererau utasute anu mubasu kuita ma kobererau utasu weita wei, nanu Dera Waria Amaranu danuama aneba nabai farinu wei? 44 Anu ario wenuro naunero nanu kuita desiniro yaru utedaba wawana usinu wei. 45 Ana Godinu sina nautasuba Godima a ma kobererau utasu. Dawa aba we bou ui enanari ufisu wei.

Merima soniroma Godi we ma kobererau ui

46 Eno weiro Merima wei,

  • nanu neno ubareroma Godi we ma derawere utatanete Godi nanu Wiroeta Amara weda yaru uteda watane.
48 Godima Danu gaukara aruma erasuba iba eno utatane. Enoba i duburo fafitaita uwara nesia na kobererau webitaita watane. 49 Nanu buna Godima na ma kobererau uiba Danu ifuna kakarawere. 50 Ana anama Dawa imuegou ufitaro awona uwaraini nesia neno arama derawere ufisu watane. Danu age bunawere. I siosa imueta sasae bobo uwara ma beratasuro aika maika anaita. 52 I dera buna yawotaita uwara mu sanasute i dera me uwara ma uyarasu. 53 I osi urasu uwaraba kobere kobere ibaiabai matasuro dia uraita. I ibaiabai faiyawere bobo uwaraba matawa utasute we yowereda aniawe wasu. 54 Danu bodere durua ueta neno arama we bou ueta imutasute ya Isaraero uwara durua utasu. 55 Godima yanu Babamutu, Eibaramuini danu abua demurai uwaraini nesia neno arama ueta we bou uiba enanari utasu watane, Merima i sina eno we ma kobererau utebi. 56 Meri iro sakara rarogonu ibebe ekodite danu suro ani.

Joni babataito amaranu muneta kowa

57 Erisabetinu kuita muneta kowa fariro dana amara muni. 58 Amara muniro danu abua demurai uwaraini su uwaraini nesia nautate we imuta, Godima Erisabeti neno arama derawere usinuba iba amara muninu, we imutate yaru uta. 59 Kowa eita (8) me siniro i Ju uwaranu baeta kuitanu ofe tureta kowa fariba i uwara nesia fatate guruguru uteda weita, danu damamanu ifu, Sakaraiya mamia weitaro Erisabeti nauite wei, me, danu ifuna Joni wei. 61 Weiro nautate weita, ema, yanu abua demurai uwarabai i eno ifu meya, kodia weitate danu damamaba age wanawana utaro Sakaraiyama age moko wawawana uiro feifa mataro Sakaraiyama owawa ue odi, danu ifuna Joni, odi. Eno odiro i uwara nesia neno kirifu uta. 64 Sakaraiyama owawa ue odiro danu sina wiawa utebi me siniro sina wate weite Godi we ma kobererau utebi. 65 Eno utebiba i uwara nesia iya uyata. I sina Judia maidani orofa aboro we inarebitaro nautebita. 66 I sina nauta uwara nenoma we imuta, Godinu buna i amakanubai ibinuba daisibite ane ufisu we imuta.

Sakaraiyanu we bou ueta sina

67 Godinu Imumu Kotofuma Joninu damama Sakaraiyanu neno ubarero itariba Sakaraiyama sina eno we bou uite wei, ya Isaraero uwaranu Dera Godima ya uwarabai tararasute ya ma wirotasuba Dawa we ma kobererau utaisi. 69 Godima Danu we bou ueta uwaranu bebeturoma bodere wei enanari utasu. Godima mui amara Deiwidinu sisia uwarabairoma ma uyari. I Amarana bunawere ma wiroeta Amara. 71 Yaba wasai utaita uwara ufite anama yaba neno ka utaita uwaranu ageroma ya ma darefite odifiro merau anibeisi. Danu bodere wei sina enanari utasu. 73 Godima yanu baba Eibaramu imuteda neno arama uteda Danu we bou ui sina enanari utasuba yaba wasai utaita uwaranu ageroma ya ma darefite ya ma kobererauini we ma fira ufisu. Iba iya da uyafete Godinu iboro kobere ueta sineta ue ibeda rorowarau uteibeisi wei. 76 Weite wei, a nanu amararatu, aba yanu Dera Godinu we bou ueta amara webitaita. A ko anibate yanu Dera Waria Amaranu daba ue bou ufasu. 77 Danu sina webaro naufitaro emanu neno neno mubite dubenaro sabisuba Dawa imufitaita. 78 Godima ya neno arama derawere utasuba i dera ario ari ureroma tarafite i dumuini uietanu utumuro ibinita uwara ario ufite yanu daba mawetu ufiro merau ibifeisi watane wei. 80 I amakanu ibebe daisinite danu neno Godibai odeda neno kobererau ui. Dawa eme ibawa orofaro ibebe ibebe Isaraero uwarabai we mawetu ufie fari.

Copyright information for `YRB