Luke 10

Yesu i seweniti (70) uwaraba gaukara mai

1Mui kowaro Yesuma eme torowa seweniti (70) ema ko sina we anibitaro Dawa duburo we anibie iba ema mune odi. Ema sadei sadei, Danu anibisu su aboro aboro sina we anibitae mune odi. 2Mune odite wei, i daureta ietata faiyawere i ari i Godinu sina nautawa uwarana faiyawere. Nono i daureta uwarana faiyawere me i ari Godinu sina we inareta uwarana faiya me. Enoba i daureta ubi Amarabai guriguri uteda wiawero gaukara uwara moana mafiro anibita Yesuma wei. 3Aniawete eawe, yana mamoe ari. I mamoena orowa kuabai siaia utatane wei. 4Aniawete fausini yoateini mui sadoroini da wouawete eme dabaro atafoitana ario yafawere da wiawe wei. 5Ane suro amufoitana eno wiawe, neno kobererau uawe, eno wiawe wei. 6I suro kobere amara ibifisuna i su we ma kobererau uawe, mena yanu we ma kobererau ueta owefite yabai ibifie watane wei. 7Yana Godinu gaukara uwaraba abo suro amufoitana i su uwaranu ietaini ogoini me ifoita. 8Abo natofo suro aniboitana i su uwarama ya mubitate ane ieta mafitaitana iawe wei. 9I suro ofe woureta uwara ma wirotedana eno wiawe, Godinu yawotasu kowa baworo fafie usinu wiawe wei. 10Nono abo suro aniboro i uwarama ya ekodifitaitana dabaro aniawete eno wiawe, ya uwaranu natofo su sakai yanu aika buriro maitureda ekodifero efote Godinu yawotasu kowa fafie usinu efoita, eno wiawe wei. 12Yesuma eno weite wei, Godinu koto kowa fafiro Godima i Sodomu su siosawere uwara fanisi kikiratu mafite i su uwara fanisi derawere mafisu wei.

Moana su uwara emanu neno Yesubai matawa uta

13Ya Korasani su uwaraini Besaida su uwaraini eforo. Godinu buna ueta faiyawere ya erebitaba i Taira su uwaraini Saidoni su uwaraini ina efitarona aramawere wadiaini barufitate konua kofiri deiro odeda emanu ba me ueta ekodifitae wei. 14Godinu koto kowa fafiro Godima i Taira su uwaraini Saidoni su uwaraini fanisi kikiratu mafite ya Korasani su uwaraini ya Besaida su uwaraini yanu ba me ueta ekodawaba fanisi derawere mafisu wei. 15Yesuma nono wei, ya Kafenamu su uwaraba anene wemau? Urero manibene waita? Ya urero da woure manibite ya mu sabiro uitawa inaro taniboita wei. 16Ana anama yanu sina naufitaitana Nanu sina naufitaita. Ana anama ya ekodifitaitana Na ekodifitate Na siaia ui Godi ekodifitaita, Yesuma eno wei.

I seweniti uwaranu owere fareta

17Duburo i uwara nesia sewenitina (70) owetate Yesubai fatate weita, Dera Waria Amara, Anu ifuro weisiro i seitaninu siosa imumuma yanu sina nautate anita weita. 18Weitaro Yesuma emaba wei, eno utebitana bida mamebasu i ari seitanima ureroma ewaro tare ureiro ere wei. 19Yesuma nono wei, yaba buna mateda wataneba towini begara ari emetu deiro amune adire anibote yaba wasai utasu amaranu buna serigari uforo ane anema ya ma arama da ufisu wei. 20I seitaninu siosa imumuma yanu sina nautaita. Ewaba yaru da uawete yanu ifu urero owawa ue odinuba iba yaru uawe wei.

Yesu yaru ui

21I kowaro Yesu nenoma yaru uite guriguri uteda wei, Baba, Ana ureini nasinini yawotasu. Ana ewa imueta nesia i orofa atata iwata derawere uwarabai ma fearasute i koiniboro ari uwara emaba ma boroyarasuro iba we ma kobererau utatane. Ina Anu kobere imueta iba eno utasu. 22Nanu Babama Danu imueta nesia matasuro enanari utatane. I uwarama Nanu Babanu Amara iwawa utaitaro Godi torowana Dawa iwata utasu. Enanari Godi iwawa utaitaro Godinu Amarama Godi iwata utasute anabai ma boroyarasuro Godi iwata utaita wei. 23Yesuma Danu iwata ueta uwara owere ereda emanu aikaba wei, ane ane erebitaba kobererau ibaita wei. 24Godinu moana we bou ueta uwaraini moana dera yawoeta uwaraini yanu ereta efitae weitate erawa uta. Yanu nautaita sina naufitae weitate nautawa uta wei.

Yesuma i kobere Samaria su amararo wei kasei sina

25Mui kowaro Mosesinu tarawatu tisa amarama uyarite Yesu ue efie uteda wei, Tisa, anene umate me ibene ibene ibeta mumau wei? 26Weiro Yesuma wei, Mosesinu tarawatuma ane wasu wei? Ina a iwata aba me wei? 27Eno weiro i amarama wei, Mosesinu tarawatuma eno wasu, anu unu uetaini imueta nesia Godibai odegou utebea. Godi beforoma imuawete neno arama imuegou uawe, yanu imueta nesia Godi imuawete neno arama uegou uawe, yanu yaiyemutuba yanu aika ari nenoma uegou uawe, eno wasu wei. 28Eno weiro Yesuma wei, ba wasu, enanari ufasuna me ibene ibene ibifasu wei. 29Weiro i amarama danu torowa ma kobererau ufie uteda wei, nanu naiye ana wei? 30Weiro Yesuma wei, mui Ju amarama Jerusaremu suroma Jeriko suro tarani. Tanebina moana waira ueta uwarama danu wadia waira utate isuma utaba uieta ari ainibi. 31Ainibiro mui fuyo ode sina weta amarama dabaro me inarebe i amara uieta ari ainibiro erite daba enabira afu kaike uite ani. 32Mui Ju baeta utasu Riwai waita amarama enanari ui. Dana i amara erite daba etei afuro kaike uite fare ani. 33Nono aika amara dawa Samaria su amarama dabaro anebe fare erite neno arama ui. 34Neno arama uiba i amarabai ane jegirari uteda ira amairo odite badesina danu amai wayari. Eno uite i amara mune danu doniki egi deiro ma yaurite ani. Ane otere suro farite i amara yawoegou ui. 35Wai uriro uyarite i otere su yawoeta amaraba tu kina (K2) maite wei, i amara yawoegou uaro owemate famaro mui oi deiro sabasuna moko mamau wei. 36Yesuma i ikiki eno weite i Mosesinu tarawatu tisa amaraba wei, i amara rarogonuma i waira ueta uwarama urebita amara etana abo amarana danu daiye wei? 37Weiro wei, i neno arama ui amara wei. Weina Yesuma wei, aniate enanari ua wei.

Yesu Mataini Meribai owiga ani

38Yesuini Danu uwaraini anebe mui suro fatana mui aweta, danu ifuna Mata, dana bana wei. 39I awetanu dataenu ifuna Meri. Merima Yesunu buri gigirariro yaubeda Yesunu we mawetu ueta naui. 40Matama okia ouite imueta aika maika imuiba Yesubai farite wei, Dera Amara, nanu kaka na ekodinuro nanu torowana yaba okia outatane, A imutasu aba me weite wei, wiaro na durua ufi wei. 41Weiro Yesuma dawaba moko wei, Mata, ana ane ane imuteda neno siosa utasu wei. 42Demurairatu ufasuna kobererau ufasu. Merima ina utasuba na da ma daremau wei.

Copyright information for `YRB