Luke 11

Yesu guriguri ueta we mawetu ui

1Mui kowaro Yesuma guriguri ui. Guriguri ue me siniro Danu mui iwata ueta amarama wei, Dera Waria Amara, Jonima danu iwata ueta uwaraba guriguri uteda we mawetu ui, enanari ya we mawetu ua wei. 2Weiro Yesuma emaba wei, guriguri utedana eno wiawe, Baba yaini eme nesiani Anu ifu we ma kobererau ufene waisi. Anu yawotasu kowa fafie waisi. 3Yanu ieta ainewaure matebea. 4Yanu naiyemutunu yaba utaita ba me ueta ina mune aika odaisi, enanari yanu ba me ueta mune aika odia. I siosa ue ereta ibaiabai yabai da woure arate i siosabairoma ya woure eta aika ania wei. 5Eno weite nono wei, anama danu domayabai dumu abanaro anibite eno webisu, naiye, nanu naiye inarebe farinuro na ieta meba kau rarogonu mai webisu wei. 7Eno webisuna i ainibifisu amarama webisu, ieta nui da wiate ania, nanu koiniboroini naini wiaro nauta ainibinisiba da uyamate ieta aba da mamau webisu wei. 8Nanu sina nauawe. Danu daiyeba da uyafisu. Iba merogo i amarama woroworo nui weda weibisuba iba uyafite ieta mafisu wei. 9Ibago wenaueawero mafi, dobeawete atawe, yaubinu wiawero yaba ma ifegari ufi wei. 10Anama wenauefisuna mubisu, anama dobefisuna atafisu, anama yaubinita webisuna ma ifegari ufisu wei. 11Mui amarama erio egiba wenauefisuna ananu damamama dawaba towi mafisu? 12O kokora bakaba wenauefisuna begara mafisu? Eno da ufisu. 13Ya siosa uwarana yanu koiniboroba kotofu maeta mataitana ana anama wenauefitaitana yanu urero ibinu Babama Danu Imumu Kotofu yaba maegou ufisu wei.

Yesuini Biesabo

14Mui kowaro seitaninu mui siosa imumuma mui amaranu ubarero ibiba i amara sina wiawa ui. Yesuma i seitaninu mui siosa imumu we berairo aniro i amara ido sina wei. Eno uiba i ereta uwarama neno kirifu uta. 15Moana uwarama weita, Danu nenoro Biesabo ibinuba i botai siosa imumunu bunaroma seitaninu siosa imumu we beratasu weita. 16Moana uwarama Yesu ue efitae uteda weita, Godinu buna ereta ureroma fafiro uaro efe weita. 17Yesuma emanu imueta iwata uite emaba wei, gaemani uwara emanu aika uraneda saragari ufitate arama ufitaita. Enanari mui su uwara eno ufitaitana saragari ufitate arama ufitaita. 18Seitaninu uwara emanu aika urafitaitana anene ewa orofa yawofitaita? Yana meo waita, Biesaboma Naba buna maiba iba seitaninu siosa imumu we beratatane waitana ya meo waita. 19Eno utatanena yanu uwarama seitaninu siosa imumu ananu ifuro we berataita? Ibago i uwarama ya koto ufitate ya meo waita webitaita. 20Nono Godinu agema seitaninu siosa imumu we beratanena Godinu yawoeta yabai ma boroyarinu wei. 21Mui warini goreini fidi bobo amarama danu su yawotasuba danu ibaiabai kobererau ibasu. 22Nono mui buna derawere amarama fafisuna urafite i amaranu biraini uraneta ememetu nesia mubite danu ibaiabai mubite nata nata ufisu wei. 23Anama Na durua utawa utasute Na wasai sinasu, enanari anama Naini eme fira utawa utasute me sara sanasu wei.

I seitaninu mui imumu siosanu owere fareta

24Seitaninu mui siosa imumuma mui amara ekodasute yao orofaro imoifie dobere inarebasu. Doberebe doberebe imoitawa utasuba eno wasu, nanu ekodine suro owere animau wasu. 25Seitaninu mui siosa imumuma owere ane farasute erasuna i amara yawewe aieta tutuba ari kobererau ibasuba seitaninu mui siosa imumuma anasute seitaninu moana siosa imumu nesia seweni (7) dawa ari me, ina siosawere mune woure farasu. Farasuro ido faraitate amutaitate ido ibaita. Enoba i amaranu bodere ibetana kikiratu ba me. Nono awonana seitaninu siosa imumu faiyawere fare ibaitaba danu ibetana ba mewere. Ewa ibinita uwaranu ibeta enanari ufisu, Yesuma eno wei.

Ba kobere yaru ueta

27Yesuma eno weiro i guruguru ubita uwarabai inaibi awetama derawere wei, Anu anuama A munite ama maiba Godima anu anua ma kobererau utasu wei. 28Weiro Yesuma wei, anama Godinu sina naue imue utaitana Godima ema ma kobererau uegou utasu wei.

Yesunu buna ueta efitae webita

29Uwara faiyawere farebitana Yesuma yare wei, ewa awona ibinita uwarana siosawere. Ainewaure buna ereta doberaita. Jonanu buna ereta ma boroyariba yaba aika buna ereta da ma boroyafisu wei. 30Jonama Niniwe suro buna ereta uiro eta, enanari i Ba Eme Sini Amarama buna ereta ufiro ewa ibinita uwarama efoita wei. 31Godinu koto kowa fafiro Siba orofanu yawoeta aweta, emanu kuini, uyafite ewa uwara wawei webite do mafisu. Boderewere dana yafawereroma Soromoninu bunawere we mawetu ueta sina naufie fari. Soromonina dera amara me. Nono awonana mui amara, Dana Dera Amarawere yabai ibinuro ekodaitaba iba i kowaro i awetama yaba wawei webisu wei. 32I koto kowaro i Ninewe su uwarama uyafitate ewa uwaraba wawei webitate do mafitaita. Jonama sina sina webiba emanu neno neno mune dubena afu sata. Nono awona mui amara, Dana derawere, Jonana kikiratu, Dawa yabai ibinuro yana ekodaitaba iba wawei webitaita.

I ofe ubunu ario

33Anama nanefa beafisuna ina da ma feafite aiyo oeta kabesiro odifiro i fafitaita uwara i ario efitaita. 34Yanu ditina yanu ofe ubunu ario. Yanu diti kobererauna yanu ofe ubuna ariowere. Yanu diti aramawerena yanu ofe ubuna dumu. 35Ibago eregou uforo yanu ariona dumu sibisu. Yanu neno ubarero ario derawere ufisuna dumu mena yanu ofe ario ari ufisu, nanefanu ario ari, Yesuma wei. Yanu imueta dumuwerena yanu ibeta aramawere.

Yesuma i tarawatunu tisa uwaraini i Ferosi uwaraba sina kimuwere wei

37Yesuma sina we me siniro mui Ferosi amarama wei, nanu suro arate ieta ia wei. Weiba Yesu ido ane suro amuite ieta ifie yauri. 38I Ferosi amarama erina Yesu age urotawa uiro emanu baeta eno utawaba neno kirifu ui. 39Yesuma dawaba wei, ya Ferosi uwarama i kafusini fereitini uroegou utaitana nono yanu neno ubarero imuetana siosararabo. Mui uwaranu ibaiabai nenoma imutaita wei. 40Yana daido farafa beforo me! Godima emenu dei ofeini neno ubareroini nesia ubu ui aba me wei? 41I kafusini fereitini ibinu ieta, ibaiabai me uwaraba nata nata ufoitana yanu neno roatarau ufiro merau ibifoita wei. 42Ya Ferosi uwara, eregou uforo! Yana waiyaro ibaiabai nesiaini moana kikiratu ibaiabai taisi odaita, nono moana uwaraba kobererau utawa utaitate Godi imutawa uteda neno arama utawa utaita wei. Yanu taisi oetaini Godi imuetaini neno arama uetaini nesia uegou uawe wei. 43Ya Ferosi uwara eregou uforo! Yana i Ju uwaranu dubu su kobere yaureta kabesi doberegou utaitate yauraita enanari yanu ununa i maketiro inaraita uwaranu ario weta. Eno utaitate yaru utaita wei. 44Eregou uforo! Yana ewa ari! emema uri ue oeta kabesi erawa utaitate kakara utawa uteda burima amune adire anaitaro ima ema ma siosa utaita. Yana i feare ibeta uri kabesi ari. Yana eme ma siosa utaitana ema iwata me wei. 45Yesuma eno weiro mui Mosesinu tarawatu tisa amarama wei, Tisa A eno wasuba yaba sina siosa wasu wei. 46Weiro Yesuma wei, ya tarawatu tisa uwaraini eregou uforo! Yana kimuwere tarawatu sina eme mubitae waita. Ina urumuwereba emema munawa utaitaro yana ema durua utawa utaita. I urumuna age rorou demurairatuma mamawa utaita. Emanu torowama wouraita wei. 47Eregou uforo! Yanu yamamamutuma i we bou ueta uwara ma uita. Yana enanari imutaitate i uri oeta kabesi ma wirotaita. 48Yanu yamamamutuma Godinu we bou ueta uwara ma uitana ina kobererau yana waitate emanu uri oeta kabesiro werei werei ue odaita Yesuma wei. 49Weite nono wei, ibago Godima kobererau imuteda yaba wei, Nanu we bou ueta uwaraini Nanu afosoro uwaraini siaia umaro anibitaro moana ma uifitate moana ma siosa ufitaita Godima eno weiya wei. 50Yesuma i sina weite wei, Godinu we bou ueta uwara ma uita. I botai kowaroma i uieta nesia ewa ibinita uwaranu kerere. Iba Godima ya koto ufisu wei. 51Eiboronu ma uieta kowaroma are Sakaraiya, i amara i fuyo oeta kabesini dera dubu su abanaro ma uita, danu ma uieta kowaro, i uwara nesiaba Godima ya fanisi mafisu wei. 52Ya Mosesinu tarawatu tisa uwara eregou uforo! Yana Godinu kobere imueta emebai ma fearaita. Godinu kobere imuetana su ari. Yana i ki ma fearaitate ubarero amutawa utaitate emenu amueta daba garari utaita wei. 53Yesuma iroma anebina i Mosesinu tarawatu tisa uwaraini Ferosi uwaraini ibo derawere uteda wenauereta faiyawere weitate sina siosa weita. 54Emanu ununa Yesunu sina mubitate koto ufitae iba sina derawere weita.

Copyright information for `YRB