Luke 12

I meo meo weta uwara eregou uforo

1Uwara faiya faiyawere guruguru uteda deiro deiro uteda inataro Yesuma Danu iwata ueta uwara emanu aika eno we kakara ui, i Ferosi uwaranu wawareta ira yisiti eforo wei. Ina meo ueta ema sina waitate aika utaita wei. 2Emanu obari ueta nesia ma uregari ufite i feareta ememetu nesia ma borobafisu wei. 3Ibago yanu dumuro waita sina kowaro naufitaita. Ane sina su ubarero gimumutaroma weboitana su abanaro derawere webitaita wei.

Godiba torowa iya uyafe

4Masigu, Nanu sina wemaro nauawe. I ma uieta uwaraba iya da uyawe. I uwarama yanu ofe ma uifitate nono yanu imumu da ma uifitaita. 5Anaba iya uyafoita? We kakara umaro nauegou uawe. Anama yanu ofe ma uifite nono yanu imumu uitawa ina kabesiro sabisuba Godi Dawaba torowa iya uyawe wei. 6Emema gui gasirararatu fai (5) oiya uteda toea sadei sanaitaba Godima i gasiraratu imutasu. 7Godima yanu fouma iji nesia yawitasu iba iya da uyawe. Godima i gasirararatu imutasute nono yabana derawere imuegou utasu wei.

Emebai Yesu Kerisonu ifu we ma derawere ueta aba we ma kikiratu ueta sina

8Yesuma wei, anama emebai Yesu imutatane webisuna enanari Na i Ba Eme Sire Amarama Godinu anerubai i amara dawa Na iwata utatane wemau. 9Anama emebai Yesu na iwata me webisuna enanari Godinu anerubai i amara dawa Na iwata me wemau wei. 10Anama i Ba Eme Sini Amaraba sina siosa webisuna Godima danu ba me ueta mubite imutawa ufisu. Nono anama Godinu Imumu Kotofuba ma kikiratu ufisuna danu ba me ueta da mubiro i amarabai daido ibifisu wei. 11Mui kowaro ya budari ufitate Ju uwaranu dubu suro woure odifitaita. Dera Ju yawoeta uwaraini gaemani dera yawoeta uwarabai odifitaitana iya da uyawete yanu moko sina ane weboita da imuegou uforo Godinu Imumu Kotofuma i kowaro yaba Danu imueta mafiro sina enanari weboita Yesuma wei.

I beforo buna me gugua gubari bobo amaraba kasei sina

13I guruguru ubita uwarabai mui amarama Yesuba wei, Tisa, nanu kakaba wiaro kakama babanu ibaiabai nata ufite naba mui mafi wei. 14Weiro Yesuma wei, anama Na anu koto yawoeta amara odi? Anama Na anu ibaiabai nata nata ueta amara odi? 15Efaro! Mui amaranu ibaiabaiba diti urowere ma owere da uforo! Yanu ibetana ibaiabai torowa me. Ana amarama danu unu ibaiabai muneta torowa iba danu ibeta ba me wei. 16Eno weite kasei sinaroma eno wei, mui ibaiabai derawere, kobere nasini bobo amara yaubi. 17I amarama yaubeda we imui, nanu waiya ieta faiyawerero mui su meba aboro odimau we imuite wei, eno umau, nanu ietata oeta su nesia ma jugari umate reka derawere ietata oeta su ubu umate iro nanu feameini nanu ibaiabai nesia odimate nanu torowaba wemau, na ane imumane nabai ibaiabai faiya faiyawere ibinuba ietaini ogoini woroworo iteimate yaru uteimau eno wemau weiya wei. 20Dawa eno weiro Godima dawaba wei, gogore amara! Awona dumuro a uifasuba anama i ibaiabai mubisu Godima weiya wei. 21Yesuma i ikiki weite wei, enanari anama ibaiabai derawere mune bomu ue munebe munebe, enoma enoma utasute Godinu iborona urero ibaiabai ari me, dana i gogore amara ari sinasu wei.

Godibai yanu naueta odiawe

22Yesuma Danu iwata ueta uwaraba wei, yanu ibetaini ofeba da imuforo! Yanu wiroeta ietabairoma da wirofeisi. Yanu ofena i baruetama da ma wirofisu. 23Yanu ibetana ieta torowa me. Yanu ofena barueta torowa me. 24I oaoa gasira imue eawe. I gasirama ana tai waitawa ana tai fira utawa, emabai ietata oeta su mero nono Godima emaba ieta matasu wei. Godima i gasira imutasute nono yabana derawere imuegou utasu wei. 25Aneba ainewaure yanu ibetaba imutaita? Anama imutebe imutebe danu kowa ma yafa ufisu wei? 26Ido i kikiratu gaukara da ufoitaba aneba dera gaukaraba imutaita wei? 27I sigina imue eawe. I sigina emanu torowa gaukara utawa, emanu torowa wadia yurawa utaita wei. Soromonima danu ibeta araetaro wadia baruiro danu wadiana ba mero i siginanu fomuetana kobererau wei. 28Godima i koe awona ma waratasute werei werei utasuro nono waidumuna i koe demurai inama yarasu. Godima eno utasuna ya kikiratu naueta uwaraini kowa aboabo yaba wadia yure odifisu wei. 29Yanu ietaini ogoini da doberegou ufote da imuforo wei. 30I orofa atata uwara nesia ina doberegou utaita. Yanu urero Baba Dawa iwata ina yanu ibeta. 31I da doberegou ufote nono Godinu kobere yawoeta doberegou uforo yanu ietaini ane ane nesia mafisu wei.

Urero ibinita guguaini gubari

32Ya otowa mamoenanatu ari uwara, iya da uyawe wei. Godima Danu yawoeta orofa yaba mafie weite iba ya yawoteda yaru utasu wei. 33Yanu ibaiabai oiya ue mawete i ba me ibeta uwaraba oi moana mawe wei. Eno ufoitana yanu ibaiabai urero ibene ibene ibifisu. Iro waira uwarana me. Iro jirikoma ibaiabai ma arama da ufisu. 34Yanu ibaiabai aboro ibeibisuna yanu nenona iro ibeibisu wei.

Nauta ainawa gaukara ueta uwara

35Yanu wadiaini nanefaini mune bou uawe. Wadia baruawete nanefa beawete yanu Dera Wari Amara yawoawe. Yanu Dera Waria Amarama aweta muneta ogaroroma fafite yaubinita webisuna kasimu sau ma ifegari ufoita wei. 37I dera amara ido fafite danu gaukara uwara nauta ainawa me yaubifitaro efisuna ema we ma kobererau ufisu wei. Yaba ba sina wemaro nauawe. Eno efisuna danu gaukara uwara ma yaufite gaukara wadia ma baruteda danu torowama emaba ieta nabero mafisu wei. 38Dumu abanaro o waibai fafite ema eno efite we ma kobererau ufisu wei. 39Imue eawe! I su ubi amarama i waira ueta amaranu dawabai fareta kowa iwata ufirona danu su yawofiro su ma siosa da ufie wei. 40Enanari yawoegou uforo! I Ba Eme Sini Amara kiwuma fafisuba, Yesuma eno wei.

I dubunei ture ueta gaukara amaraini i kasiriwere gaukara amara

41Fitama wei, Dera Waria Amara, i kasei sina yanu aikaba wasu, aba i uwara nesiaba wasu wei? 42Weiro Yesuma wei, i kobere uetaini imueta uwaraba watane. I dera yawoeta amarama i kobere ueta imueta derawere amara eme yawoeta amara odifiro i su uwara yawofite emanu ieta mafisu. 43I dera yawoeta amara ido fafisuna danu gaukara amara eno ufiro efite we ma kobererau ufisu wei. 44I amara danu ibaiabai nesia yawofie odifisu wei. Nono i gaukara amarama eno we imufisu, nanu dera amara sau da fafisu we imufite i su gaukara arumaini amaraini isuma ureibite ieta derawere ifite siosa ogo iteda beforo arama ufisuna danu dera amarama kiwuma ido fafite i amara fanisi mafite i nautawa uwarabai odifisu wei. 47Mui gaukara amarana danu dera amaranu imueta iwata ufite i wene sina enanari da ufisuna i dera amarama i amara isuma derawere ufisu wei. 48Nono mui gaukara amarana danu dera amaranu imueta iwata meba isuma kikiratu ufisu wei. Anama derawere mafite nono derawere moko ma, webisu. Anama derawere mubisuna derawere mafisu wei.

Yesuma eme yanae ture tu mamamama ui

49Yesuma wei, ewa ina nasiniro moamane iba farea wei. Weite wei, iba farero ewa inama ido yare sinasu wei. 50Weite Danu uietaba wei, mui kimu babataito ueta ari mumauba iba awonana neno siosa derawere utatanena ina me sibiro duburo kobererau ibimau wei. 51Ane we imutaita? Na ya orofa atata uwaraba merau ibeta mamane farea eno we imutaita? Enoba farawa uete mui su uwara, mui su uwara ma saragari umane farea wei. 52Awonaroma mui suro uwara fai (5) ibifitaitana ma saragari ue aika maika ufitate i uwara rarogonuba wasai ufitaita. Nono i uwara rarogonuma aika yaubeda i uwara sadeiba wasai ufitaita wei. 53Mui suro damamaini amaraini saragari ufisite aika maika ufisisi. Danuaini aruma saragari ufisite aika maika ufisisi. Datamaini dainau saragari ufisite aika maika ufisisi wei.

I fafisu kowa iwata ueta

54Yesuma i guruguru ubita uwaraba wei, kowa itareta afu goso eraitate waita, awona obi mafisu waitaro enanari utasu. 55Ufuniro oyauma farasuna ido kowa inarasu eno waitaro enanari utasu wei. 56Ya meoma bobo uwara! I ureini nasini ibaiabai eregou uteda iwata utaita. Nono Godinu buna ueta eregou utawa uteda iwawa utaita wei.

Aba siosawere ufie uteibisu amaraini sina ma rorowarau uawe

57Aneba i ba ueta iwawa utaitate yanu aika ba me ueta ma rorowarau utawa utaita? 58Mui amarama ya koto uwarabai wawei webie woure anibisuna dawaba sau naiye wiawe. Mena i koto dera amarama ya forisimaninu age duro odifiro i forisimanima ya diburaro odifisu wei. 59Yaba wemaro nauawe, diburaro odifisuna iro ibeda i faini nesia uforo ya ido ekodifiro wawaro amufoita wei.

Copyright information for `YRB