Luke 13

Yanu ueta siosabairoma oweawe, mena uifoita

1I kowaro moana uwarama i Gareri uwaranu fuyo odebita sina weita, i Gareri uwarama Jerusaremu suro Godibai emanu fuyo odebitana Faeratima ema ma uitebi eno weita. 2Eno weitaro Yesuma wei, imue eawe, moana Gareri uwarana siosawere uwaraba iba uita, nono moana Gareri uwarana siosawere meba iba uitawa, eno we imutaita? 3Ina ba me. Ya nesia yanu neno neno ueta dubena afu da saboitana me sara uifote i ina yareta kabesiro aniboita wei. 4I Sairomu uita uwaranu ikiki nauta? Uwara eitini (18) etu yafa gebiro su ubu utaro i su jugari uite i uwara uriro uita. I uita uwarana siosawere uwara nono i moana Jerusaremu suro ibeta uwarana siosa me we imutaita? 5Ina ba me watane. Ya nesia yanu neno neno ueta dubena afu da saboitana me sara uifote ina yareta kabesiro aniboita wei.

I tai uwanawa boruba ananu kasei sina

6Yesuma ewa kasei sina emaba eno wei, mui amarama boruba ana danu waiyaro waite ekodite ani. Ane ibebe duburo boruba tai mubie fare erina boruba tai uwanawa me. 7Meba danu waiya yawotebi amaraba wei, oya rarogonu na fare ane, ane fare uteda eratanena boruba tai uwanawa me ibinuba kowama uma wei. Weite wei, aneba nanu waiyaro me sara inaibifisu wei. 8Eno weiro i waiya yawotebi amarama wei, dera amara, kodia, mui ragani ibifiro ina yawoegou umate danu inibai kawaratu daumate borumakau wisi mune are odimau. 9Eno umaro tai uwafisuna ibifisu, mena umafasu wei.

Yesu mui rorowarau anawa daubi ue anebi aweta sabate kowaro ma wiroi

10Mui sabate kowaro Yesuma Ju uwaranu dubu suro we mawetu ui. 11We mawetu uite erina seitaninu mui siosa imumuma mui aweta ma arama uiro ragani eitini (18) rorowarau anawa daubite yaubiro Yesuma eri. 12I aweta erite weiro Dawabai fari. Dawabai fariro Yesuma wei, aweta anu oferi woureta me sininuro ana wirosinu weda i aweta agema buriba rorowarau yare inarite Godinu ifu we ma derawere ui. 14Eno uiba i Ju dubu su yawoeta amara ibo uteda wei, gaukara ueta kowana sikisi ibinu rairo aneba sabate kowaro ewa aweta ma wirotasu wei? 15Eno weiro Yesuma dawaba wei, ya meo uwara! Yana sabate kowaro gaukara utaita. Yanu borumakauini donikini ieta mataita. 16Eno utaitaba ewa aweta Eibaramunu sisia aruma, seitanima dawa oya eitini (18) ma arama uiro ibasu iba dawa sabate kowaro wirofisu aba me wei? 17Eno weiro Dawaba wasai ueta uwarama maru utaro moana uwara Yesunu buna uetaba yaru uta.

I masita ana taiba kasei sina

18Yesuma Godinu kobere yawotasu sina we mawetu uteda wei, Godinu yawotasu ane ari? Ane emate ina i ari wemau? 19Godinu yawoetana kikiratu masita ana tai ari. I tai mui amarama munite danu waiyaro wairo waratebe waratebe ana derawere waraegou ui. Derawere uiro gasirama emanu mowa i ananu iwararo ubu utebita wei.

I wawareta ira yisitiba kasei sina

20Eno weite nono wei, Godinu yawotasu ane ari? 21Ina ewa ari, mui awetama wawareta ira yisitiratu munite i dera faraua ubarero odiro yisitima i faraua nesia ma foai wei.

I amoworatu bebeto

22Yesuma Jerusaremu suro ani. Anedana dera natofo suini kiki suro we mawetu utebi. 23Eno utebina mui amarama wei, Dera Amara, uwara ba torowa wirofitaita wei? Weiro Yesuma emaba wei, Godinu kiki bebetoro anegou uawete eawe wei. Awona uwara faiyawere i bebeto doberaitate anawa utaita wei. 25I su ubi amarama uyafite kasimu garari ufiro ya wawaro inaibeda yaubinu weboita, Dera Waria Amara ma ifegari uaro amufe weboro webisu, ya uwara Na iwata me webisu. 26Eno webiro weboita, abai ietaini ogoini itebisiro yanu suro we mawetu utebi weboita. 27Eno weboro webisu, ya Na iwata me watane, ya sara siosa utaita uwara Nabairoma aniawe webisu wei. 28Eibaramuini Aisikini Jeikofuini Godinu we bou ueta uwaraini Godinu yawoeta orofaro ibifitaro eforo yanu aneta daba garari ufisuba da anibote nio bijari uteda i weboita wei. 29Eme faiyawere kowa amuetaini kowa itaretaini ewa ufuniroini manamaro aboro aboro fafitate Godinu yawoeta orofa emanu kabesiro yaufitaita wei. 30Imue eawe. Moana otowaratu uwarama iro dera uwara sibitaita. Nono moana derawere uwarama iro otowaratu uwara sibitaita wei.

Yesunu Jerusaremu suba neno arama ueta

31I kowaro moana Ferosi uwarama fatate Yesuba weita, Erodima A ma uifie utasua ewadoroma ania weita. 32Weitaro Yesuma emaba wei, aniawete etei orowa kua ari amaraba eno wiawe, ea, Nana seitaninu siosa imumu we beratanete eme ma wirotatane. Awonaini waidumuini etadoini eno umate Nanu gaukara ue me simau. 33Godinu we bou ueta uwarama Jerusaremu suro torowa uitebaitaba Naini we bou ueta amaraba awonaini waidumuini etadoini Nanu gaukara uteimau, eno ane wiawe wei. 34Eno weite wei, O Jerusaremu su uwara, Jerusaremu su uwara, yana Godinu we bou ueta uwara ma uitaitate Godinu siaia utasu uwara gebiroma uraita. Kokora awetama danu nanatu fakinama obari utasu, enanari Nanu ununa ya Jerusaremu su uwara yawotatanero ya unutawa Nanu yawoeta wei. 35Eawe! Godima yanu Jerusaremu su ekodasuba Na da efitate eno webitaita, Godinu ifuro farinu amara Dawa kobererau webitaitana nono Na duburo efitaita wei.

Copyright information for `YRB