Luke 14

Yesu mui ofe bobo amara sabate kowaro ma wiroi

Mui sabate kowaro Yesuma mui Ferosi dera yawoeta amaranu suro ieta ifie ani. Ane farina mui buri age wawari amara ido yaubiba i uwarama Yesu i amara sabate kowaro ma wirofisu aba me iba eregou uta. Yesuma i Mosesinu tarawatu tisa uwaraini Ferosi uwaraba wei, Mosesinu tarawatuma ane wasu? Sabate kowaro ma wiroetana kobererau aba me? Ane wasu wei? Weiro i uwarama sina moko wiawa, weroro mu uta. Mu utaro Yesuma i amara mune ma wiroite siaia uiro ani. Yesuma emaba wei, yanu egi ane ane sabate kowaro sakai uri yafa derawere ubarero itafitaro ma youforo amufitaita aba me wei? Eno weiro Dawaba moko sina wiawa uta.

Bana wetaini eme emanu torowa ma kikiratu ueta

I ieta itebita uwarama i botai kabesi mubitae fatana Yesuma ema erite emaba wei, mui amarama ya aweta muneta ogaro are iawe webisuna i botai kabesiba da dobeforo utebe mui dera amarawere faosoro yanu kabesi i amaraba maotote maru siotote me sara kabesiro yauotoa wei. 10 Mui amaranu ogaro ifoe aniboitana emina ubiro yauforo ogaro ubi amarama fafite webisu, naiye, etei kobere kabesiro yaua, webisuna ieta ifitae fafitaita uwarama ya we ma derawere ufitaita wei. 11 Anama danu torowa ma derawere ufisuna Godima dawa ma kikiratu ufisu. Nono anama danu torowa ma otowaratu ufisuna Godima dawa ma derawere ufisu wei. 12 Yesuma i ieta ubi amaraba wei, ofua o ogaro ufasuna anu su uwaraini ibaiabai derawere uwaraini torowa waya da youforo emana enanari moko ufitaita wei. 13 Ogaro ufasuna ibaiabai me uwaraini buri age aramawere uwaraini buri bebeu uwaraini diti basugari uwaraini waya youa wei. 14 Eno ufasuna i uwarama aba moko utawa ufitaro Godima a ma kobererau ufite i naueta uwaranu ma uyareta kowaro Godima a moko mafisu wei.

I dera ogaroba kasei sina

15 Yesuma eno weiro mui ieta ifie yauri amarama wei, anama ieta Godinu orofaro ifisuna Godima dawa ma kobererau ufisu wei. 16 Weiro Yesuma mui kasei sina dawaba wei, mui kowaro mui amarama ogaro derawere ufie uteda uwara faiyawere waya youri. 17 I ogoro ieta kowa farina i ogaro ubi amarama danu gaukara amara siaia ui. I uwara are ieta ifitae siaia uiro ani. 18 I amara waya anina i uwara nesia ema unutawa danu ieta. Ieta unutawaba mui amarama eno wei, na nasini oiya uneba iro animate ere bou umauba iba ogaro da animau wei. 19 Mui amarama wei, na borumakau nesia teni (10) oiya uneba animate ema ere bou umauba iba ogaro da animau wei. 20 Mui amarama wei, na aweta reka muneba ogaro da animau wei. 21 I uwara enoma enoma weitaba i amara ekodite danu dera amarabai anite i sina nesia dawaba wei. Weiro i su ubi amarama ibo uite danu gaukara amaraba wei, natofo su demurai su suini sau aniate ibaiabai me uwaraini buri age arama uwaraini diti basugari uwaraini buri bebeu uwaraini woure ewaro ara wei. 22 Weiro i amara ido anite enanari uite danu dera amarabai farite wei, dera amara, anu wenu sina enanari unero nono kabesi faiyawere ibinu wei. 23 Weiro i ogaro ubi amarama wei, oiroini waiyaro aniate i uwaranu agero muate woure ewaro araro nanu su wate fafi wei. 24 I botai wenero arawa uita uwara nanu ogaro da are ifitae watane wei.

Imuegou ue duburo Yesunu buribi aneibe

25 Yesu ido dabaro ani. Dawa anina uwara faiyawereini uruama Dawaini anebitaro Yesu Dana emaba wei, anama Nanu iwata ueta amara sibie ufite danu danua damamaini awetaini koiniboroini datae dabueini danu unuini emaba danu dubena da sabisuna dawa Nanu iwata ueta amara da sibisu wei. 27 Anama danu korosi ari da woufisuna dawa Nanu iwata ueta amara da sibisu wei. 28 Weite wei, yabairoma anama dera yafa su ubu ufie utedana botai yaurasute danu oi yawitasu. Danu oi idoba i su ubu ueta gaukara ue me sibisu aba me, yaurasute imuegou utasu. Nono danu oi arotorowa mena su tutubu sabiro oi me sibisuba ekodifiro emema i su efitate dawa irue webitaita wei. 31 Imue eawe! Mui dera yawoeta kini amarama mui kini amaraini ane urafie uteda botai yaufite danu meremere uwara yawifisu. Danu meremere uwara faiya me teni tausani (10,000) torowa nono i mui kini amaranu meremere uwarana faiya faiyawere tueniti tausaniba (20,000) iba imuegou ufisu. 32 Ina ido aba me eno imufisu. Arotorowa mena danu fo weta amara siaia ufite webisu, naiye aini naini uruama wesa ue matafutu webisu wei. 33 Enanari ana anama yanu ane ane da ekodifoitana Nanu iwata ueta uwara da siboita wei.

I buna me soru

34 Soruna kobererau. Sorunu imona me sibiro danu imona nono anene ibifisu? 35 Imona meba i soruna siosawere ina ba meba emema mune sanaita. Enanari ya kobererau da uteiboitana yana imona me soru ari. Anama ya ome bobona ewa sina nauegou uforo wei.

Copyright information for `YRB