Luke 16

I gaukara ma siosa ui yawoeta amaraba kasei sina

1Yesuma Danu iwata ueta uwaraba mui ikiki eno wei, mui amarama danu dera amaranu ibaiabaini oini yawotebi. Yawotebina moana uwarama dera amarabai fatate weita, anu yawotasu amarama anu ibaiabaini oini me sara yawotasu weita. 2Weitaba i dera amarama weiro danu yawoeta amara ido dawabai are fariro wei, i sina anene nautatane? Ina ba aba me? Anu gaukara me sininuba aniate anu kabaru buka woure mai, weiro ani. 3Anite we imui, anene umau? Na buna meba reiba gaukara da umau. Na unutawa nui weta. 4Na imutatane, eno umate nanu gaukara ekodimaro nanu naiyemutuma na yawofitaita we imui. 5Idoroma danu dera amaranu moko mafitaita uwara demui demuiba eno wei. I botai amaraba eno wei, nanu dera amara ane moko mafasu wei? 6Weina wani aderedi (100) kerosini duromu ari wei. Weiro yawoeta amarama wei, anu feifa mune anu moko fifiti (50) owawa ue odia wei. 7Eno weite mui amaraba wei, nanu dera amaraba ane moko mafasu wei? Weina raisi begi ari wani aderedi (100) mamau wei. Weiro yawoeta amarama wei, anu feifa sau mune anu moko eiti (80) owawa ue odia wei. 8Eno uiba danu dera amarama we imui, i gagau amarana beforo bunawere we imui. I orofa atata nautawa uwarama iwata derawere uteda Godinu sina naueta uwara iwata kikiratuba ema serigari utaita. 9Nanu sina wemane utatane Yesuma wei, ewa amaranu ueta ari da uawete yanu ewa orofa atata oi kobererau yawoawete uwara faiyawere durua uawero yanu naiyemutu sibita. Duburo oi me sibiro uifoitana Godima ya me ibene ibene ibeta suro durua ufisu wei. 10Anama ibaiabai kikiratuba sara siosa utawa yawoegou utasuna ibaiabai derawere dawaba matasuro yawoegou utasu wei. 11Ewa orofa atata oi yawoegou utawa utaitana anama yaba i urero ba ibaiabai mafiro yawofoita wei? 12Mui amaranu ibaiabai yawoegou utawa utaitana anama yanu aikanu ibaiabai mafisu wei? 13Mui gaukara amarama dera amara sadeinu gaukara da ufisu. Eno ue efisuna dera amara demuraiba ibo ufiro danu neno mui dera amarabai ibifisu. I dera amara demurainu gaukara uegou ufite i mui amaranu gaukara me sara ufisu wei. Enoba Godinu gaukaraini oi gaukaraini arotorowa da ufoita wei.

Tarawatunu sinaini Godinu yawotasu orofa

14I Ferosi uwaranu ununa oi. I uwarama Yesunu sina nauteda Yesuba sina siosa weita. 15Yesuma emaba wei, ya emebai yanu torowa ma kobererau utaitaro nono Godima yanu neno ubarero imueta iwata utasu. Eme emanu ununa yanu ma kobererau uetaro nono Godi Dawa erasute unutawa i ueta wei. 16Bodereroma Joninu kowaro emema Mosesinu tarawatu sinaini i we bou ueta uwaranu sina webita. Joninu kowaroma Godinu kobere yawotasu sina webaisi. Eno webaisiba eme faiyawere Godinu yawotasu orofaro bunawere anaita. 17Ureini nasinini me sibisuna ina kimu me. Nono Godinu tarawatu kikiratuna da me sibisu, dana kimuwere, Yesuma eno wei. 18Anama danu aweta ekodasute mui aweta munasuna dita yagera farasu wei. Anama mui awera ekodi aweta munasuna dita yagera farasu wei.

I gugua gubari bobo amaraini Rasarosi

19Yesuma wei, mui ibaiabai derawere wadia kobererau bobo amara ido ibi. I amara dawa ainewaure ieta kobererau iteda kobererau ibebi. 20I amara ainewaure eno utebina mui ba me amaimawere amarama danu bebetobai ainibeda ibaiabai derawere amaranu ieta fufuno ifie utebi. Eno uteda ainibiro kuasirima fare danu amaima badu utebita. 22Mui kowaro i aramawere ibeta amara uiro Godinu aneruma dawa woure Eibaramubai ane oita. Nono i ibaiabai derawere amaraini uiro mune uri uta. 23I ibaiabai derawere bobo amaranu imumuma ina yarebi kabesiro tarani. I amarama ina kabesiro oferi derawere woureda diti foraina Eibaramuini Rasarosini uruama yaubisiro erite derawere wei, baba Eibaramu, naba neno arama uate Rasarosi siaia uaro danu age rorou ogoro ma inufite nanu meanaro odifiro meana toba ufi wei. Ewa inaro oferi derawere wouratane wei. 25Weiro Eibaramuma wei, nanu amara, anu bodere ibebi imue ea. I kowaro ana kobere ibaiabai faiyawere munebiro Rasarosina siosawere ibebi wei. Awonana Rasarosi merau ibinuro ana iro oferi wourasu wei. 26Nono yanu orofa anu orofa abanaro kawa derawere ibinuba ewadoroma abai anene anibitaita? Nono iroma yabairo da afitaita wei. 27Weiro i amarama wei, baba Eibaramu, Rasarosi ewaro nabai da afisuna nanu babanu suro siaia uaro anibite nanu kaka nabue nesia fai (5) we kakara ufiro ewa oferi woureta kabesiro da afitaita wei. 29Weiro Eibaramuma wei, Mosesinu tarawatuini Godinu we bou ueta uwaranu buka emabai ibinuba i buka yawifitaita wei. 30Weina i amarama wei, me, baba Eibaramu, i buka da yawifitaitaba nono mui amarama uietaroma emabai anibite we kakara ufiro dawa naufitate emanu ba me ueta mune aika odifitaita wei. 31Weiro Eibaramuma wei, Mosesinu tarawatu bukaini Godinu we bou ueta uwaranu bukaini da yawifitaitana mui amara uietaroma uyafite emabai anibiro dawa da naufitaita wei.

Copyright information for `YRB