Luke 17

Ueta siosa

Yesuma Danu iwata ueta uwaraba wei, ba me ue ereta ido fafisu. Nono mui amarama mui amara ba me ue efisuna Godima dawa fanisi mafisu wei. Mui amarama Nanu sina naueta amakanubai ba me maosoro siosawere uosoba i ba me maeta amaranu nodoro gebiro derawere doifitate enea ogoro sabitaro imuifirona ina kobererau yaba we kakara utatane wei. Yanu yatae yabuema siosawere utasuna dawa we kakara uawe. Eno uforo danu ba me ueta mune aika odifisuna danu ba me ueta imutawa uawe wei. Dawa mui kowaro yaba ueta siosa seweni (7) siosawere ufite nono owefite neno arama sina webisuna danu ba me ueta mune imutawa utebeawe wei.

Naueta

I afosoro uwarama Yesuba weita, Dera Amara yanu naueta ma derawere ua weita. Weitaro Yesuma emaba wei, yanu nauetana mui kikiratu masita ana tai arina etei sikamai anaba uyate enea ubarero ita weboitana yanu weboita enanari ufisu wei.

Gaukara amaranu ueta

Yesuma yaba watane wei, mui gaukara amarama kowaro waiyaro gaukara utebe dumu sibiro suro fafisu. Fafiro yana weboita, amara are yauate ieta ia weboita? Enona da weboita. Eno da webote i gaukara amaraba weboita, nanu ieta ue bou uate anu torowa werei uegou uate na yawotebearo ietaini ogoini ie me simaro ido yauate ieta ia weboita wei. Eno utasuna, ina danu gaukaraba dera amarama dawa we ma kobererau utawa utasu. 10 Enanari Godinu wasu sina nesia ufoitana yana kobere uwarana me, ya yanu gaukara torowa utaisi, wiawe wei.

Yesu i ofe amaimawere uwara nesia teni (10) ma wiroi

11 Yesu Jerusaremu suro aneda Gareri orofa Samaria orofa abanaro fare ani. 12 Yesu ido ane mui suro farina moana amaima bobo uwara nesia teni (10) dawa atatate etararo inaibeda derawere yua weita, Yesu, Dera Amara, ya neno arama ua weita. 14 Weitana Yesuma ema ereda wei, aniawete yanu torowa i fuyo ode sina weta uwarabai yanu ibo mawetu uawe wei. Weiro anitana ema ido wirota. 15 Mui amaima boboro wiroi amarama danu ofe kobererau ui iwata uite owerite anedana Godi we ma kobererau uteda we ma derawere ui. 16 Eno uite Yesubai farite Yesunu buri gigirariro arubi uteda we ma kobererau uteda we ma derawere ui. I amarana Samaria amara. 17 I amara eno uiro Yesuma wei, uwara nesia teni (10) wirota aba me? I moana uwara naini (9) aboro anita wei? 18 Aneba ewa aika amara torowana owerinute are Godinu ifu we ma derawere utasu wei? 19 Eno weite i amaraba wei, uya, anu imuetama a ma wirosinu wei.

I Godinu yawoeta orofanu fareta kowa

20 Moana Ferosi uwarama weita, Godinu yawoe arasu kowa abododo fafisu weita? Weitaro Yesuma wei, Godinu yawoeta kowanu fareta dawa ereta tanana me iba da efoita. 21 Awona ewado yawotasu da weboita, awona iro yawotasu da weboita. Godinu yawoeta ewado yabai ibinu eawe wei. 22 Yesuma Danu iwata ueta uwaraba wei, duburo i kowa ido fafiro i Ba Eme Sini Amara kowa demurairatu efene weboitana da efoita wei. 23 Moana uwarama yaba eno webitaita, Dawa ewado, Dawa iro eno webitaitana emanu sina da nauawete emabai Na dobere da aniawe wei. 24 Bidama urero enabirafu enabirafu tiriri ue fa taneda ario utasuro eraita i ari I Ba Eme Sini Amaranu fareta enanari fafiro efoita wei. 25 Nono botaina Dawa neno oferi derawere woufiro ewa orofa atata ibinita uwarama Dawa ekodifitaita wei. 26 Noanu kowaro emema ane ane utebita, i Ba Eme Sini Amaranu fareta kowaro enanari ufitaita. 27 Noanu kowaro emema ietaini ogoini itebitate awetabo awerasi mune matanebitaro Noa ido danu boutiro amuiro obi oku derawere fariro uwara ido uie me sita. 28 Rotinu kowaro enanari utebita. I kowaro emema ietaini ogoini itebitate oiya ue matebitate oiya utebitate waiya waitebitate su ubu utebitaro Roti Sodomu su ekodiro i kowaro Godima inaini barai gebiro wakiki derawere ureroma odiro tararite i uwara nesia yare me sini. 30 Awona enanari emema emanu ietaini ogoini ifitate emanu unu gaukara uteibitaro i Ba Eme Sini Amara ido fafisu wei. 31 I kowaro i orofaro yaubeta uwarana su ubarero emanu ibaiabai mubitae da anibitaita. Enanari i waiyaro gaukara ueta uwarama suro da owefitaita wei. 32 Rotinu aweta imue eawe wei. 33 Anama ewa orofaro me ibifie ufisuna daido ba uifisu. Nono anama dawa unutawa ewa orofaro me ibetana dawa duburo me ibene ibene ibifisu wei. Yaba ba wemaro nauawe wei. 34 I dumuro amara sadei uruama nauta ainibifisiro mui amara woure anibiro mui amara iro ibifisu wei. 35 Aweta sadei uruama okia outeibisiro demurai woure anibiro demurai iro ibifisu wei. 36 Amara sadei uruama waiyaro gaukara uteibisiro demurai woure anibiro amara demurai iro ibifisu wei. 37 Eno weiro weita, Dera Waria Amara aboro ina eno ufisu? Weitaro Yesuma wei, emenu ofena i uieta ofe aboro ainibifitaro iro amuoma ifitae anibitaita wei.

Copyright information for `YRB