Luke 18

I koto yawoeta amaraini wabu awetaba kasei sina

Yesuma eme guriguri uteibitate da ekodifitae iba ewa kasei sina emaba wei, mui suro koto dera yawoeta amara dawa Godini emeba iyarawa ue me ibebi. I suro mui wabu awetama ibeda i koto amarabai farebite webi, naba wasai utasu amara wiaro eno ueta ekodifi webi. I wabu aweta enoma enoma webina i koto dera yawoeta amarama danu unu utawa i awetanu unu weta. I awetanu danu unu utawa uiro woroworo fare webiro dawa nautebe osi uite we imui, na Godini emeba iyarawa utebatane. Nono ewa wabu aweta nabai sina woroworo wasuro danu sina nautebe na arama uneba awonana danu unu umate dawa durua umau. Utebe woroworo webiosoro nanu ibeta ba me uosoa wei. Yesuma eno weite wei, i siosawere koto dera amaranu sina nauawe. Dawa eno utasuna Godinu sina nautaita uwarama Godiba woroworo waitaro emanu waita sina Godima nauegou utasu aba me? Aiwia, emanu waita sina enanari sau utasu wei. Idoro i Ba Eme Sini Amarama nasiniro nono owefite fafisuna uwarama Godinu sina naufitaro efisu aba me wei?

I takesi muneta amaraini i Ferosi amaraba kasei sina

Moana uwarama emanu torowaba we imuta, yana kobererau nono moana uwara kobererau me, eno we imutaba Yesuma ewa kasei sina emaba eno wei, amara sadeima dera dubu suro guriguri ufisie anisi. Mui amarana Ferosi amara. Mui amarana takesi muneta amara. 11 I Ferosi amarama uyarite danu aika imuite guriguri uteda eno wei, Baba Godi, nana moana uwara ari meba we ma kobererau utatane. Na waira amarana me. Na siosa ueta amarana me. Na dita yagera fareta amarana me. Na ewa takesi muneta amara arina me. 12 Mui fura kowa sadei ieta itawa utatanete nanu ibaiabai nesia taisi matatane, eno wei. 13 Nono i takesi muneta amarama maru uteda etararo inarite guriguri uteda danu dinamaro ureda wei, Baba Godi nana siosawere amaraba na neno arama ua wei. 14 Yesuma i sina weite emaba wei, Nanu sina nauawe, Godima i takesi muneta amaranu ba me ueta mune imutawa uiro suro tarani. Godima i Ferosi amaranu ba me ueta munawa ui wei. Anama danu torowa ma derawere utasuna dawa kikiratu ufisu. Anama danu torowa ma otowaratu utasuna Godima dawa ma derawere ufisu wei.

Yesu otowa koinibororaratu ma kobererau ui

15 Moana uwarama emanu koiniboro Dawabai woutate Yesuma ema burifie woure fata. Eno utaba Yesunu iwata ueta uwarama etate dua sina weita. 16 Weitaro Yesuma i koiniboroba yua weite Danu iwata ueta uwaraba wei, i koiniboro Nabai fafitae watane. Emanu areta daba garari da ufoita. Anama koiniboronu imueta ari imufisuna Godinu yawoeta orofana danu wei. 17 Yaba ba sina wemaro nauawe. Anama Godinu yawotasu amakanunu imueta ari da mubisuna Godinu yawotasu orofaro da anibisu wei.

I gugua gubari bobo amara

18 Mui yawoeta amarama Yesuba eno wei, kobere Tisa, anene umate me ibene ibene ibimau wei? 19 Weiro Yesuma wei, aneba Naba kobererau wasu? Godi torowana kobererau, mui amarana kobererau me wei. 20 Godinu tarawatu a iwata utasu. I tarawatuna eno, dita yagera da fa, eme da ma uia, waira da ua, wawei webasuna meo da wia, anu anuaini amamaba uegou ua. I tarawatuna eno, Yesuma wei. 21 Weiro i amarama wei, i tarawatu nesia kikiraturoma eno utebatane wei. 22 Weiro Yesuma nauteda wei, demurairatu utawa utasu, ina eno, anu ibaiabai nesia moana uwarabai oiya ue mafate ibaiabai me uwaraba anu oi mate ido Nanu buribi ara. Eno ufasuna aba urero ibaiabai mafiro i ibaiabai urero ibifisu wei. 23 Yesuma i sina eno weiro i amarama nauite danu ibaiabai derawereba danu ibo aika uteda neno siosa ui. 24 Yesuma i neno arama bobo amara ereda wei ibaiabai derawere bobo amarama Godinu yawotasu dabaro anibie ufisuna kimu derawere ue anibisu wei. 25 Mui egi danu ifuna kemo, dawa mara ebaro fare anibisuna ina kimu me, nono ibaiabai derawere bobo amaranu Godinu ure orofaro anetana kimuwere wei. 26 Eno weiro i nauta uwarama weita, enoba anama wirofisu weita? 27 Weitaro Yesuma wei, emema da ufitaitana Godima nesia ufite Danu aikana ma wirofisu wei. 28 Weiro Fitama Yesuba wei, yanu su ekoisite Anu buribi anisi ea wei. 29 Weiro Yesuma emaba wei, ba sina wemaro nauawe wei, anama danu suini awetaini datae dabueini danua damamaini koiniboroini Godinu yawoetaba ekodinuba awonana faiya faiyawere mubite duburona me ibene ibene ibifisu, Yesuma eno wei.

Yesu Danu uifisu sina nono wei

31 Yesuma Danu amara tuero (12) mune aika odite emaba wei, Jerusaremu suro anaisi eawe wei. Iro fafeisina Godinu we bou ueta uwarama i Ba Eme Sini Amaraba anene webita sina enanari ufisu wei. 32 Iro Dawa i aika uwaranu age duro odifitaro mune Dawa iruteda siosawere uteda witua ufitaita. 33 Eno ufitate domuma ufitate ma uifitaro kowa rarogonu me sibiro uietaroma ido uyafisu wei. 34 Yesuma eno weiro Danu sina kasei sina ari imuteda ubi kimuwereba iwawa uta.

Yesu mui diti basugari boboro nui webi amarama ma wiroi

35 Yesuma Jeriko suro fafie uina mui diti basugari bobo amarama daba gigirariro yaubeda nui webi. 36 Eno uite i farebi uwaranu rurua nauteda wei, anene utaita wei? 37 Weina weita, Yesu, Nasareta amara ido fare anasu weita. 38 Weitaro diti basugari bobo amarama derawere wei, Yesu Deiwidinu sisia amara naba neno arama ua wei. 39 Eno weiba i uwarama kodia weitaro derawere wei, Deiwidinu sisia amara naba neno arama ua wei. 40 Weiro Yesuma inarite wei, i amara Nabai woure arawe weiro enanari uta. 41 I amarama Yesubai fariro Yesuma wei, anu ununa ane ufae wasu wei? Weiro i amarama wei, Dera Waria Amara nanu ununa ba emane watane wei. 42 Weina Yesuma wei, anu nauetama a ma wirosinuba ditima ba ea weina i amarama ba erite Yesunu buribi anedana Godinu ifu we ma derawere ui. I guruguru ubita uwarama i ueta etate Godi we ma kobererau uta.

Copyright information for `YRB