Luke 19

Yesuini Sakiyasi

1Yesuma Jeriko suro fare ani. 2Iro fare anebiro mui amara danu ifuna Sakiyasi i suro ibi. Sakiyasi dana dera takesi muneta amara. Dana oini ibaiabai derawere bobo amara. 3Yesuma ido fare anebiro Sakiyasima Yesu efie anina eme faiyawere guruguru utate dawa garari utaro dawa fuyaratu amaraba Yesu erawa ui. 4Enoba ekodite durami ue anite sikamo ana daro mane yauri. 5Mane yaubiro Yesu i orofa ido fare anedana etu ana daro ereda i amaraba wei, Sakiyasi, awona anu suro animaua sau ita wei. 6Eno weiba i amara Sakiyasi sau ido itarite yaru derawere uteda Yesu woure danu suro ane odi. 7I guruguru ubita uwarama i etate gimumutaroma weita, Yesuma etei siosawere amaranu suro dawaini aibie ainu weita. 8Sakiyasima Yesunu iboro inarite wei, Dera Amara ea, nanu ibaiabai bebemate enabirafu nabai ibifiro enabirafu ibaiabai me uwaraba mamau wei. Weite wei, mui amaranu ibaiabai waira uena dawaba ini nono mui fo (4) deiro mamau wei. 9Eno weiro Yesuma wei, awonana Godinu wiroeta ewa suro farinua wei. Ewa amaraini dawa Eibaramunu sisia amara. 10I Ba Eme Sini Amarama dawaini i feareta uwara dobefite ma wirofie iba farinua wei.

I goru oiba wasu kasei sina

11Yesuma anite Jerusaremu suro fafie ui. Fafie uina i uwarama Godinu yawotasu orofa sina ma boroyafie usinu we imutaba Yesuma ewa kasei sina emaba eno wei, mui dera amarama danu orofa ekodite mui orofaro anibiro iro dawa danu orofa yawoeta dera amara sina webitaro naufite owere afie ani. 13Enoba danu gaukara uwara nesia teni (10) weiro dawabai fata. Dawabai fataro emaba tueniti kina (K20) tueniti kina maite wei, ewa oi yawoegou uawete besenesi gaukara uawero fama wei. 14Danu orofa uwara ema unutawa danu yawoetaba moana uwara dawabai siaia utaro anitate weita, ya unutawa anu yawoetaba iba ya da yawofasu weita. 15Duburo i amarama danu yawoeta sina nauite owerite suro fari. Suro farite danu oi mai gaukara uwara besenesi gaukara anene uita iwata ufie ema weiro dawabai fata. 16Fatate i botai amarama wei, dera amara, anu mai tueniti kina (K20) mui tu aderedi kina (K200) deiro odine wei. 17Weiro dera amarama wei, ana kobere gaukara amara. Ana kikiratu kobererau yawosinuba natofo su teni (10) yawofasu wei. 18Mui abana amarama wei, dera amara, anu mai tueniti kina (K20) mui wani aderedi kina (K100) deiro odine wei. 19Weiro i dera amarama wei, natofo su fai (5) yawofasu wei. 20Mui abana amarama farite wei, dera amara, anu tueniti kina (K20) ewado ea wei. Weite wei, a kimu yawoteda beata waitawa nono ietata munasute anu ane odawa utasute munasu. Enoba a na iwata uteda aba iyareda anu tueniti kina (K20) wadiama obari unete ma feare odinete awona munea wei. 22Weiro i dera amarama wei, a siosa gaukara amara! Ana nanu imueta iwata uteda utawa usinuba aba fanisi mamau wei. Na kimu yawoeta amara beata waitawa ietata munatanete ane ane odawa odeda munatane. Ina a iwata utasude nono aneba nanu oi banikaro odawa usinuro iro oi deiro mafitaro fare munawa une wei? 24Eno weite i guruguru ubita uwaraba wei, danu tueniti kina (K20) ma dare muawete etei tu aderedi kina (K200) bobo amaraba mawe wei. 25Weiro weita, dera amara, dawabai tu aderedi (K200) ibinu weita! 26Weitaro dera amarama emaba wei, nanu sina nauawe wei, i derawere bobo uwaraba mui mafisu. I kikimuikiratu bobo uwaranu kikiratu ma dare mubisu wei. 27Eno weite wei, nanu moana orofa uwarana wasai uwara ari nanu yawoeta ema unutawaba ewaro woure arawete nanu iboro uawero uifita weiya wei. Yesuma i kasei sina emaba eno wei.

Yesu Jerusaremu suro kini ari ani

28I sina we me sinite Dawa ko Jerusaremu suro anebiro Danu iwata ueta uwarama Danu buribi anebita. 29Anebe ane Betifeijini Beteni suro fafitae uta. I su sadei Oriwa maidani gigiraribai. Iro fafitae utaro Yesuma weiro Danu iwata ueta amara sadei Dawabai fasiro wei, etei mui natofo suro aniawate i suro fafawaisina su gigirari tubune tutuburo otowa doniki egi doie oitaro inaibinuba eawate na ma uregari uawate woure Nabai arawa wei. I donikinu deiro mui amara yaurawa. 31Eno weite wei, i otowa doniki aneba na ma uregari utaisi webitaitana emaba eno wiawa, wanu Dera Amarama mubite yaure Jerusaremuro anibisu wiawa wei. 32Weiro ane fasite Danu wei sina enanari esi. 33I otowa doniki esite ane na ma uregari utebisina i otowa doniki ubi uwarama emaba weita, ya sadei aneba i otowa doniki na ma uregari utaisi weita? 34Weitana weisi, wanu Dera Amarama mubite yaure Jerusaremuro anibisu weisi. 35I amara sadeima otowa doniki ido wo fare oisi. Oisiro Danu iwata ueta uwarama wadia doniki deiro oitate Yesu deiro weitaro amo yauri. Yesuma ido deiro amo yaurite ani. 36Yesuma yaurite aniro uwarama emanu wadia dabaro ode anita. Ane Oriwa maidaniroma tarani daba gigirari farebina Danu sina naueta uwara faiyawere buna ueta faiyawere etaba yaru uteda Godinu ifu we ma derawere uteda derawere eno weita, yanu Dera Yawoeta Amara, Godinu ifuro ido farinua weita. Godima Dawa ma kobererau ufisu. Urero wesarau ibinuba Godinu ifu we ma derawere utaisi weita. 39Eno weitaba moana Ferosi uwarama Yesuba weita, Tisa, Anu iwata ueta uwaraba wiaro sina ekodifita weita. 40Weitaro Yesuma emaba wei, yaba wemaro nauawe, ewa uwarama sina ekodifitaitana i gebiroma sina derawere webitaita wei.

Yesu Jerusaremu suba i wei

41Yesuma Jerusaremu su baworo fareda i su erite i suini i uwaraba i weda wei, awonana Godinu merau ibeta iwawa utasuba Godima Danu merau ibeta abai ma fearasu. 43Mui kowa fafiro aba wasai ufitaita uwarama fafitate ewaro sakai daure makara ue sakai anu marauro sabitate ode kara ufitate a ma jugari uteda anu uwara ma uifitaita. Eno ufitaro i maraunu gebiro muima muinu deiro da ibifisu. A Godinu me maeta unutawaba iba eno ufitaita Yesuma eno wei.

Yesu dera dubu suro ani

45Yesuma i dera dubu suro amui. Amuite i oiya ueta uwara suroma we ma yowereda emaba wei, Godinu bukaroma eno wasu, Nanu suna guriguri ueta su. Yana Nanu suna waira ueta uwaranu su uta wasu wei.

47Yesuma kowa ainewaure dera dubu suro we mawetu utebi. Eno utebina i dera fuyo ode sina weta uwaraini i Ju uwaranu yawoeta uwaraini Yesunu ma uieta daba dobetana i uwara nesia Danu sina nauegou utaba Danu ma uieta daba atanawa uta.

Copyright information for `YRB