Luke 2

Yesunu muneta kowa

I kowaro Sisa Agasitasi dawa Romani gaemani amara, dana mui tarawatu owawa ue odite siaia uiro aboro aboro woure anitaro nauta. I tarawatuna ifu ifu yawieta tarawatu. I orofa atata uwara nesianu ifu ifu mubie iba i tarawatu owawa ue odi. Kuiriniasima Siria orofa yawotebina ifu ifu yawieta tarawatu reka fari. I uwara nesia emanu danua damamanu suro ifu bukaro odifitae anita. Jousefa, dawa Deiwidinu sisia amaraba Gareri orofa Nasareta suroma Judia orofa Betiremu su, Deiwidinu suro mani. Dawaba datu mata dia bobo aruma Meri munite emanu ifu bukaro odifisie manisi. Mane ibisina Merima danu botai amara munite wadiama wayare borumakaunu ieta ieta kabesiro odiro ainibi. Ba suro kabesi meba iba borumakaunu ieta ieta kabesiro odi.

I mamoe yawoeta uwaraini aneru ana

I orofaro moana mamoe yawoeta uwara emanu mamoe dumuro yawotebita. Yawotebitana Godinu aneruma emabai fariro Godinu araetama ario derawere ari i mamoe yawoeta uwara ario uiba i uwara iya derawere uyata. 10 I aneruma emaba wei, iya da uyawete nanu sina nauawe wei, kobere sina wemaro eme nesia nauteda yaru ufitae iba yabai fanea wei. 11 Weite nono wei, i ma wiroe mune aneta amara, Dawa i Mesaia, Godinu Keriso, Danu danuama awona muninu wei. 12 Danu ereta tananana eno, aniawete eawe, wadiama wayareta bobo borumakaunu ieta ieta su kabesiro ainibinu iro dobere atafoita wei.

13 Eno weina ido buna aneru faiyawere i anerubai fatate Godi we ma kobererau utate weita, Godinu ifu ma derawere ufeisi weita. Ana anama Godinu sina naufitaitana Danu wesa mafiro merau ibifitaita. 15 Aneruma eno weitate i uwara ekoitate urero owere manita. Manitaro mamoe yawoeta uwarama weita, Godinu aneruma weita sina Betiremu suro i kuita anibete efe weita. 16 Eno weitate sau sau anita. Ane fatate etana Merini Jousefa yaubisiro kuitana borumakaunu ieta ieta kabesiro ainibiro eta. 17 Etate ane i aneruma i kuitaba wei sina eme faiyawereba weitaro i sina nauta uwarama neno kirifu uta. 19 I mamoe yawoeta uwarama owetate emanu orofaro anitate iro yaubeda anerunu sinaini emanu eretaini imuteda Godi we ma kobererau utebita. Merima emebai sina wiawa, nesia nenoma imuegou utebi.

Yesunu ifu mamita

21 Kowa eita (8) me siniro Danu ofe tutate Danu ifu Yesu mamita. I ifuna aneruma bodere Meri dia munawa kowaro we bou ui enanari mamita.

Yesukanu Simionini Enabai woure anita dera dubu suro

22 Merinu kakara uroetaini fuyo oeta kowa ido fari. Ina Mosesinu tarawatuba Yesu mutate Jerusaremu suro Yesu Godibai odifitaro efie woure anita. 23 Godinu bukaroma eno wasu, awetama amara botai mubisuna Godibai odifiro Godima efisu. 24 Eno wasuba Merini Jousefaini emanu kakara uroeta fuyo odifitae iba anita. I fuyona uku sadeini o ubani sadei. Ina emanu tarawatuba iba i Isaraero uwarama eno utebita. 25 I kowaro mui amara, danu ifuna Simioni, dawa Jerusaremu suro ibebi. I amarama iro ibeda Godi imuteda gaukara rorowarau utebi. Dana ya Isaraero uwaranu ma wiroeta efie uteda ibebi. Godinu Imumu Kotofuma auboko dawaba wei, ana da uifate Godinu we bou ue odi Keriso efate duburo uifasu wei. 27 Godinu Imumu Kotofuma Simioniba weiro iba Simionima dera dubu suro ani. Iro ane inaibina Merini Jousefama i tarawatu sina enanari ufitae Yesukanu woure fata. 28 Woure fatate Simioni etaro i kuita munite Godi we ma kobererau uteda wei, Dera Godi, Anu naba we bou ui amara eratane, Anu eme nesiabai odi ma wiroeta amara erataneba na ido uimane watane wei. Weite wei, Anu odi Amara, Dana i Ju me aika uwara nesianu dera ario ari. Dana yanu Isaraero uwaranu aretaba uwara efitaita, Simionima eno wei. 33 Eno weiro Merini Jousefaini i kuitaba wei sina nausite neno kirifu usite imutebisi. 34 Simionima Merini Jousefa we ma kobererau uite Meriba wei, ewa amakanu ea. Dawa Danu imueta derawere odifisuba moana uwarama ibo uteda Danu imueta da mubitaita. Dawa durua ufisuna moana uwarama Dawa ekodifitaro moana uwarama Dawa naufitate neno kobererau ufitaita. 35 Dawa uwara faiyawerenu neno ubarero imueta ma boroyafisu. Enoba ana neno arama derawere ufasu, kaiyama anu neno umaneta ari ufasu. 36 I kowaro mui we bou ueta aweta danu ifuna Ena, dawa dera dubu su fefenaro ibi. Dana Fanueronu aruma, i Asura Ju uwarana danu abua demurai uwara. I awetana burukawere. Aweraini oya seweni (7) ibebisiro awera uiro danu torowa oya faiyawere, eiti fo (84) ibebi. I awetama dera dubu su ekodawa, iro kowaini dumuini ibeda guriguri uteda moana kowaro ieta itawa utebi. 38 Simionima sina we me sinina i aweta ido farite kuita erite Godi we ma kobererau ui. Duburona i ma wiroeta amara efitae Jerusaremu su uwarabai wei, i ma wiroe mune aneta Mesaia waita amara na ere. Enoma enoma webi.

Yesuini Danu danua damama Nasareta suro oweta

39 Merini Jousefa Godinu tarawatuma wei sina enanari utebisina Jerusaremu su ekoisite iroma Gareri orofa, emanu Nasareta suro anisi. 40 I amakanu daisinebina buna utebite iwata derawere munebiro Godima Dawa ma kobererau utebi. I Yesukanu dera dubu suro ani. 41 Danu danuaini damama oya ainewaure Jerusaremu suro Godima Isaraero uwara Ijifiroma woure aneta ogaro anebisi. 42 Yesu oya tuero (12) muniro emanu kakara anebita enanari anita. Iro ane ibebita. 43 I ogaro me siniro danuaini damama Jerusaremu su ekoisite anisiro i otowa amara Yesu anawa, Danu torowa Jerusaremu suro me ibi. Danuaini damama Danu ibeta iwata meba we imuta, Danu domayamutuini uruama anaita we imuteda i kowaro rorowarau anebisi. Dumu sibie uiro Yesu emabai farawa uiba Dawa dobesi. Emanu su uwaraini domayamutuini ema nesiabai doberebe atanawa usi. 45 Atanawa usiba owesite Jerusaremu suro dobefisie anisi. 46 Iro ane fasite kowa rarogonu me siniro dera dubu suro atasi. Yesuma i dera tisa uwaranu abanaro yaubeda sina nautebite moko sina wenauereda webi. 47 Eno utebina i uwaraboma Danu webi moko sina nauteda neno kirifu utebita. 48 Yesu eno utebina danuaini damama ereda neno kirifu usiro Danu danuama wei, nanu amara, aneba yaba eno usinu? Anu amamaimi naini a doberegou uisi wei. 49 Weiro Yesuma wei, anene Na doberaita? Nanu Babanu suro yaubinero aneba iwawa utaita wei? 50 Eno weiro Merini Jousefama Danu sina iwawa usi. 51 Yesuini ema ido owetate Nasareta suro tanita. Yesuma emaba gifena utawa utebi. Danu danuama ina nesia wiawa uteda nenoma me imutebi. 52 Yesu daisinebina buna utebite iwata derawere munebiro Godima Dawa ma kobererau utebiro eme Dawa we ma kobererau utebita.

Copyright information for `YRB