Luke 20

Yesunu bunaba wenauereta

1Mui kowaro Yesuma we mawetu uteda Godinu kotofu sina webina i dera fuyo ode sina weta uwaraini tarawatu tisa uwaraini dera baeta uwaraini ema Yesubai fata. 2Fatate weita, Anu bunaro eno utasu? Anama Aba buna masinuro eno utasu? Wiaro naufe weita. 3Weitaro Yesuma emaba wei, Nanu wenauereta botai wemaro yanu moko sina wiawero nauma weite wei, Joni Babataito uetade ureroma fari aba emebairoma fari wei? 5Weina sina we mataneda emanu aika weita, ane webeisi? Ureroma fari webeisina Joni aneba nautawa uta webisu. 6Emebairoma fari webeisina i uwara nesia Joni dawa Godinu we bou ueta amara imutaitaba ya gebiroma ufitaita weita. 7Emanu aika eno weitate Yesuba weita, ya iwata me weita. 8Eno weitaba Yesuma emaba wei, idoba Nanu buna utatane sina anama mairo utatane yaba da wemau wei.

I gureifi beata yawoeta siosararabo uwaraba kasei sina

9Yesuma i uwara nesiaba ewa kasei sina yare wei, mui amarama gureifi yo waiyaro waite danu waiya moana uwaraba yawofitae mateda mui orofaro ani. Ane iro sakara faiyawere ibebi. 10Duburo ayo ureta kowa ido fariro danu waiya ueta amara danu gureifi tai moana mubie siaia uiro ani. Ane fariro i waiya yawoeta uwara ema unutawa maeta iba i amara mutate isuma urebe gureifi tai matawa uteda ma owetate siaia utaro ani. 11Nono dawa mui amara siaia uiro ani. Ane fariro enanari isuma urebe siosawere uteda gureifi tai matawa, ma owetate siaia utaro ani. 12Dawa nono mui amara siaia uiro ani. Ane fariro enanari ure ma iwiji awiji utate dawa yowetaro ani. 13Eno utaba i waiya ubi amarama we imui, anene umau? Nanu amara ubi siaia umaro dawa kakara ufitaita we imui. 14Eno We imuite danu amara ubi siaia uiro ani. Ane fariro emanu emanu we matatate weita, ewana danu amara ubiba ma uifete danu waiya yana mubeisi weita. 15Eno weitate i amara muneda waiya dowa dubenaro satate dawa ma uita, Yesuma eno wei. Eno weite emaba wei, i waiya ubi amara emaba ane ufisu? 16Dawa anibite i waiya yawoeta uwara nesia ma uifite danu waiya aika uwaraba mafisu wei. Eno weiro nauteda weita, ema! eno da ufisu weita. 17Weitaro Yesuma ema ereda wei, ane waita? Godinu bukaroma eno wasu, i su ubu ueta uwaranu mu sata gebirona i botai tutubu ari sini, Godinu bukaroma aneba eno wasu wei? 18Anama i gebiroro ureifisuna danu tai furiafisu. Nono i gebiroma ananu deiro ureifisuna i amara ure ma musimusi ue sakai ari sibisu Yesuma wei.

I takesi maetaba wenauereta

19Yesuma i kasei sinana emanu sina webie imutate i tarawatu tisa uwaraini dera fuyo ode sina weta uwaraini Yesu budari ufitae utate i uwaraba iyataba ekoita. 20Ekoitate imuegou utate moana uwara Yesubai siaia utaro anita. I uwarama Yesu me iruteda gagau ue anita. Yesu i gaemani dera amaranu age duro odifitae iba Danu sina ane nauegou uta. 21I uwarama Yesuba weita, Tisa, Ana eme nesiaba arotorowa utebasu. Eme derawere aba kikiratu eno unutawa utasute ba we mawetu utasute emeba meo utawa utasute Godinu sina ba wasu weita. 22Weitate weita, idoba Romani gaemani amara, Sisabai takesi mafeisina ina ido aba me weita? 23Weitaro Yesuma emanu irueta imueta iwata uteda wei, siriwa oi maiwero ema wei. Weiro mataro ereda wei, ananu kofirini owawaini ewado ibinu wei? Weina Sisanu weita. 25Eno weitaba Yesuma wei, idoro Sisanu ane ane Sisaba mawete Godinu ane ane Godiba mawe wei. 26Eno weiba nautate i uwaranu iboro Yesu meo gagau utawa utate Danu sinaba neno kirifu uteda wate wiawa wate mu uta.

I uietaroma uyaretaba wenauereta

27Duburo moana Mosesinu tarawatu utaita uwara, Sadusi waita uwarama Yesubai fata. I Sadusi uwarama eme uietaroma da uyafitaita we mawetu utebita. 28I uwarama Yesubai fatate weita, Mosesinu tarawatu eno wasu, mui amarama aweta mubite aruma amara munawa me ibebe uifiro danu dabuema danu aweta wabu mubite i uieta amaraba aruma amara yanae mubisu wasu weita. 29Eno weitate weita, adarabu nesia seweni ibita. I botai amarama aweta munite aruma amara yanae munawa me ibebe ui. 30Me uiro danu buribi dabuema dataenu aweta wabu munite aruma amara yanae munawa me ibebe ui. 32I mui abana dabuema i aweta wabu enanari muniro enoma enoma enanari nesia mutate aruma amara yanae munawa me uie me sitaro nono duburo i aweta ido ui. 33I aweta amara sewenima mutaba duburo i uietaroma uyareta kowaro abo amarama i aweta mubisu weita? 34Eno weitaro Yesuma emaba wei, ewa kowaro ibinita uwarama aweta awera munaita. 35Nono i kobere uwara, i uietaroma uyafitate me ibene ibene ibifitaita uwarama aweta awera da mubitaita. 36Iro Godinu aneruini i uwaraini arotorowa. I uwarana Godinu adarabuba iro da uifitaita. Godima ema uietaroma ma uyafite me ibene ibene ibeta emaba mafisuba iba nono iro da uifitaita wei. 37Eno weite wei, Mosesima wei, Godima i uieta uwara ma uyarasu wei. Mosesima i uitawa yareta ana ereda wei, Godina yanu sirorari uwara Eibaramuini Aisikini Jeikofuini emanu Godi wei. 38Yesuma weite wei, Godina i wiroeta uwaranu Godiba iba uieta uwara nesia me ibinita, Godina i ba me sita nautawa uwaranu Godi me, Godima wasu wei. 39Eno weiba moana tarawatu tisa uwarama mui sina weta unutawaba weita, Tisa, ba wasu weita.

I Godinu ma wiroe mune aneta Amaraba wenauereta

41I uwarama eno weitaro Yesuma emaba nono wei, i tarawatu tisa uwarama Keriso Deiwidinu sisia amara aneba eno waita? 42Deiwidima i Samusi bukaro Mesaiaba eno wasu, Godima nanu Dera Waria Amaraba wei, Nanu banibira age afu yauaro aba wasai utebaita uwara buna umate Anu buri eminaro odimau weiya wasu wei. 44Yesuma weite wei, Deiwidima Kerisoba Nanu Dera Waria Amara weiba anene Keriso Deiwidinu sisia amara sini wei?

I tarawatunu tisa uwaraba Yesuma emeba we kakara ui

45Yesuma eno weite i uwara nesianu iboro Danu iwata ueta uwaraba wei, i tarawatu tisa uwaraba eregou uforo wei! I uwaranu ununa yafa asugari ueta wadia barufitate maketi kabesiro inaraita uwaranu ario sina naufitate Ju uwaranu dubu su kobere yaureta kabesiro yaufitate ogaro botai yaureta kabesiro yaufitae utaita. 47I uwarama wabu awetanu ibaiabai waira utaitate guriguri yafawere eme naufitae iba utaita. Eno utaitaba Godima ema fanisi derawere mafisu, Yesuma eno wei.

Copyright information for `YRB