Luke 21

I wabu awetaratunu fuyo

Mui kowaro Dawa dera dubu suro inaibeda erebina gugua gubari uwara faiyawere me maeta mauaro oi fare sanebita. I ibaiabai derawere bobo uwarama oi derawere fare sata. Nono mui ibaiabai me wabu awetama fare toea sadei saniro Yesuma erite wei, Nanu sina ba yaba wemaro nauawe wei. Ewa wabu aweta oi derawere saninuro i uwara nesia oi kikiratu sanita. I uwarabai oi faiya faiyawere ibinuba iba emanu oi kikiratu ari sanita. Ewa wabu aweta danu ieta oiya ueta oi nesia saninuba iba danu oi derawere saninu wei.

Yesu i dera dubu su ma siosa ufitaita sina wei

Moana uwarama i dera dubu suba eno weita, i dera gebiroraraboini werei werei eawe weita! Weitaro Yesuma nauite wei, yanu awona eraisi, i, mui kowa ido fafiro gebiro nesia ma ubefitaro mui gebiroma mui gebiro deiro da ibifisu wei.

Kerereini oferi derawere

Yesuma eno weiba Dawaba weita, abo kowaro eno ufisu? Ane ueta ufiro efero eno ufisu weita? Weitaro Yesuma emaba wei, moana uwarama ya irufitae webitaitaba eregou uforo wei. Uwara faiyawere irufitae Nanu ifuro fafitate nana keriso i kowa farinu eno webitaitana emanu sina da naufote emanu buribi da aniboro wei. Dera urane yarane ueta sina naufote iya da uyaforo wei. Ina botai ufisuna i dubu kowa duburo ido fafisu wei. 10 Yesuma emaba nono wei, mui orofa gaemanini mui orofa gaemanini urafitaita, orofa atata uwara aika maika urafitaita, orofa faiyawere nasini wawana wawana ufisu, orofa faiyawerero sinai derawere woufitate oferi derawere woufitaita, urero ereta efitate iya derawere uyafitate nono urero mui buna ereta efitaita wei. 12 Yesuma eno weite wei, botai ko uwarama ya mune siosawere ufitaita. Ya Ju uwaranu dubu su yawoeta uwaranu age duro odifitate diburaro odifitate dera kini uwaraini gaemani yawoeta uwarabai Nanu ifuba woure odifitaita. Eno ufitaitana i kowaro Nanu sina weboita. 14 I uwaranu wawei weta, ane moko sina weboita da imuegou uforo yaba wemate buna imueta mamaro weboro yaba wasai ufitaita uwarama moko sina da webitaita wei. 16 Yanu yanua yamama yatae yabue yanie yauwa yanu su uwara, ema nesia ya budari ufitae wawei webitaro ya ufitaro moana uifoita wei. 17 Uwara nesia ya Nanu ifuba neno ka ufitaro Godima ya durua ufisuba yanu fouma iji me sara da itafisu wei. 18 Bunawere ufote inare kimu ufoitana duburo me ibene ibene ibifoita wei.

Yesu Jerusaremu su ma siosa ufitaita sina wei

20 Yesuma i sina weite wei, meremere uwarama Jerusaremu suro ode kara ufitaitana eforo Jerusaremu sunu ma arama ueta kowa ido fafisu wei. 21 I kowa ido fafiro i Judia orofa uwarama maidaniro sau manibitaro i waiyaro gaukara ufitaita uwarama Jerusaremu suro da owefitate anibitaita. 22 Godinu we bou ueta uwaranu webita sina i kowaro Godima Jerusaremu su uwara enanari fanisi mafisu wei. 23 I kowaro dia bobo awetaboini ama ieta kuita bobo awetaboini emanu anibitaita dabana siosawere. Ewa orofaro siosawere ufitate i uwaraba neno ka derawere ufitaita. 24 Neno ka derawere ufitate uwara faiyawere dera kaiyama umane tufitaro uifitaro uwara faiyawere budari ufitate mui orofa atata aboro aboro woure anibitaita wei. I aika uwarama Jerusaremu su ma jugari ufitate amune adire anebe anebe emanu kowa ido me sibiro ekodifitaita wei.

I Ba Eme Sini Amaranu fareta

25 Yesuma emaba mui sina eno wei, urero kowaini sakaraini muinaini iro ereta aika maika efoita. Ewa orofaro enea ufe rurua derawere weda uyafisuba emema iya uyafitate ina iwawa ufitaita. 26 Ure ibaiabai nesia wawana wawana ufisuna emema i fafisu ane aneba neno siosa ufitate uieta ari dowafitaita. 27 Nanu wene nesia ufisuna i Ba Eme Sina Amarama gosoro bunaini ario derawere ido fafiro efitaita wei. 28 I nesia tutubari ufisuna rorowarau inawete urero eawero yanu ma wiroeta amara ido fafisu wei.

I boruba anaba we mawetu ueta

29 Yesuma emaba kasei sina eno wei, i boruba anaini aika ana eawete iwata uawe. 30 Reka tua oyafisuna kowa kowa ido farinu waita. 31 Enanari nanu wene sina reka ufiro eforo Godinu yawotasu kowa ido fafie usinu iwata ufoita wei. 32 Yaba ba sina wemaro nauawe. Ewa ibinita uwara da me sibitaro i nesia ufisu wei. 33 Ureini nasinini me sibiro Nanu sina da me sibisu wei.

Yanu yanu ueta sineta yawoegou ueta

34 Eregou uforo! Me sara da ibifote kimu ogo iteda gogore da ufote ewa orofa ibaiabai torowa da imufoitaba ogama gasira kiwuma munasu i ari i kowa kiwuma yabai faosoba wei. I kowana orofa atata ibifitaita uwara nesiabai fafisu. 36 Eregou uforo! Buna muboe guriguri uforo i siosawere fafisu uetama ya ma siosa da ufiro i Ba Eme Sini Amaranu iboro me inafoita wei. 37 Yesuma ainewaure dera dubu suro we mawetu utebi. Kowaro we mawetu utebite nono dumurona Oriwa maidaniroma ane ainebi. 38 Eno utebina i uwarama waura warairo dera dubu suro Dawabai Danu sina naufitae fata.

Copyright information for `YRB