Luke 22

Dera uwarama Yesu ma uifitae we turebita

Godima i Isaraero uwara Ijifiroma woure aneta ogaro kowa fafie ui. Ina wawareta ira yisiti me buredi itebita ogaro. I kowaro dera fuyo ode sina weta uwaraini i Tarawatu Tisa uwaraini Yesunu ma uieta daba dobetate i uwara nesiaba iyataba atanawa uta.

Judasi Yesu do mafie wei

I kowaro seitanima Judasi Isikariotinu neno ubarero itari. Judasina Yesunu mui tuero (12) iwata ueta amara. Judasima i dera fuyo ode sina weta uwarabai Yesu do mafie ane fari. Eno uiba i uwarama yaru utate Judasiba oi mafitae weita. Enoba Judasima Yesunu do maeta daba doberebi. Dawa unutawa eme faiyawerebai do maetaba iba doberebe doberebe eno ui.

Yesu i Ijifiroma woure aneta ogaro ifie ue bou ui

Godima Isaraero uwara Ijifiroma woure aneta ogaro kowa ido fari. I kowaro wawareta ira yisita me buredi itebitate ogaronu fuyo mamoenatu urebita. Enoba Yesuma Fitaini Joniba wei, aniawate i ogaro ue bou uawaro ife wei. Weiro Dawaba weisi, aboro ane ufutu weisi? 10 Weisiro Yesuma wei, natofo suro aniawate mui ogo woureta amara eawate danu buribi aniawa. 11 Ane danu suro amufawaisina i su ubi amaraba wiawa, wanu Tisa amarama wenu, anu owiga uwaranu yaureta koru mawetu uaro iro Naini Nanu iwata ueta uwaraini i ogaro ife wenu, eno wiawa wei. 12 Eno wiawaro yaba dera yauretaini kaiyo bobo koru mawetu ufiro iro yanu ogaro uawa wei. 13 Weiro anisite Yesunu wei enanari esite i ogaro ue bou usi.

Areto ieta kowa

14 I ogaro ieta wai ido fariro Yesuini Danu afosoro uwaraini ieta ifitae yauta. 15 Yesuma emaba wei, Nanu oferi woureta kowa fafie utasuba yaini ewa ogaro iegou umane watane wei. 16 Yaba wemaro nauawe. Ewa ogaro yaini nono da imate uimauna Godinu yawotasu kowa ido fafiro iro imau wei. 17 Yesuma eno weite waini kafusi mune Godiba we ma kobererau uite emaba wei, ewa kafusi nata nata uawete iawe wei. 18 Yaba wemaro nauawe, nadidi tai dumamu nono da imaro Godinu yawotasu kowa ido fafisuna ido nono imau wei. 19 Eno weite buredi mune Godiba we ma kobererau uite ina ma birabiarite emaba mateda wei, ewana nanu ofe yaba ma birabiaratane. (Ina iteda Na imuawe wei. 20 Ieta ie me sitaro Yesuma mui kafusi munite wei, ewa kafusina Nanu reka unuro ue mataneta onono yaba itarasu wei.) 21 Yesuma eno weite wei, Na do masinu amaraini ewa kaiyobai yaubinisi eawe wei. 22 I Ba Eme Sini Amarana uifisu Godima wasuba enanari uifisu. Nono Na masinu amaraba fanisi derawere mafisua wei. 23 Eno weiba Danu iwata ueta uwarama emanu aika we mataneda weita, anama eno ufisu weita?

Yesunu iwata ueta uwara derawere ufitae yaranebita

24 I iwata ueta uwarama bebetuma yaraneda weita, yabai abo amarade dera amara weita? 25 Weitaba Yesuma emaba wei, i aika dera yawoeta uwarama emanu gaukara uwara kimuwere yawotaitaro gaukara uwarama ema yanu dera uwara waita. 26 Yabaina eno me. Yabai, yanu dera amarana otowaratu ari sibisu. Dawa yanu gaukara utasu. 27 I kaiyobai yaubeda ieta itasu amara dana derawere. I ieta gaukara utasu amara dana otowaratu. Nono yabai, Nana yanu gaukara utatane Yesuma wei. 28 Yesuma emaba wei, Nanu awe kowa nesiaro yana nabai ibebaitaba Nanu Babama Naba yawoeta orofa mai enanari yaba matatane. 30 Nanu yawoeta orofa iro Nanu kaiyobai yaubeda Naini ietaini ogoini ifote i Isaraero uwaranu abua tuero (12) yawoteiboita wei.

Yesu Fitama Dawa iwata me webisu sina we bou ui

31 Yesuma Fitaba wei, Saimoni, emema uiti tai tore sanaitaro oyauma ifuru afuru ure wawanasu enanari seitani danu ununa ya uwaranu imueta mune ma iwawa iwawa ufiro yanu kobere imueta me sibie utasuba iba Godibai aba guriguri une. Nono duburo anu imueta Godibai ma owefasuna anu aiyemutunu imueta ma kimu ua wei. 33 Weiro Fitama wei, Dera Waria Amara, Aini diburaro animau. Aini ba uimau wei. 34 Eno weiba Yesuma wei, Fita, Nanu sina naua wei. Kokora awona da webiro a ko Nanu ifu rarogonu ma feareda meo webasu wei.

Fausini yoateini kaiya

35 Yesuma Danu iwata ueta uwaraba wei, bodere ya siaia uero fausini yoateini mui sadoroini munawa me anita. Yanu anetana ido aba me wei? Weina yanu anetana kobererau weita. 36 Weitaro wei, awonana i fausini yoate bobo uwara ina woure aniawete ba kaiya me uwara emanu dei barueta emebai oiya ue mawete oi muawete ba kaiya oiya uawe wei. 37 Eno weite nono wei, Godinu bukama Naba eno wasu, Dawaini i siosawere uwaraini arotorowa waita wasu. Ido Godinu bukaro Naba eno owawa ue odiba enanari ufisu wei. 38 Yesuma eno weiro weita, Dera Waria Amara, ba kaiya sadeina ewado ea weitana wei, idoya sina kodiawe wei, Yesuma.

Yesu Gesemani beataro guriguri utebi

39 Yesuma suroma itarite Danu Oriwa maidaniro anebi i enanari aniro Danu iwata ueta uwarama Danu buribi anita. 40 Iro ane farite emaba wei, guriguri uawe utebe siosawere ueta muotote siosawere uotoa wei. 41 Eno weite ema ekodite fuyaratu ani. Anite yajigoma jegirari uite guriguri uteda wei, ewa siosawere wakiki ogo ari, ewa wai Nabairoma mubae ufasuna mua wei. Weite wei, Nanu unu da uate Anu unu ua wei. 43 (Ureroma aneru Yesubai me ari ue tararite Yesu ma kimu ui. 44 Ma kimu uiro Yesuma neno oferi derawere woureda guriguri uegou uiba Danu oferoma wadada onono ari nasiniro itari.) 45 Yesuma guriguri utebe ekodite uyarite Danu uwarabai anina emanu nenonu imueta urumu derawere uiba nauta ainibitaro eri. 46 Ema erite wei, aneba nauta ainibinita? Uyawete guriguri uawe utebe siosawere ue ereta yabai faosoro siosawere uotoa wei.

Yesu yabae budari uta

47 Yesuma eno weina eme fefera ido fata. Judasi mui tuero (12) iwata ueta amara dawa ko fariro i uwara nesia danu buribi fata. Fataro Judasima Yesubai farite Yesu koku uiba Yesuma wei, Judasi, i Ba Eme Sini Amarabai koku utasuna ina eno uraneta uwara woure fareda utasu wei? 49 Danu iwata ueta uwarama i uwaranu imueta iwata utate Yesuba weita, i uwaraini urafeisi? Yanu ba kaiya ewado ea weita. 50 Eno weitaro mui iwata ueta amarama ba kaiya munite i dera fuyo ode sina weta amaranu gaukara amaranu banibira ome umane kosari uiro nasiniro itari. 51 Eno uiro Yesuma wei, eno da uate kodia weite i gaukara amaranu ome burite ma wiroi. 52 Eno uite Yesuma dera fuyo ode sina weta uwaraini dera dubu su forisimani kafitenini Ju dera uwaraini, Dawa mubitaita uwaraba wei, Na waira ueta amara me rairo aneba ba kaiyaini goreini woure farita wei? 53 Eno weite wei, i dera dubu suro yabai ibebitararo i kowaro Na budari utawa utate nono awonana yanu kowa. Awonana seitanima buna utasu wei.

Fitama Yesunu ifu we ma feari

54 I uwarama Yesunu agero mune anita. I dera fuyo ode sina weta amaranu suro ane oita. Ema ko anitaro Fitama yafawere emanu buribi ani. 55 I uwarama su teteuro ina moatate ina gigirariro yautaro Fitaini iro ane yauri. 56 Iro yaubitana ina ario uiro mui gaukara arumama Fita erebe wei, ewa amaraini Yesuini arotorowa ibisi wei. 57 Weiro Fitama wei, aruma, i Amara na iwata me wei. 58 Yaubebe mui amarama wei, dana Yesunu mui iwata ueta amara wei. 59 Yaubebe yaubebe mui amarama wei, ewa amarana Gareri amaraba dawaini Yesuini arotorowa ibisi wei. 60 Weiro Fitama wei, amara mera, anu sina na iwata me weina kokora ido wei. 61 Weiro Yesuma owere Fita erina Fitama Yesunu kokora webiro a ko Na rarogonu me webasu wei sina imuite wawaro anite i wei.

Yesu we irutate ure yanae uta

63 Yesu budari uta uwarama Yesu iruteda isuma uta. 64 Emana Yesunu diti wadiama garari utate agema ureda weita, anama A urinu? We bou uaro naufe weita. 65 Eno weitate moana siosa sina faiyawere weitate Dawaba siosawere uta.

Yesu i dera kanisoro uwaranu iboro inaibi

66 Wai urina Ju uwaranu dera kanisoro uwarama mitini uta. I dera fuyo ode sina weta uwaraini tarawatu tisa uwaraini dera uwaraini ema nesia kanisoro mitini ufitae utate Yesu mune emanu kabesiro anita. 67 Ane fatate Yesuba weita, Ana Kerisona wiaro naufe weita. Weitaro Yesuma emaba wei, ina wemaro Nanu sina da nauforo yaba wenauereta wemaro moko weboita wei. 69 Eno weite wei, awonaroma i Ba Eme Sini Amarama i buna derawere Godinu banibira age afuro yaufiro efoita wei. 70 Weiro weita, Ana Godinu Amara wasu weita? Weitaro Yesuma wei, ba waita wei. 71 Eno weiba weita, Danu wenu sina nausiba mui wawei weta uwaranu sina da naufeisi weita.

Copyright information for `YRB