Luke 23

Yesu Faeratinu iboro inaibi

I kanisoro uwara nesia uyatate Yesu Faeratibai woure anita. Ane fatate eno wawei weita, ewa amarama Ju uwara nesia irutasute takesi oi i Romani gaemani uwaraba da mawe wasute Nana Keriso, yanu Dera Yawoeta Amara wasu, eno wawei weita. Eno weitaba Faeratima Yesuba wei, Ana i Ju uwaranu dera yawoeta amara aba me wei? Weina ba wasu, Yesuma wei. Weiro Faeratima i dera fuyo ode sina weta uwaraini i guruguru ubita uwaraba wei, i amarabai kerere atanawa une wei. Eno weiba derawere weita, i Judia orofa uwara, Gareriroma ewaro, i eme nesiabai we mawetu utasute kerere utasugo weita.

Yesu Erodinu iboro inaibi

I kanisoro uwara eno weitaro Faeratima nauite wei, i amarana Gareri amara aba me wei? Weina aiwia weitaba Yesu Erodibai woure anibitae Faeratima wei, Erodima Gareri orofa yawoteda i kowaro Jerusaremu suro ibiba Yesu dawabai woure anibitae wei. Weiro enanari uta. Erodima Yesu efie utebe i kowaro dana Yesu erite yaru ui. Erodima Yesunu buna ueta sina nauite danu ununa Yesunu buna ueta efie ui. Enoba Erodima buna ueta efie uteda Yesuba wenauereta faiyawere weiro Yesuma moko wiawa ui. 10 Erodima eno weina i dera fuyo ode sina weta uwaraini tarawatu tisa uwaraini emana wawei derawere weita. 11 Erodini danu ami uwaraini Yesuba siosawere uteda irutate kobere wadia barue oitate Yesu ma owetate Faeratibai siaia uta. 12 Bodere Erodini Faerati moko moko wasai ue matanebisina nono i kowaro naiye we matasi.

Yesu uifisua weita

13 Faeratima weiro i dera fuyo ode sina weta uwaraini tarawatu tisa uwaraini i uwara nesia dawabai fataro emaba wei, ewa amara nabai oitate Dawa i Ju uwara nesiabai kerere utasu waitaba Dawa wenauegou unete Dawabai kerere atanawa une. 15 Enanari Erodima Dawabai kerere atanawaba Dawa nabai moko ma owere siaia usinu wei. Dawabai kerere meba da ma uimau. 16 Kerere meba wemaro isuma derawere ufitaro me anibisu wei. 17 (I Ju uwaranu baeta edono, mui oya mui oyaro Faeratima dibura amara demurai ma uregari utebi.) 18 Faeratima weiba i uwara nesia derawere weita, i amara ma uiate Barabasi yabai odia weita. 19 (Barabasi dawa Ju uwaraini Romani gaemani uwara urafitae weite eme ma uiba iba diburaro oitaro ibi.) 20 Faeratima Yesu ekodifie uite i uwara nesiaba weina derawere weita, korosiro odia! Korosiro odia weita! 22 Faeratima sadei weite nono wei, ane kerere usinu? Dawabai kerere meba da ma uimate wemaro isuma ufitaro me anibisu wei. 23 Weiro Dawa korosiro odia eno derawere webitaba Faeratima Yesu uieta sina ido wei. 25 Ido weite Barabasi, i urane yarane ma uieta amara ma uregari uiro i uwarama emanu unu Yesuba ane ufitae utaba Faeratima Yesu emaba mai.

Yesu korosiro ikokoma ure badami ue oita

26 I uwarama Yesu mune anita. Mune anebitana Sairina orofa amara Saimoni waiyaroma are fariro etate i amara Yesunu korosi woufie weita. Eno weitaro i amara korosi wourite ema anitaro i amara Yesunu buribi ani. 27 Uwara faiya faiyawere emanu buribi anita. Sorara utebita awetaboini anitaro Yesuma owerite emaba wei, ya Jerusaremu su awetabo, Naba i da wiawete yaini yanu koiniboroba i wiawe wei. 29 Mui kowaro siosa kowa ido fafiro emema webitaita, i aruma amara me awetabo yaru ufitaita, i dera maidanini kiki maidanini ureiawete ya ma tafuawero uifene webitaita wei. 31 Na, i waratasu tata bobo ana ari eno utaitaba ya i sibu ana ariba ane ufitaita, Yesuma eno wei. 32 Mui amara sadei, kerere ue diburaro ibeta amara sadeini Dawaini ma uifitae woure anita. 33 Ane kofiri tai torowa webaita orofaro fata. Fatate Dawa korosiro oita. Mui diburaro ibeta amara enabira afu korosiro oitate mui diburaro ibeta amara enabira afu korosiro oitate Yesu abana korosiro oita. 34 Eno utaro Yesuma wei, Baba, emanu ueta iwawa utaitaba emanu ba me ueta da imua wei. Danu wadia anama mubisu we imutate iba kasi uta. 35 I guruguru ubita uwarama inaibeda erebitana i Ju yawoeta uwarama irue weita, Dana eno wei, Nana Godinu ma wiroe mune aneta Amara, Godinu Keriso Na, eno weiba moana uwara ma wirotebi enanari Danu torowa ma wirofi weita. 36 I ami uwarama Dawa iruteda diririwere ana tai dumamu Dawa ifie matate weita, Ana i Ju uwaranu dera yawoeta Amarana anu torowa ma wiroa weita. 38 Mui sina, ewana i Ju uwaranu dera yawoeta amara, eno owawa ue odiro korosi deiro ure oitaro ibi. 39 Mui diburaro ibi amara, dawa enabira afu korosiro ibeda Yesuba wei, Ana Godinu Keriso aba me? Aini waini ma wiroa wei. 40 Eno weiro etei mui amarama dawaba we kakara uteda wei, eno da wia. Ana anu ueta siosaba uitasude Godiba iya uyarasu aba me wei? Eno weite wei, aini naini wana siosawere utuba iba aidoro uitaitu. Nono ewa amarana siosawere utawa ui. 42 Eno weite wei, Dera Waria Amara, Anu yawofasu kowa fafisuna na imuegou ua wei. 43 I amarama eno weiro Yesuma dawaba wei, awonana aini Naini i kobere Faradisia waita orofaro ane ibifutu wei.

Yesunu uieta

44 Kowa otoro nono kowa ario utawa dumu sini ibiro kowa ane osugari uite ane abanaro farina kowa nono ario ui. I dera dubu su garari ueta wadia deiroma abanaro babare eminaro itari. 46 Nesia eno uiro Yesuma derawere wei, Baba, Nanu imumu Anu age duro odine weite ido ui. 47 Eno uiro ami kafiteni amarama erite Godinu ifu we ma derawere uite wei, ewa amarabai kerere me. Dana kobere amara wei. 48 I efitae guruguru ubita uwarama nesia etaro Yesu uiba owetate neno siosa derawere uteda suro wo bogaru ue anita. 49 Yesunu domayamutuini i awetaboini Gareriroma Yesunu buribi ata. I ata uwara nesia iro inaibeda i ueta sineta nesia eta.

Yesunu uri ueta kowa

50 Mui Arimatia su amara Jousefa dana kanisoro amara, dawa Godinu sina nautebi. Dana kobere amara. Dawa Godinu yawotasu kowa yawotebi. I kanisoro uwarama Yesu ma uifitae weitaro dawa unutawa Yesu ma uieta. 52 I amarama Faeratibai anite Yesunu ofe nui weite Yesunu ofe korosiroma munite inawere wadiama wayari. Wayare me sinite reka gebiro uri oeta erabo, mui amara iro odawa, dana Yesu i kabesiro woure ane odi. 54 Odiro i sabate kowa ue bou ueta kowa me sibiro sabate kowa ido fafie ui. 55 Yesunu buribi i Gareriroma ata awetabo Jousefanu buribi anitate i uri oeta kabesi eta. 56 Etana Yesunu ofe iro oitaro eta. Etate owetate suro anita. Ane fatate Danu uri oeta bonanawere faudaini ogoini ue bou uta. Eno utaro sabate kowa fariro Godinu tarawatuba imoita.

Copyright information for `YRB