Luke 24

Yesu uietaroma uyari

Sabate kowa me siniro waikukuro i awetaboma emanu ue bou ueta fauda mutate i uri oeta kabesiro anita. Ane fatana i dera garari ueta gebiro ifegari ubiro eta. I gebiro ifegari ubiba eraboro itatate etana Yesunu ofe me! I awetaboma inaibeda imutebitana inakeowere wadia bobo amara sadei emabai ido inaibisi. Ido inaibisiba iya uyatate tafu derawere uta. I amara sadeima weisi, i me ibeta amara uieta uwaranu kabesiro aneba doberaita weisi? Weisite Dawa ewado me. Dawa uyarite me ibinu weisi. Ya nesia Gareri orofaro ibitana Dana ya uwaraba wei, i Ba Eme Sini Amara siosawere uwaranu age duro odifitaro Dawa ma uifitaro kowa rarogonu me sibiro Dawa nono uyafisu eno wei. Ina imutaita aba me weisi? Eno weisiro Danu sina imutate uri oeta kabesi ekoitate anita. Ane Yesu Danu iwata ueta uwara nesia irewenini (11) nono moana uwarabai i eta sina nesia weita. 10 I awetabonu ifuna Meri Megidarina Joanaini Jeimisinu danua Meri moana awetaboini emana i afosoro uwarabai i sina weitaro nautate ba sina aba me ari we imutate iba imutawa uta. 12 Fita danu torowana efie uri oeta kabesiro durami ue ani. Ane farite tafu uteda erina uri oeta erabo ubarero i wayareta wadia torowa ibiro erite owerite i nesia nenoma imuteda suro ani.

Yesuini Danu iwata ueta amara sadeini Emeiasi dabaro anebita

13 I kowana fura derawere Sade, Godinu sina naueta amara sadei Jerusaremu suroma Emeiasi suro anisi. 14 Dabaro anetana Yesu me sini sina sina we mataneda anebisi. 15 Eno we mataneda anebisina Yesu, Danu aika, ema ataniro emaini uruama anita. 16 Eno aneda Godima i amara sadeinu ewana Yesu eno iwata ueta daba garari uiba Yesu iwawa usi. 17 Yesuma emaba wei, ane sina wewe anaisi wei? Weiro i amara sadeima neno siosa derawere usite ibo aika usite mui amara danu ifu Kiriofasi, dana Yesuba wei, Jerusaremu su uwara nesia i yaina kowaro kawai kewekewe utaro nono ana kamama fafate banono i ueta a iwata me wei? 19 Weiro Yesuma emaba wei, ane ueta wei? Weiro weisi, Yesu Nasareta amaraba waisi. Dana Godinu bunawere we bou ueta amara. Danu buna ueta utebiro Godini emeini Dawa kobere Tisa Amara we imutebita. 20 Yanu dera fuyo ode sina weta uwaraini Ju yawoeta uwarama Dawa uifie weitate Romani gaemani uwaranu agero oitaro korosiro oita. 21 Eno utaro yana we imusi, Dawa Isaraero uwaranu ma wiroeta amara we imusi. Dawa uina awona kowa rarogonu me sininu. 22 Yanu moana Godinu sina naueta awetaboma yaba sina weitaro neno kirifu uisi. I awetaboma awona waikukuro Danu uri oeta kabesiro anitate owere fare yabai weita, Danu ofe iro ibawa me erisi. Nono tube tuberoma erisina aneru sadeima yaba weisi, Dana uyarinute me ibinu weisi weita. 24 I awetabo eno weitaba moana eme efitae durami ue anitate eritana i awetabonu weita sina enanari erita weisi. 25 I amara sadei sina eno webisiba Yesuma emaba wei, ya beforo me uwara! Godinu we bou ueta uwarama Godinu bukaro sina faiyawere owawa ue oitade aneba i sina eregou utawa utaita? 26 Godinu we bou ueta uwarama eno weita, Godinu Kerisoma neno oferi woufite uifite nono uyafite Danu kobere araetawere orofaro manibisu weita, Yesu eno weite Mosesini Godinu we bou ueta uwaranu bukaro ibinu sina Dawaba weita i sina emaba weda i sinanu ubi wegou ui. 28 Yesuma emaba eno webina i natofo suro fafitae uta. Fafitae utaro Yesuma ema serigari uite fare anibie uina bana weisite weisi, dumu sibisuba ewado wabai aibasu weisi. Eno weisiro Yesuini emaini emanu suro anita. 30 Suro ane fatate ieta ifitae yautaro Yesuma Godibai guriguri uite ieta munite ma birabiarite nata nata ui. 31 Eno uina emanu diti iroaro ui. Ido kobererau uiro esite Dana Yesu iwata usi. Dawa iwata usiro Yesu emabairoma me ari ui. 32 Eno uiro i amara sadei emanu emanu eno weisi, dabaro araisiro Godinu bukaroma sina wenuro wa neno kobererau usinu weisi. 33 Idoba i amara sadeima emanu su ekoisite iroma Jerusaremu suro owere anisi. Jerusaremu suro ane fasiro Yesuma iwata ueta uwara nesia irewenini (11) Yesunu buribi aneta uwaraini i amara sadeiba weita, yanu Dera Amara uyarinu. Dawa Fitabai farinua weita! 35 Eno weitaro i amara sadeima i dabaro aneda ane eta i sina weisite Yesuma buredi ma birabiarinuro ido wa Dawa iwata uitu weisi.

Yesu Danu iwata ueta uwarabai Danu torowa fariro eta

36 Sina eno weisina Yesu Danu aikana me ari uite fare emabai inaibeda ario sina wei. 37 Eno uiba i uwara nesia imumu enono utaisi we imutate iya derawere uyata. 38 Yesuma emaba wei, aneba iya uyaraitate Na iwawa iwawa utaita? 39 Nanu burini ageini eawe. Ina Na. Agema Na buriawete iwata uawe. Imumuna taini damaini me. Na taini dama bobo eawe wei. 40 Eno weite Danu buri age iwiji awiji ema efitae mawetu ui. 41 Yesuma eno uiro i uwarama yaru derawere uteda iwawa utate ina imutaro Yesuma emaba wei, yabai ieta ibinu aba me wei? 42 Weiro Dawaba abuna erio egi mataro i. 43 Ie me siniro eta. 44 Yesuma emaba wei, imue eawe! Aubokona yabai ibeda Mosesini i we bou ueta uwaraini Samusi bukaro Naba webita sina enanari ufisu webitara. 45 Ina ido usinu weite Godinu buka sina we ma boroyareda emaba eno wei, boderewere uwarama eno owawa ue oita, Godinu Kerisoma neno oferi ufite uifiro kowa rarogonu me sibiro nono uyafisu. 47 Godinu wiroeta sina i orofa atata uwara nesiabai we inareibitaita. Anama danu neno neno dubena afu sabisuna Godima danu ba me ueta mubite imutawa ufisu. I sina Jerusaremu suroma aboro aboro we inareibitaita eno owawa ue oita. 48 Emanu owawa ue oita enanari usinuba yana eraita. 49 Godinu we bou ui enanari Danu Imumu Kotofu, yabai siaia umaro tarafisu. Ewa natofo suro ibiawero Dawa tarafite Godinu buna yaba maegou ufisu wei.

Godima Yesu urero woure mani

50 Yesuma emaba eno weite Jerusaremu suroma Beteni suro aniro Danu buribi anita. Duburo Yesuma Danu age ramameda i uwara we ma kobererau utebiro Godima Dawa urero wo mani. 52 I uwara ido owetate yaru derawere uteda Jerusaremu suro anita. 53 Ane fatate ainewaure dera dubu suro anebitate Godinu ifu we ma derawere utebita.

Copyright information for `YRB