Luke 3

Joni babataito amaranu we mawetu ueta sina

Taibiriasi Sisa, Romani gaemani dera yawoeta amara, dawa oya fifitini (15) i orofa nesia yawotebi. Danu botai yawotebi oya fotini (14) me siniro dubu oya yawotebina Godima Danu sina Jonibai siaia uiro dawabai tarari. Joni Sakaraiyanu amara, dawa eme ibawa orofaro ibebiro Godinu sina dawabai tarari. I kowaro Faeratina Judia orofa yawotebi. Erodima Gareri orofa yawotebi. Erodi danu dabue Firifima Aituriaini Turekonaitini orofa yawotebi. Risaniasima Eibirina orofa yawotebi. Einasini Kaiyafasini ema i dera fuyo ode sina weta gaukara utebisi. I kowaro Godinu sina Jonibai tarariro nauite Jonima Jodani ogo ewafuini etarafuini Godinu sina aboro aboro we inarebi. Yanu neno neno ueta dubena sawero Godima yanu neno neno ueta mubite imutawa ufiro ya babataito uma. I sina eno we inarebi. Isaiyama Godinu we bou ueta amarama danu bukaroma eno owawa ue odi,

  • dana eme ibawa orofaro sina we inareda wasu. I Dera Waria Amaranu daba wabue moya uawe. Daba maidanini fafaini kifuru kafuruini ma nabi uawete i daba ma rorowarau uawe.
Eme nesia Godinu ma wiroeta amara efitaita wasu, Isaiyama eno owawa ue odiro Jonima enanari ui. Uwara faiyawere Jonibai babataito ufitae fataro Jonima emaba wei, ya tabainu nanatu! Anama Godinu fafisu neno ka yaba weiba iba serigari ufoe nabai durami ue farita wei? Aniawete ueta ba me dubena afu sawete kobere ueta iboro odiawero Godima efiro ya babataito uma wei. Weite nono wei, me sara uyafote yana Eibaramunu sisia weboitana Godima Eibaramunu sisiana gebiroma ubu ufie ufisuna ubu ufisu wei. Godinu koto fanisi kowa fafiro ufie utasu. Amarama kowa ramamasute ana umafie utasu enanari Godinu koto, i ari, yanu siosa ueta sineta umafie utasu. Mui ana kobere tai da uwafiro umane tufite mune inaro sabisu wei. 10 Eno weiba i guruguru ubita uwarama weita, ya anene ufene wasu weita? 11 Eno weitaba Jonima wei, dei barueta sadei bobo amarama barueta me amaraba demurai mafisu. Enanari ieta bobo amarama nata ufisu wei. 12 Moana takesi muneta uwarama Jonibai babataito ufitae fatate weita, ya anene ufene wasu weita? 13 Weitaba Jonima emaba wei, i Romani gaemani uwaranu waita takesi torowa muawete nono mui me sara deiro takesi da muawe wei. 14 Ami uwarama dawabai fatate weita, yade, anene ufene wasu weita? Weitaba Jonima emaba wei, eme me sara da uawete emanu oi waira da uawete yanu fei oi torowa muawe wei. 15 Ju uwara nesia i ma wiroe mune aneta Mesaia waita Amara yawoegou utebitaba emanu aika we mataneda weita, Joni, dawa Godinu Mesaia aba me? Emanu emanu eno weita. 16 Eno webitana Jonima emanu imueta iwata uteda emaba wei, nana ogoma babataito utatane wei. Duburo mui Amara nanu buribi afiro Danu buna derawere na ari me. Na kobererau meba Danu ibo didi da inare tumau wei. Dawa Godinu Imumu Kotofuini ina yaretama ya babataito uegou ufisu wei. 17 Dawa Danu uiti tai koru kafae ma kobererau ufie saboroma uiti tai etu sanasu. Etu sanasuro oyauma ifuru afuru aika kabesiro woure odasuro uiti tai kafaero itarasu. I ba tai su koruro odasute ifuru afuru da uifisu inaro sanasu. Inama ifuru afuru yareiene yareiene yareibisu Jonima wei. 18 Jonima enoma enoma we kakara utebite Godinu kotofu sina i uwaraba webi. 19 Gareri orofaro dera yawoeta amara, Erodima danu dabuenu aweta Erodiasi ma dare munite danu ueta ba me faiyawere utebi iba Jonima dua sina wei, Erodiba, iba Erodima Joni diburaro odi. Erodima Joni diburaro odiba ina danu botai ueta siosawere.

Jonima Yesu babataito ui

21 Jonima i uwara nesia babataito ue me sinite Yesu babataito uiro Yesuma guriguri uteda webina ure eba ui. Ure eba uiro Godinu Imumu Kotofu, ubani gasira ari, Dawabai tarariro ureroma sina tararite wei, A Nanu Amara ubiba Nanu neno Abai ibinuro yaru utatane wei.

Yesunu danatamutu awonu ifu ifu

23 Yesunu daisineta oya toti (30) muniro uwarabai Danu kotofu sina webi. Uwarama weita, Dana Jousefanu amara, weita. Jousefa, dana Eirinu amara. 24 Eiri, dana Matatinu amara. Matati, dana Riwainu amara. Riwai, dana Merokainu amara. Merokai, dana Janainu amara. Janai, dana Jousefanu amara. 25 Jousefa, dana Matataiasinu amara. Matataiasi, dana Eimosinu amara. Eimosi, dana Naumunu amara. Naumu, dana Esorinu amara. Esori, dana Neigainu amara. 26 Neigai, dana Metinu amara. Meti, dana Matataiasinu amara. Matataiasi, dana Simeinanu amara. Simeina, dana Jousekanu amara. Jouseka, dana Jodanu amara. 27 Joda, dana Joananinu amara. Joanani, dana Reisanu amara. Reisa, dana Serubabeonu amara. Serubabeo, dana Sirutionu amara. Sirutio, dana Nerinu amara. 28 Neri, dana Merokainu amara. Merokai, dana Adinu amara. Adi, dana Kosaninu amara. Kosani, dana Emodamunu amara. Emodamu, dana Erunu amara. 29 Eru, dana Josuanu amara. Josua, dana Iriesanu amara. Iriesa, dana Joriminu amara. Jorimi, dana Matatinu amara. Matati, dana Riwainu amara. 30 Riwai, dana Simioninu amara. Simioni, dana Judanu amara. Juda, dana Jousefanu amara. Jousefa, dana Jonamunu amara. Jonamu, dana Iriekiminu amara. 31 Iriekimi, dana Mereanu amara. Merea, dana Menanu amara. Mena, dana Matatanu amara. Matata, dana Neiteninu amara. Neiteni, dana Deiwidinu amara. 32 Deiwidi, dana Jesinu amara. Jesi, dana Oubedinu amara. Oubedi, dana Bouasinu amara. Bouasi, dana Samoninu amara. Samoni, dana Neisoninu amara. 33 Neisoni, dana Aminadabunu amara. Aminadabu, dana Adamininu amara. Adamini, dana Aninu amara. Ani, dana Esaronunu amara. Esaronu, dana Feresinu amara. Feresi, dana Judanu amara. 34 Juda, dana Jeikofunu amara. Jeikofu, dana Aisikinu amara. Aisiki, dana Eibaramunu amara. Eibaramu, dana Tiranu amara. Tira, dana Neionu amara. 35 Neio, dana Seruganu amara. Seruga, dana Reunu amara. Reu, dana Fereginu amara. Feregi, dana Eberinu amara. Eberi, dana Siranu amara. 36 Sira, dana Kenaninu amara. Kenani, dana Afakadinu amara. Afakadi, dana Seminu amara. Semi, dana Noanu amara. Noa, dana Remekinu amara. 37 Remeki, dana Metiuseranu amara. Metiusera, dana Inokinu amara. Inoki, dana Jeiredinu amara. Jeiredi, dana Mererianu amara. Mereria, dana Kenaninu amara. 38 Kenani, dana Enosinu amara. Enosi, dana Setinu amara. Seti, dana Adamunu amara. Adamu, dana Godinu amara.

Copyright information for `YRB