Luke 4

Seitanima Yesu ue erebi

Godinu Imumu Kotofuma Yesunu neno ubarero itarite inune ui. Yesuma Jodani ogo ekodite owere ani. Owere anebina Godinu Imumu Kotofuma Yesu eme ibawa orofaro woure ane odi. Ane odiro Yesuma iro kowa foti (40) ibebina seitanima Yesu ue erebi. Yesuma kowa foti (40) iro ibeda ieta itawa me ibebe kowa me siniro osi derawere uiro. Enoba seitanima Yesuba wei, A ba Godinu Amarana wiaro ewa gebiro buredi sibi wei. Weiro Yesuma seitaniba wei, Godinu bukaroma eno wasu, emema ieta torowa ifitaitana emanu ibetana ba me wasu wei. Weiro seitanima Yesu munite mui orofaro woure ane odite i orofa atata kabesini uwaraini nesia sau ma boroyariro eri. Eriro seitanima Dawaba wei, i kabesini uwaraini nesia naba mairo ina nanuba anaba mamane umauna mamau. Ewa orofa atataini gugua gubarini ewa nesia aba mamaro yawofasu. Nanu buri gigirariro arubi ufate na guriguri ufasuna i nesia Aba mamau wei. Weiro Yesuma wei, ewa sina Godinu bukaro eno ibinu, i Dera Godi torowa guriguri uawete Danu gaukara torowa uawe eno ibinu, Yesuma wei. Weiro seitanima Yesu munite Jerusaremu suro woure ani. Ane farite dera dubu su etu fou deirowere woure mane odite wei, Ana Godinu amarana ewadoroma bibu uate taniaro Godima Danu bukaro wei enanari Danu aneruma A yawoteda agema maibitaro merau tane itaro Anu buri gebiroma da ufisu wei. 12 Weiro Yesuma dawaba wei, Godinu bukaroma eno wasu, anu Dera Godi da ue ea wasu wei. 13 Seitanima danu siosa ue ereta nesia me siniro Yesu ekodite mui kowaro ue efie ani.

Yesu Danu gaukara Gareri orofaro tutubari ui

14 Godinu Imumu Kotofuma Yesu buna derawere mairo Yesuma Gareri orofaro nono ani. Uwara faiyawere Danu sina i orofa aboro aboro we inarebita. 15 Yesuma i Ju uwaranu dubu su suro we mawetu utebiro nautebitate Dawa we ma derawere utebita.

Yesu Nasareta uwarama ere ekoita

16 Yesuma Nasareta suro fari. Bodere Yesu Dawa kikiraturo i Nasareta suro ibebi. Danu baeta enanari sabate kowaro Ju uwaranu dubu suro amutebi, i kowaro enanari uite sina yawifie uyari. 17 Uyariro i we bou ueta amara Isaiyanu buka mui amarama Dawaba mairo muni. Buka mairo munite ma wuraite i sina ane dobere atani. I sinana eno,

18 
  • Godinu Imumu Kotofuma Nabai ibinu iba Dana Naba wei, i ibaiabai me uwarabai Godinu kobere sina webia wei iba watane. Na siaia uina i sina wemane fare. I sina eno wemane ya diburaro ibinono ibinita uwara kodiawete aniawe. Ya diti basugari ue ibeta ari ibinita uwara ya eawe. Ya kimu yawotaitaro ibinita uwara iroma kodiawete aniawe.
19 Godinu kobere yawoeta kowa fafie utasu eno wemane fare. 20 I sina eno yawite buka garari uite i buka yawotebi amaraba maite yauri. Yauriro i guruguru ubita uwarama Dawa eregou uta. 21 Yesuma yaubeda wei, awonana yanu nauita Godinu bukaro sina enanari usinu wei. 22 Eno weiba i uwarama we mataneda weita, Danu sinana kobererau weitate Danu bebeturoma fari kobere sinaba neno kirifu utate weita, ewa anene? Dana Jousefanu amara aba me weita? 23 Weitaro Yesuma emaba wei, yanu imueta Na iwataba yanu bodere ikiki eno weboita, dogeta amara anu torowa ma wiroa. I ubina eno, anu Kafenamu orofaro buna utebi anu ba suro enanari ua weboita wei. 24 Eno weite nono wei, Nanu ba sina wemaro nauawe wei. Mui we bou ueta amaranu su uwarama dawa kakara utawa utaita wei. 25 Ba watane, Iraija imue eawe! Iraijanu ibeda utebi gaukara kowaro wabu awetabo faiyawere ibita. I kowaro oya rarogonuini nono mui oya abanaro obi matawa me ibebiro sinai derawere fari. 26 Fariro Godima Iraija danu su wabu awetabobai siaia utawa uite Iraija Saidoni orofa Serefati su wabu aweta torowabai siaia uiro aniro durua ui wei. 27 I we bou ueta amara Iraisa imue eawe! Dana Siria orofa buri age amaima amara, Neimani ma wiroite i Ju buri age amaima uwara ma wirotawa ui wei. 28 Yesu eno weina i Ju dubu suro yaubita uwarama ubusi uyareda uyatate Yesu badedema mutate su maidani woforo sabitae woure anita. 30 Anebitana Yesuma ema ekodite me ari uite ani.

Seitaninu mui imumu siosa bobo amara

31 Yesuma Gareri orofa Kafenamu suro tarani. Iro tare farite sabate kowaro i uwara we mawetu uiro Danu buna sinaba neno kirifu uta. 33 I Ju uwaranu dubu suro seitaninu mui imumu siosama rewoeta bobo amara yaubi. I suro yaubeda iroma derawere wei, Yesu Nasareta Amara, kodia! A yaini ane ue matafene arinu wei? Na iwata, ya ma arama ufae iba arinu. Na iwata A, Ana Godinu kakara amara wei. 35 Eno weiba Yesuma sau wei, da wiate neno ubareroma amuate ania wei. Yesu eno weiba, i seitaninu mui siosa imumuma i amara mu saniro itariro i seitaninu mui siosa imumuma i amara mui me sara utawa uite ekodite ani. 36 Eno uiro i ereta uwarama neno kirifu uteda emanu aika we matatate weita, Dana sina bunawere wasuro seitaninu mui imumunu siosama Danu sina nauteda anaita. Danu sina ane ari weita? 37 I uwarama Danu sina i Gareri orofa aboro aboro we inarebita.

Yesu eme faiyawere ma wiroi

38 Yesuma uyarite Ju uwaranu dubu su ekodite Saimoninu suro ani. Ane farite suro amuite erina Saimoninu daroyama ofe wakikiwere wourite ainibiro eri. Ido erebiro i uwarama nui weita, dawa ma wiroa weitaba Yesuma i awetabai inaibeda i ofe wakikiba me sia bunawere weiro wakiki ido toba uri. Wakiki me siniro i aweta uyarite emaba ieta mai. 40 Kowa itariro i su uwara emanu ofe aika maika woureta uwara nesia Yesubai woure ane oita. Yesubai woure ane oitaro Yesuma ema nesia agema buriro nesia wirota. 41 Seitaninu moana siosa imumu bobo uwara woure ane oitaro Yesuma weiro seitaninu moana siosa imumuma i uwara ekoita. Ekoitate derawere weita, Ana Godinu Amara weita. I seitaninu siosa imumuma Yesu Dawa Keriso iwata utaba Yesuma emaba Na Keriso da wiawe wei.

Yesu Judia orofaro Danu sina wei

42 Waikukuro Yesuma i su ekodite yaowere orofaro ani. I uwarama Dawa doberebe doberebe atatate nui weita, ya da ekodiate yanu Kafenamu suro yaini ibia weita. 43 Eno weitaro Yesuma emaba wei, Godinu kotofu yawoeta sina mui su suro wemainiaba iba Godima Na siaia uiro ewaro farea wei. 44 Yesuma i Judia orofa Ju uwaranu dubu su su aboro aboro Godinu sina ane webi.

Copyright information for `YRB