Luke 5

Yesu Danu botai iwata ueta uwara we muni

Mui kowaro Yesuma Genesareta mesau maguaro inaibeda i uwaraba Godinu sina we mawetu uiro i uwarama Dawabai fare deiro deiro uta. Eno utaro inaibeda erina bouti sadei mesau gigirariro ibitaro eri. I bouti ubi uwarama bouti ekoitate emanu iwame mune ogoro urotebitaro erite Saimoninu boutiro ane amui. Ane amuite Saimoniba wei, jawe uaro eta eta anibe weiro enanari ui. Yesu i bouti ubarero yaubeda iroma i uwara we mawetu ui. We mawetu ue me sinite Saimoniba wei, ogo sikoru ibinu i afu aniawete yanu iwame sawete erio egi wouawe wei. Weiro Saimonima wei, Dera Waria Amara, dumuro iwame sane wourebe wourebe ogo egi wourawa usi weite nono wei, Ana wenuba iwame sabero itafisu weiro enanari uta. Eno utate iwame woutate erio egi faiyawere woutaba iwame ma babafie ui. Enoba emanu masigu agema fisufisu utaro ema durua ufitae boutiro ane fata. Ane fatate erio egi woutate boutiro oitaro bouti sadei wate fariba inufie ui. Saimoni Fitama ina erite Yesunu buri gigirari arubi uteda wei, Dera Waria Amara, nana neno neno ueta amaraba na ekodiate ania wei. Dawaini danu erio egi uruama wouta uwaraini i erio egi faiyawereba iyata. 10 Jebedinu amara sadei Jeimisini Joni Saimoninu uruama wouta amara sadeima iba iyata. Yesuma Saimoniba wei, iya da uya wei. Awonaroma ane duburo erio egi wourasu i ari eme woufasu wei. 11 Emanu boutiroma maguaro ane fatate emanu ibaiabai nesia iro ekoitate Yesunu buribi anita.

Yesu mui amaimawere amara ma wiroi

12 Yesuma mui natofo suro ibebina amaimawere amara i suro ibebi. Ibeda Yesu erite Yesubai fare buri gigirariro arubi uteda nui wei, Anu unu ufasuna na ma wirofaro wiromau wei. 13 Eno weina Yesuma age saneda i amara burite wei, ina Nanu unu. Amaima me sia weina amaima daido me sini. 14 Yesuma i amaraba wei, eme nesiabai da wiate fuyo ode sina weta amarabai aniate mawetu uaro efi wei. Anu ofe kobererau usinuba Mosesinu tarawatu buri age amaima fuyo oeta enanari uaro emema efita wei. 15 Yesuma eno weiro iro eta uwarama Danu buna ueta i orofa nesiaro we inarebitaba ofe woureta uwara faiya faiyawere Yesubai wirofitae fata. 16 Yesuma eme ibawa orofaro guriguri ufie ani.

Yesu mui buri age badabada ui amara ma wiroi

17 Mui kowaro Yesuma we mawetu utebina Ferosi uwaraini tarawatu tisa uwara faiyawere farebitate Yesunu sina nautebita. I Ferosi uwarana Gareri su suini Judia su suini Jerusaremu suini iroma Yesubai fatate sina nauta. I kowaro Godinu ma wiroeta buna Yesubai ibegou ui. 18 Moana uwarama age sanawa inarawa amara wiaro woutate Yesubai odifitaro ma wirofie woure fata. 19 Eme faiyawere su bebeto garari utaba anawa uta. Bebetoro anawa utate emanu su fou deina fefewereba iba i sunu fou deiro amutate fou ma eba utate age sanawa inarawa amaraini danu ainibi wia warafaini ebaro oitaro Yesubai itari. 20 Eno utaro Yesu emanu imueta derawere iwata uite wei, Nanu amara anu neno neno ueta munete imutawa une wei. 21 Yesuma eno weiba i tarawatu tisa uwaraini Ferosi uwaraini nenoma eno imuta, i Godinu ifu ma kikiratu utasu amara anaiya? Godi torowana emenu neno neno ueta mubite imutawa ufisu eno we imuta. 22 Yesu emanu wenauereta Dawa iwataba emaba wei, yanu nenoma aneba eno imutaita wei? 23 Abo sinama ofe woureta amaraba wemau? Anu neno neno ueta mumate imutawa umau, aba uyate anu wia muate ania ari? Abo sinana kimuwere wei? Ane kimu ueta umaro Nanu buna efoita wei? 24 I nasiniro inareta Ba Eme Sini Amaranu buna derawereba iba emenu neno neno ueta munatanete imutawa utatane. Ina iwawa uotoba eno umau weite i age sanawa inarawa amaraba wei, uyate anu wia muate anu suro ania wei. 25 Eno weina i amarama emanu iboro uyarite wia munite Godi we ma kobererau uteda danu suro ani. 26 Eno uiro eme nesia etate neno kirifu derawere uteda iyatate Godi we ma kobererau uteda weita, awonana kamama eraisi weita.

Yesu Riwai yua we muni

27 Yesu i natofo su ekodite ani. Anebina mui takesi muneta amara, danu ifuna Riwai, dawa danu takesi muneta su ubarero yaubiro eri. Yesuma erite i amaraba wei, Nanu buribi arate iwata ua wei. 28 Eno weiba i amarama ido uyarite iro ane ane nesia ekodite Yesunu buribi ani. 29 Riwaima Yesunu ogaro derawere ui. Takesi muneta uwaraini moana uwara faiyawere ogaro ifitae fata. 30 Emaini Yesunu uwaraini ieta uruama itebita. Enoba i Ferosi uwaraini tarawatu tisa uwaraini emana Yesunu iwata ueta uwaraba kamena weda weita, yaini i takesi muneta uwaraini neno neno ueta uwaraini aneba uruama ieta itaita weita? 31 Weitaro Yesuma emaba wei, i ofe wourawa uwaraba dogeta amara arawa usinute i ofe woureta uwaraba arinu wei. 32 Enanari i kobere uwaraba wemane waya arawa i neno neno ueta uwaraba neno neno ueta dubena afu sabitae wemane waya farea wei.

Ieta kakara uetaba wenauereta

33 Moana uwarama Yesuba weita, Joninu iwata ueta uwarama emanu baetaba kowa faiyawere ieta itawa ka utaitate guriguri utaita, enanari i Ferosi uwaranu iwata ueta uwarama eno utaita. Nono Anu iwata ueta uwarama eno utawa utaitate ietaini ogoini itebaita weita. 34 Weitaro Yesuma emaba wei, reka aweta muneta amara ogaro ufite danu domayamutubai ibifisuba domayamutu dawabai are ifitaita. Mui kowaro reka aweta muneta amara anibisuna i kowaro ieta da ifitate ka ufitaita. Enanari emema Na woure anibitaitana Nanu iwata ueta uwarama eno ufitaita wei. 36 Yesu eno weite nono ewa kasei sina emaba wei, mui amarama reka wadia da ma babafite bodere wadia ebaro fifinu da ufisu. Eno ufisuna reka wadiaini bodere wadiaini aika maikaba i reka wadia ma arama ufisu wei. 37 Nono mui sina eno wei, anama reka waini ogo bodere egi ofero adu uosoro reka wainima bodere egi ofe ma babafite itafisuba i reka wainima bodere egi ofe ma arama ufisu. 38 Reka waini reka egi ofero adu ufisu. 39 Enoba anama bodere waini ifite reka waini unutawa ufite webisu, i bodere wainina kobererau webisu.

Copyright information for `YRB