Luke 6

I sabate kowaba wenauereta

1Mui sabate kowaro Yesuini Danu iwata ueta uwaraini feame waiyaro inarebita. Waiyaro inareda Danu iwata ueta uwarama feame ma gogorugari utate agema burau ureda ie inarebita. 2Eno utaro Ferosi uwarama etate weita, aneba eno utaita? Tarawatuma wasu, sabate kowaro eno da uawe wasude aneba eno utaita weita? 3Weitaro Yesuma emaba wei, yanu dera sisia amara Deiwidini danu uwaraini osi urebiba ieta munebi ikiki yawitaita aba me wei? 4Weite nono wei, Deiwidima osi urebiba Godinu suro amuite weiro dera fuyo ode sina weta amarama Godinu ereta kakarawere buredi i dera dubu su yawoeta uwara torowanu itebita buredi mairo munite iteda danu uwaraba mairo ita wei. 5Yesuma emaba nono wei, i Ba Eme Sini Amara Dana i sabate kowanu ubi Amara. Iba Dana i sabate kowa yawotasu wei.

I age arama bobo amara

6Mui sabate kowaro i Ju uwaranu dubu suro amuite we mawetu ui. We mawetu uina banibira age arama amara ido yaubiro eri. 7I tarawatu tisa uwaraini Ferosi uwaraini Yesu i sabate kowaro i amara ma wirofisu aba me iba erebita. Erebitaro Yesu sabate kowaro i amara ma wirofiro Danu kerere ubina ido webitate Yesu wawei webitae iba eregou utebita. 8Yesuma emanu imueta iwata uite age arama amaraba wei, ewado arate ina wei. Eno weiba i amarama uyarite Yesubai ane inari. 9Yesuma i uwaraba wei, aboma kobererau, sabate kowaro durua umau aba ma siosa umau? Ma wiromau aba ma uimau wei? 10Eno weite i uwara nesia ere owere owere uite i amaraba wei, anu age sa, weiba age saniro rorowarau uite wiroi. 11Enoba i uwarama neno ka derawere utate Yesu anene ufeisi we matata.

Yesunu afosoro uwara nesia tuero mune odi

12I kowaro Yesuma maidaniro guriguri ufie mani. Maidaniro manite Godibai dumu nubo guriguri utebi. 13Waikukuro Danu buribi aneta uwara nesia yua weiro Dawabai mane fata. Mane fataro emabairoma amara tuero (12) we munite emaba ya afosoro uwara wei. 14I uwaranu ifuna eno, Saimoni, mui ifu Fita mami. Fitanu dabue Enuduru, Jeimisini Jonini Firifini Batoromiuini Matiuini Tomasini Arofiasinu amara Jeimisini mui Saimoni, dawa Keinani su amara, dawaini Jeimisinu amara Judasini mui Judasi Isikarioti, Yesu do maeta amaraini, Yesuma i uwara mune odi.

Yesu we mawetu ue ma wiroe ui

17Yesuini Danu uwaraini maidaniroma fafaro tarata. Yesunu buribi aneta uwara faiyawereini Judia orofa uwaraini Jerusaremu su uwaraini enea su Tairaini Saidoni uwaraini eme faiyawere Dawabai Danu sina naufitate ofe woureta aika maika wirofitae fata. Yesuma i seitaninu siosa imumu bobo uwara nesia ma wiroi. 19Yesunu buna Dawabairoma fare amuiba i uwarama Yesu buritate wirota.

Yaru uetaini inana weta

20Yesuma Danu iwata ueta uwara ereda wei, Godinu ure yawotasu orofa ya arama ibeta uwaranu iba yaru uawe. 21Ya awona osi wouraitana duburo Godima ya durua ufiro merau ibifoitaba iba yaru uawe. Ya awonana i waita, ya duburo yo weboitaba iba yaru uawe. 22Yana i Ba Eme Sini Amaranu uwaraba emema yaba neno ka ufitate yaba me sara ufitate yanu ifu ma siosa ufitaitaba iba yaru uawe. 23I kowaro yanu moko muneta urero muboitaba yaru uawete yanu yaru derawereba bibu uawe. I uwaranu danatamutuma Godinu we bou ueta uwaraba enanari utebita. 24Eforo! Ya eno uawero ibaiabai derawere uwara i webita. Ema awona yaru utaitana duburo i webitaita. 25Eforo! Awonana ema dia uraitana duburo osi ufitaitaba iba i webitaita. Awonana yo waitana duburo neno arama ufitaitaba i webitaita. 26Eforo! Awonana emema emaba we ma kobererau utaitana duburo Godima ema da we ma kobererau ufisuba iba i webitaita. Emanu danatamutuma i meo we bou ueta uwaraba enanari we ma kobererau uta.

Wasai uwaraba neno arama ueta sina

27Yesuma i sina eno weite nono wei, ya nautaita uwaraba sina wemaro nauawe wei, Yanu wasai uwara ibo da uawero yanu neno emabai ibifi. Emema ya neno ka ufitaitana emaba kobererau uawe. 28Emema yaba sina siosa webitaitana emaba kobere sina wiawete emaba Godibai guriguri uawe. 29Anama yanu taibau ufisuna yanu mui taibau ufie oweawe. Anama yanu seti mubie webite mubisuna yanu dei baruetaini dawaba mawe. 30Ana Anama emanu unu derawere ane nui webitaitana emaba mawe. Anama yanu ibaiabai yana mafaro mubisuna ibaiabai demurai nono da we muawe. 31Emema yaba ane ufitae weboitana moko enanari uawe. 32Yabai anama neno arama moko moko ue matafoitana aneba urero kobere muneta muboe ufoita? I neno neno ueta uwarama enanari utaita. 33Yabai anama kobererau moko moko ue matafoitana aneba urero kobere muneta muboe ufoita? I neno neno ueta uwarama enanari utaita. 34Yabai anama moko moko we muboitana aneba urero muneta muboe ufoita? I neno neno ueta uwarama enanari utaita. 35Yaba wasai utaita uwara neno arama uawete emaba kobererau uawete emaba me mawe. Eno ufote moko da imufoitana yanu urero moko muneta derawere muboita. Eno ufoitana i urero ibinu Godinu adarabu siboita. Yanu Godina kobererau. Dana i imutawa uwaraini siosa utaita uwaraba siosa utawa utasu. Dana wawi me. 36Yanu Baba Godima uwaraba neno arama utasu enanari ya enanari uawe. Yesuma eno wei.

Moana uwaranu ueta sineta ere weta

37Eno weite nono wei, moana uwaraba wawei da weboro Godima yaba wawei da webisu. Moana uwara fanisi da maforo yaba fanisi da mafisu. Moana uwaranu ueta imutawa uforo yanu ueta imutawa ufisu. 38Moana uwaraba ane ane maforo yaba mafite nono mui deiro mafite yanu negoro odifiro wate fafisu. Ane ari mafoitana enanari muboita, Yesuma wei. 39Yesuma emaba mui kasei sina eno wei, diti basugari amarama mui diti basugari amaranu agero muneda woure anibisuna i amara sadeina kawaro itafisisi. 40Ue iwata utasu amarana derawere me, tisa amarana derawere. Ue iwata utasu amara nesia ue iwata ufite duburona danu tisa amara ari sibisu wei. 41Aneba mui amaranu diti ubarero ifururatu eregou utaitate yanu diti ubarero ibinu ana tumi erawa utaita? 42Aneba waita, kaka, ueta siosawere kikiratu ifuru ari ma mumu umau waitana nono yanu diti ubarero ueta siosararabo, ana tumi ari ibinuro erawa utaita? Ya meo meo uwara yanu diti ubarero ibinu ana tumi botai mu sabote eregou ufoitana nono yanu yatae yabuenu diti ubareroma ifuru ma mumu ufoita wei. Yesuma yanu neno neno uetaba i ikiki wei.

Mui anaini danu tai

43Yesuma nono wei, kobere ana siosa tai da uwafiro siosa ana kobere tai da uwafisu. 44Emema eraita, i ana aika maika emanu tai bobo eraitate waita, i anana siosawere, i anana kobererau eno waita. Boruba tai sinisini bobo anaro munawa utaita. I gureifi nadidi tai iwuwu bobo nadidiro munawa utaita. 45I ari, i kobere amarama danu kobere nenoroma kobererau utasu. I siosa amarama danu siosa nenoroma siosawere utasuro danu neno wate farebasuba iba eno webasu, Yesuma wei.

Su ma inareta amara sadei

46Aneba Na Dera Waria Amara, Dera Waria Amara waitate Nanu sina munawa uteda gifena utaita? 47Ana anama Nabai fafitate Nanu sina naufitate enanari ufitaita, i uwarana i ari we enanari umau. 48Mui amarama su ubu ufie ui. Su tutubu eba yafawere daure taranite tutubu gebiro deiro sanite gebiroini sakaini sanite isuma yanairo kimu ui. Danu su eno ubu uiro obi oku farite su ma jugari utawa ui. 49I uwarama Nabai fafitate Nanu sina naufitate gifena ufitaitana i uwara ewa sina i ari we enanari umau. Mui amarama su ubu ufie uite tutubu sanawa uite su sakai deiro ubu ui. Eno uiro obi oku farite su sau ma jugari uiro i su daido me sini, Yesuma eno wei

Copyright information for `YRB