Luke 7

Yesu mui Romani kafiteninu sabua ueta amara ma wiroi

1Yesuma Danu we mawetu utebi sina we me sinite Kafenamu natofo suro ane fari. 2Mui Romani ami kafiteninu gaukara ubi amara ofe wourite uifie utebi. 3Moana uwarama Yesunu sina weitaro ami kafitenima nauite danu gaukara amara ma wirofie moana Ju dera uwara Yesubai siaia ui. 4Siaia uiro ane Yesubai fata. Yesubai fatate nui weda weita, i amarana kobere amara, ya Ju uwaraba neno arama utasu. Dana yanu dubu su ubu ui weita. 6Eno weitaba Yesuini emaini uruama anita. Daba nubo me anebitana i ami kafiteninu siaia ui domayamutu ido are fatate Yesuba i amaranu sina eno weita, Dera Amara, na kobererau meba iba Abai farawa une. Nanu suro da arate sina torowa wiaro nanu gaukara amara wirofi. 8Nana dera ami amara. Moana dera uwarama na yawotaitaro nana ami uwara faiyawere yawotatane. Enoba mui amaraba ania watanero anasu. Mui amaraba ara watanero arasu. Nanu gaukara amaraba eno ua watanero enanari utasu watane weiro are weita. 9Are weitaro Yesuma neno kirifu uite owere ereda Danu buribi aneta uwara faiyawereba wei, nautaita? I Isaraero uwarabai naueta derawere mui amara i ari atanawa une wei. 10Weiro i ami kafiteninu domayamutuma Yesu ekoitate owere suro anita. Ane fatana i amara wiroite yaubiro eta.

Yesu mui aweta waburatunu amara uietaroma ma uyari

11Mui kowaro Yesuini Danu iwata ueta uwaraini moana uwara faiyawereini Neina suro anita. 12Ane farebitana i su uwarama uieta amara suroma woure amo fata. I uieta amarana danu danua waburatunu amara ubi demurai. Wabubai mui amara me. I wabu awetaini su uwara faiyawereini suroma ido amo fata. 13Amo fatate anebitaro Dera Waria Amara i wabu aweta erite neno arama uteda wei, i da wia weite ane i ui amaranu wiaro buriro i wia wouta uwara ido inata. Ido inataro Yesuma wei, reka amara uya wei. 15Weina i amara yare yaurite sina wei. Yesuma i amara danu danuaba mai. 16Eno uiba i uwarama iyatate Godi we ma kobererau uteda weita, awonana dera we bou ueta amara yabairoma uyarinu. Awonana Godima ba gaukara usinuro erisi weita. 17Yesunu ueta Judia orofa aboro aboro mui su suro we inarebita.

Joni babataito amarabairoma sina woure fata uwara

18Joninu iwata ueta uwarama i sina nesia Joniba weita. Eno weitaro Jonima danu mui iwata ueta amara sadei weiro dawabai fasiro Jonima wei, yanu Waria Amarabai aniawate wiawa, ana yanu yawotaisi amara aba mui amarama fafiro efeisi? Eno ane wenaueawa wei. 20Weiro i amara sadei anisite Yesubai fasina Yesuma ofe aika maika uwaraini buri bebeu uwaraini diti basugari uwaraini seitaninu siosa imumu bobo uwaraini ma wiroiro esite Yesuba weisi, Joni babataito amarama ya siaia usinuba danu sina abai webune iba faritua weisi. Weisite Joninu sina eno weisi, Ana yanu yawotaisi amara aba mui amarama fafiro efeisi weisi? 22Weisiro Yesuma emaba wei, oweawate Jonibai aniawate yanu awona eretaini nauetaini nesia dawaba eno wiawa, i diti basugari uwarana eraitaro i buri bebeu uwarana rorowarau inaraitaro, i buri age amaima uwarana wirotaitaro ofe kobererau utasuro ibinitaro i ome gogore bobo nautawa uwarana ome nautaitaro, i uieta uwarama uietaroma uyaraitaro, i aramawere me sara ibeta uwarama Godinu kotofu sina nautaita. 23Anama Na iwawa da ufisuna Godima dawa ma kobererau ufiro yaru derawere ufisu. Jonibai aniawate eno wiawa, Yesuma wei. 24Joninu sina weta amara sadei anisiro Yesuma i guruguru ubita uwaraba ereda Joninu sina wei. I eme ibawa orofaro ane efoe anita? Oyauma oua ma wawana wawana utasu i ari i amara buna me, i oua ari, efoe anita? Ane efoe anita? Wadia dawana derawere bobo amara efoe anita? I wadia dawana derawere bobo uwarana eme ibawa orofaro ibawa utaitate i dera yawoeta su suro ibinita. 26Eno mena ane efoe anita? We bou ueta amara efoe anita? Nanu sina nauawe, dawa otowa we bou ueta amarana me. Dana dera we bou ueta amarawere. 27Godinu bukaroma nono dawaba eno wasu, ea, Nanu fo weta amara botai mamaro anibite Anu daba wabue moya ufiro A duburo anibasu ea wasu. 28Nanu sina nauawe. I awetabonu muneta koiniborobairoma Jonina derawere, danu gaukarana botai. Ina ba. Nono Godinu yawotasu orofaro ibinu otowaratu amaranu gaukarana derawerero Joninu gaukarana kikiratu, Yesuma eno wei. 29Eno weiro i uwaraini takesi muneta uwaraini nautate auboko Jonibai babataito utaba Godi we ma kobererau uta. 30I Ferosi uwaraini Mosesinu tarawatu tisa uwaraini Jonibai babataito utawa utaba Godinu imueta ekoita. 31Yesuma wei, ewa ibinita eme abo eme ari? Ewa eme ane ari wemau? 32Ewa uwarana koiniboro ari watane. Koiniboroma su abanaro yauraitate emanu domayamutuba waita, buma uraisiro ya yaura urawa utaita. Sorara utaisiro ya sorara utawa utaita eno waita. 33Joni babataito amara farite moana ietata aika maika itawa, wainini itawa utebiba yana waita, dawa seitaninu mui siosa imumu bobo amara. 34I Ba Eme Sini Amarama farinute moana ietata aika maikaini waini ogoini itasuro ereda ya eno waita, Dawa iteba gabariwere amara, waini itasuro beforo siosa utasu amara. Dana takesi muneta uwaraini neno neno ueta uwaranu domaya waita. 35Ya eno waitana, nono Godinu imueta Godinu uwara imufitaitana Dawaini Danu imueta daido ba, i ere waita uwarana eno imufitaita, Yesuma eno wei.

Yesu i Ferosi amara Saimoninu suro ani

36Mui Ferosi amarama Yesuba wei, nanu suro arate ieta ia wei. Weiba Yesuma i amaranu suro ani. 37Ane ieta ifie yaubina i natofo su mui neno neno bobo aweta nauite bonana ogo gebiro kawaburo woure amo fari. 38Amo farite Yesu yaubiro i aweta Danu buri dubena afu gigirariro inaibeda i webiro inodi Yesunu buriro itari. Enoba i awetama Yesunu danu buri fouma ijima maiturite Yesunu buri koku uite i bonana ogo buriro ma wegari uiro ogo buri deiro itari. 39Eno uiro i Ferosi ieta ubi amarama erite we imui, ewa amarana we bou ueta amararona danu ofe buritasu awetana neno neno bobo aweta iwata ufi we imui. 40Yesuma i amaraba wei, Saimoni, Nanu sina wemaro naua wei. Weiro i amarama wei, Tisa, wiaro nauma. Weina Yesuma wei, mui amara sadeima mui amarabai oi we musi. Mui amarama fai aderedi kina muni, (K500). Mui amarama fifiti kina, (K50) ba torowa muni. 42I amara sadeima eno usite nono duburo oi meba moko matawa usiro i oi ubi amarama kodiawa wei. Eno weiba abo amarama i oi ubi amara neno arama derawere utasu? Imue ea, Yesuma eno wei. 43Eno weiro Saimonima wei, nanu imuetana eno, i oi derawere we munite moko matawa ui amarama neno arama derawere utasu wei. Weina Yesuma wei, ba wasu wei. 44Eno weite owerite i aweta ereda Saimoniba wei, ewa aweta erasu? Anu suro amunero a buri uroeta ogo Naba matawa usinuro i awetama Nanu buri diti inodima urosinute danu fouma ijima maiturinu. 45Ana Na koku utawa usinuro dana Nanu buri koku utedibinu. 46Ana Nanu kofiri deiro bonana ogo ma wegari utawaro dana Nanu buriro bonana ogo ma wegari usinu. 47Enoba aba watane, i awetama Na neno arama derawere utasuba danu neno neno ueta faiyawere muninute imutawa usinu. Ananu neno neno ueta kikiratu munasute imutawa utasuro dawa neno arama kikiratu utasu wei. 48Eno weita i awetaba wei, anu neno neno ueta Nana munete imutawa une wei. 49Weiro i ieta iteda sina nauta uwarama we mataneda weita, i neno neno ueta mune imutawa utasu amarana ana weita? 50Yesuma i awetaba wei, anu imueta derawereba wirosinu. Aniate merau ibia wei.

Copyright information for `YRB