Luke 8

Yesuini anebita awetabo

Mui kowaro Yesuma Godinu yawotasu orofa kobere sina we inarebi. Danu uwara tueroini (12) Dawaini anitaro Yesuma seitaninu moana siosa imumu bobo ofe woureta ma wiroi awetabo Dawaini anita. Moana awetabonu ifuna eno, Meri, Maderini waita aweta. Yesuma i awetanu neno ubareroma seitaninu siosa imumu nesia seweni (7) we yowerite i aweta ma wiroi. I awetaini Jusanu aweta Joana, danu awerana Erodinu mui botai mameta amara. I awetaini Susanaini moana awetabo faiyawere anitate Yesuini Danu iwata ueta uwaraba ietaini oi matebita.

I yo saneta amaraba wei kasei sina

Su su uwara faiyawere guruguru utaro Yesuma emaba kasei sinaroma we mawetu uteda eno wei, mui amarama yo waifie waiyaro ani. Ane farite jiru turi. Jiru turi me sinite yo mune sane inarebi. Yo sanebiro moana yo dabaro itataro emema deiro amune adire inarebitaro gasirama itebita. Moana yo gebirowere sakairo itatate sau waratate nasini awewewerero raraka meba yoie yoie uta. Moana yo sinisini bobo orobu ubarero itatate waratate orobuwereba tai uwanawa uta. Moana yo kobere nasiniro itatate waraegou utate tai faiya faiyawere uwata. Yo demurairaturoma mui tai wani aderedi (100) uwani weite wei, i ome bobo uwara Nanu watane sina nauegou uawe wei.

Yesuma iba kasei sina wei

Danu iwata ueta uwarama Yesuma weita, i kasei sinanu ubina ane ari weita? 10 Weitaro Yesuma wei, Godinu ununa ya Danu urero yawotasu kiwu sina naufote iwata ufoe utasute nono Dawa unutawa i uwara Danu urero yawotasu kiwu sina nauetaba iba emaba kasei sina torowa ma borobarasuro nautaita. I sinanu ubi iwawa utaitaba iba eraitate bana erawa. Nauetana nautaitate nautawa utaita wei.

Yesuma i yo saneta amaraba wei kasei sina ma boroyari

11 Yesuma eno weite nono wei, i kasei sinanu ubina eno, i yona Godinu sina ari. 12 I dabana Godinu sina nautaita uwara ari. I amarama Godinu sina we inarasuro i dabaro inaibeta uwarama Godinu sina nautaitaro seitanima sau farasute sina daido mune ma imutawa utasu, i uwarama imuotote wiroaotoba. 13 Enanari moana uwarana gebirowere sakairo sani, i ari. Godinu sina nautaitate yaru utaitaro Godinu sinaba awe uyareta farasuro i sina nauegou utawa utaitaba emanu nauetana kobererau me. Kobererau meba iba i sina ekodaita. 14 Moana uwara emana orobuwere orofa ariba Godinu sia nautaitate aika maika imutaitate emanu unu ibaiabai munaitate emanu unu nesia utaitate i sinanu daba garari utaitaba kobererau uegou utawa utaita. 15 Moana uwara emana i yonu itarebasu kobere nasini ari. Godinu sina nautaitate emanu kobere nenoma imuegou uteda kobere sina wegou utaitate kobererau uegou utaitaro emema eraita, Yesuma eno wei.

Okia wowonaro nanefa

16 Yesuma nono eno wei, nanefa mune beafote okiama wotutu ufoita aba warafa wowonaro feare odifoita? Eno ufoita? Me, eno da ufoita. Nanefa mune beafote aiyo oeta kabesiro odiforo eregou ufitaita wei. 17 Enanari feareta ememetu nesia, imueta ane ane ma borobafite i kiwuma ueta nesia ma borobafite arioro odifiro efitaita wei. 18 Ibago i naueta ibaiabai ane ane naufoitana nauegou uawe wei. Anama nauegou ufisuna mui naueta mafisu. I naueta derawere bobo amaraba mui naueta mafite i deramiratu imutasu amarama we imutasu, nanu nauetana ido we imutasuna danu naueta kikiratu ma dare mubisu wei.

Yesunu danuaini Danu dabuemutu

19 Danu danuaini danu dabuemutuini Yesubai anibitae fata. Fatate uwara faiyawere guruguru ubitaba Yesubai ane farawa uta. 20 Ane farawa utaba moana uwarama Yesuba weita, Anu anuaini abuemutuini A efitae ido faritate wawaro inaibinita weita. 21 Weitaro Yesuma emaba wei, Nanu bayaini Nanu naburetana Godinu sina nauteda utaita uwara ido eawe wei.

Yesuma i enea ufe bana wei

22 Mui kowaro Yesuini Danu iwata ueta uwaraini boutiro amutaro Yesuma wei, mesau etarafu yofefe wei. Weiba enanari anebita. 23 Anebitana Yesu nauta ainibiro oyau derawere fari. Oyau fariba ufe uyariro bouti inufie uiba uifitae uta. 24 I uwarama Yesu ma uyatate weita, Dera Waria Amara, ya uifene utaisi weita. Weitaro Yesuma diti forateda yare yaurite oyauini ufeba bunawere bana weina oyauini ufeini ido me sinite binono sani. 25 Yesuma Danu uwaraba wei, Na imuegou utaita aba me? Yanu imueta aboro wei? Eno weiro iyareda neno kirifu utate we mataneda weita, ewa amara abo amararo oyauini ogoini Danu sina nauita weita.

Yesu seitaninu mui imumu siosama rewoeta bobo amara ma wiroi

26 Gerasi orofa, mesau etarafu iro ane inata. Gareri orofa mui afu, Gerasi orofa mui afu, mesau abanaro ibi. 27 Gerasi orofaro ane inataro Yesuma maguaro itarina mui Gadara suro seitaninu moana imumu siosama rewoeta bobo amarama Yesu ido atani. I amara kowa faiyawere wadia barutawa ofe torowa inareda suro ainawa uri oeta gebiro eraboro ainebi. (I seitaninu moana siosa imumuma i amarabai kowa faiyawere ure bonoibiba uwarama i amaranu buri age senima uwane tarita. Eno utaro i amarama aiyoni ma furiariro seitaninu mui siosa imumuma dawa ma berairo yaowere orofaro ani). I amarama Yesubai arebina auboko Yesuma seitaninu mui siosa imumuba ania webina i amarama Yesu ereda Yesunu buri gigirariro arubi uite sina derawere wei, Yesu dera urero ibinu Godinu Amara, kodiate na fanisi da ma wei. 30 Yesuma i amaranu ifu wenaueriro seitaninu imumu siosa faiyawere i amaranu nenoro itataba i amarama wei, nanu ifuna fefera wei. 31 Weiro seitaninu moana siosa imumuma Yesuba weita, i siosa kabesiro ya siaia da ua weita. 32 Weitana borosiri faiyawere i maidaniro ieta gusuna ue itebitaro etate Yesubai nui weita, yanu ununa i borosirinu ubarero anibene waisi weitaro Yesuma wei, aniawego wei. 33 Weiba i seitaninu moana siosa imumu i amaranu nenoroma amo fatate anitate i borosirinu ubarero itata. eno utaba i borosiri nesia durami ue anitate maidaniroma mesauro bibu utate imuie me sita. 34 I borosiri yawoeta uwarama nesia etate suro durami ue anedana i sina weitaro i nesia nauta. 35 Su uwarama i ueta nesia efitae anita. Ane Yesubai fatana seitaninu moana siosa imumuma ekoita amara, dawa beforo kobererau uiro wadia yuriro wadia bobo yaubiro etate iyata. 36 I ereta uwarama seitaninu moana siosa imumuini boronu ueta nesia etate i reka fata uwaraba nesia weitaro nauta. 37 I Gerasi uwara nesia iya derawere uyatate Yesuba weita, yanu orofa kodiate ania weitaba Yesuma boutiro anibie amui. 38 Amuina i siosa imumu me sini amarama wei, naini anibu. Weina Yesuma me weite wei, anu suro aniate Godinu aba dera neno arama ueta nesia wiaro naufita wei. Weiro i amarama anite i natofo su uwara nesiabai Yesuma dawaba ane ui sina nesia wei.

Jairasinu arumaini Yesunu wadia burite wiroi aweta

40 Yesuma owerite Gareri afu nono ane inari. Uwara faiyawere Yesu yawotebitana Yesu ido fariro ario sina weita. 41 Mui amara, danu ifuna Jairasi, dawa mui Ju uwaranu dubu su yawoeta amara. Dana Yesubai farite Yesunu buri gigirariro arubi ui. 42 I amaranu aruma demuraina uifie utebiba iba Yesubai farite wei, nanu suro ara wei. Weiba Yesu ido ani. Anebina uwara faiyawere Dawabai deiro deiro ue anita. 43 Mui awetaini ani. I aweta ofe derawere woureda oya tuero (12) onono munebi. Oya tuero (12) onono munedaba dogetabai inarebe danu oi sane me siniro wirotawa ui. 44 I awetama Yesunu dubena afu farite Danu wadia burina onono ido didi turi. 45 Enoba Yesuma wei, anama Na burisinu wei? Weina i uwara nesia ya me weita. Eno weitaro Fitama wei, Dera Waria Amara, uwara faiyawere Abai deiro deiro utaita ea wei. 46 Weiro Yesuma wei, anama Na burisinu ari. Nanu buna Nabairoma dawabai ainuro Na iwata utatane wei. 47 Eno weiba i awetama we imui, Dawa iwata utasu we imuite iya derawere uyarite iwura mameda Yesubai farite arubi uteda danu ofe woureta sina i uwaraba weite wei, nana Dawa burinena na onono ido didi turinuro wirone wei. 48 Eno weiro Yesuma wei, aruma anu naueta derawereba wirosinu. Aniate merau ibia wei. 49 Yesuma eno webina mui amarama Jairasinu suroma emabai farite Jairasiba wei, anu aruma uisinu. Uisinua tisa amarabai woroworo sina da wia wei. 50 Weiro Yesuma nauite Jairasiba wei, iya da uyate imuegou uaro wirofi wei. 51 Suro ane fataro Yesuma i uwara nesia kodite Fitaini Jonini Jeimisini i arumanu danua damamaini suro woure amui. 52 Amuina suro yaubita uwarama sorara utaro nauite wei, i da wiawe. I aruma me siniro iwata utate iba yo weita. 53 Eno weiba i uwarama yo weita. I aruma me siniro iwata utate iba yo weita. 54 Yesuma i arumanu agero munite ma uyareda wei, arumaratu, uya wei. 55 Weina i daisinono ui aruma ido neno saneda uyari. Yesuma wei, dawaba ieta maro ifi weiro danua damama neno kirifu uta. Yesuma emaba wei, moana uwarabai i sina da wiawe wei.

Copyright information for `YRB