Luke 9

Yesuma Danu iwata ueta uwara tueroba gaukara mai

Mui kowaro Yesuma weiro Danu iwata ueta uwara tuero (12) Dawabai fata. Fataro Yesuma ema seitaninu moana siosa imumu we yowefitate ofe aika maika woureta ma wirofitae iba emaba buna mai. I afosoro uwaraba buna maite wei, aniawete Godinu yawotasu orofa sina wiawete ofe aika maika woureta uwara ma wiroawe wei. Yaini woure aneta ibaiabai da muawe. Akurini yoateini ietaini oini mui wadiaini i nesia da mune aniawe wei. Natofo su fafote mui suro amufote ibeda yanu sinai natofo su uwaraba we me sibote aniboita wei. Abo su uwarama ya da mubitate yanu sina da naufitaitana yanu dubena emabai sawete sakai buriro maituawero ya ema ekodifote ufoita iwata ufitaro aniawe wei. Yesuma eno weiba ido anita. Su suro aneda Godinu kotofu sina webitate ofe aika maika woureta uwara ma wirotebita.

Erodi Yesu iwawa ui

Erodi, gaemani dera yawoeta amarama Yesunu ueta sineta nesia nauite ina iwawa derawere ui. Moana uwarama weita, Dawana Joni uietaroma uyari. Moana uwarama weita, Iraija dawa ido owere fari. Moana uwarama weita, mui bodere we bou ueta amara ido fari. Eno webitaro Erodi i sina nauite iwawa utebe wei, Joninu nodo umane ture. Umane ture rairo anama i buna ueta utasuro nautatane wei? Eno weite Yesu efie doberebi.

Yesuma i fai tausani uwara ieta mai

10 Yesunu afosoro uwarama owetate Yesubai are fatate emanu utebita nesia weita. Yesuma Danu afosoro uwara munite Besaida suro woure ani. 11 I guruguru ubita uwarama Danu aneta sina nautate Danu buribi anita. Ane fataro Yesuma emaba ario weite Godinu kotofu yawotasu sina emaba weite i ofe woureta uwara ma wiroi. 12 Yawi sinebina Danu iwata ueta uwarama Dawabai fatate weita, wiaro i guruguru ue ibinita uwara anibitate su aboro aboro ieta ifitate aibitaita. Ewa orofaro suini kabaru me weita. 13 Weitaro Yesuma emaba wei, i uwaraba ieta mawero ifita wei. Weiro weita, yabai buredi faini (5) erio egi sadeiratu torowa ibinu weita. Anibete i uwaraba ieta oiya ufene wasu weita? 14 Uwara faiyawere eme torowa fai tausani (5000) iro ibita. Yesuma Danu iwata ueta uwaraba wei, i uwara mui kabesiro fifiti (50) we ma yauawe. Enoma enoma ue me siawe wei. 16 Weiro enanari ue me sitaro Yesuma i buredi faini (5) erio egi sadeini munite urero ereda Godi kobererau we imuteda guriguri uite ma birabiarite Danu iwata ueta uwaraba mairo i guruguru ubita uwaraba nata nata uta. 17 Nata nata utaro mune itaro dia uri. Ie me sitaro ieta iwo muduna mutate bosio youta. Bosio nesia tuero (12) youtaro wate fari.

Fitama Yesuba wei sina

18 Mui kowaro Yesuma Danu aika ibeda guriguri utebi. Utebiro Danu iwata ueta uwara Dawabai baworo ibita. Yesu guriguri uite Danu iwata ueta uwaraba wei, ewaro uwarama Naba ana waita wei? 19 Weiro weita, moana uwarama Ana Joni babataito amara waita. Moana uwarama Ana Iraija waita. Moana uwarama Ana mui bodere we bou ueta amara uietaroma uyariba ido owere farinu waita weita. 20 Weitaro Yesuma emaba wei, yade! Naba anene waita wei? Weiro Fitama wei, Ana Godinu Kerisode wei.

Yesu Danu oferi woufite uifisu sina wei

21 Yesuma wei, i sinana ba weite wei, enoba ewa sina moana uwarabai da wiawe wei. Weite wei, i Ba eme Sini Amarama neno oferi faiyawere woufiro i Ju dera uwaraini fuyo ode sina weta uwaraini tarawatu tisa uwaraini Danu sina da muneibitaro Dawa ma uifitaro kowa rarogonu me sibiro Dawa ido uyafisu wei. 23 Yesuma i guruguru ubita uwara nesiaba wei, anama Nanu buribi afie ufisuna danu unu nesia ekodifite Nanu unu uteda kobere ueta korosi ari ainewaure mameda Nanu buribi daido areibisu wei. 24 Yesuma nono wei, mui amarama ewa orofaro me ibifie ufisuna daido ba uifisu. Anama Naba uifisuna dawa ba wirofisurogo wirofite me ibene ibene ibeibisu wei. 25 Anama ewa orofa atata ibaiabai nesia mubite danu neno da ma wirofiro siosa kabesiro feafisuna ina ba me. 26 Anama Naini Nanu sinaba maru ufiro i Ba Eme Sini Amaraini Danu buna aneruini Danu araetaini Godinu dera arioro fafisuna amaraba moko Na a iwata me wemau wei. 27 Nanu ba sina wemau, moana ewado inaibinita uwara da uifitate Godinu yawotasu kowa efitate nono ido uifitaita wei.

Yesunu ibo nawata aika uite me sini

28 Kowa eita (8) me siniro Yesuma Fitaini Jonini Jeimisini munite guriguri ufie maidaniro mani. 29 Iro mane farite guriguri uina Danu ibo nawataini wadia inakeowere dera ario ari ui. 30 Eno uina amara sadei iro me ari fasite Yesuba weisi. Mosesini Iraijaini Godinu araetaro fasite Godinu unu Yesu Jerusaremu suro uieta sina Dawaba weisi. 32 Fitaini i amara sadeima nauta aibitae uteda i weita sinanu ubi nautawa utate Yesunu araetaini Yesunu uruama inasi amara sadei torowa eta. 33 Mosesini Iraijaini Yesu ekodifitae utana Fitama Yesuba wei, Dera Amara, yanu ewado yaubinisina kobererauba kiki suraratu rarogonu Anu mui, Mosesinu mui, Iraijanu mui ubu ufeisi wei. Danu imuetana rorowarau meba iba eno wei. 34 Fitama eno weina goso ido farite ema ma yariro iya uyata. 35 Gosoroma sina tararite wei, ewana Nanu Amara ubi, Nana Dawa we mune odeba Danu sina nautebeawe wei. 36 I sina eno weiro etana Yesu torowa inaibiro eta. Iba i kowaro emeba i sinaini eretaini wiawa uta.

Yesu seitaninu mui imumu siosa bobo amakanu ma wiroi

37 Maidaniroma tarataro etei mui kowaro uwara faiyawere Yesu atata. 38 Mui amarama i guruguru ubita uwaranu turoma derawere wei, Tisa, nanu amara ubi, nanu amara demurairatu eregou ua. 39 Moana kowaro seitaninu mui siosa imumuma nanu amaranu ubarero itarasuba i wasu. seitaninu mui siosa imumuma nanu amara ma iyari iyari utasuba bebeturoma gugu farasuro seitaninu mui siosa imumuma dawa ureda ekodawa utasu wei. 40 Anu iwata ueta uwaraba nui wenero seitaninu mui siosa imumu we ma beratawa uita wei. 41 I amarama eno weiro Yesuma wei, ya imutawa jaja bobo utaita uwara. Yabai kowa aboabo ibimaro imufoita? Anu amara Nabai woure ara wei. 42 I amara ido woure arina seitaninu mui siosa imumuma ma iyari iyari uteda mu saniro urei. Yesuma seitaninu mui siosa imumuba sina bunawere weite i amara ma wiroite danu damamabai mai. 43 Yesuma eno uiro uwarama ereda Godinu bunaba neno kirifu uta.

Yesu Danu uifisu sina nono wei

44 I uwarama eno utana Yesuma Danu iwata ueta uwaraba wei, Nanu sina nauegou uawe. Godima bana da webiro Na moana uwaranu age duro odifitaita wei. 45 Weiro Danu wei sina iwawa uta. Iwata uotoba emanu imueta daba garari ui. Iba i uwarama iyareda i sinanu ubi wenauerawa uta.

Anama derawere

46 I iwata ueta uwarama bebetuma yaraneda weita, yabai abo amarana dera amara weita? 47 Yesuma emanu imueta iwata uite mui amakanu munite Dawabai ma yaurite emaba wei, anama ewa amakanu ari Nanu ifuro durua ufisuna Naini durua ufisu. Anama Na durua ufisuna Na siaia ui Godini durua ufisu. Anama yabai otowaratu sibisu I ari dana derawere wei.

Anama yaini wasai utawana dana yaba inarasu

49 Jonima Yesuba wei, Dera Waria Amara, mui amarama Anu ifuro seitaninu mui siosa imumu we beratebiro esite dana Anu iwata ueta amara meba kodia weisi wei. 50 Weiro Yesuma wei, kodia da wiawe. Anama yaba wasai utawa utasuna ya durua utasu wei.

Mui Samaria su uwara ema unutawa Yesu muneta

51 Yesunu urero maneta kowa fafie uiba Yesuma Jerusaremu suro rorowarau anibie ui. 52 Yesuma mui Samaria suro Danu aineta ue bou ufitae siaia uiro anita. 53 Ane fatate i Samaria uwarama ema unutawa Danu aineta. Yesuma Jerusaremu suro anibie aniba ema unutawa Yesu emanu suro aineta. 54 Yesunu iwata ueta amara sadei, Jeimisini Jonini i sina nausite Yesuba weisi, sina weburo ureroma ina tarafite ema yare me sibisu, eno webutu aba me weisi? 55 Eno weisiba Yesuma emaba bunawere wei, kodiawa wei. I su ekoitate mui suro anita.

Naueta me, me nenoma Yesunu buribi anibita waita uwara

57 Dabaro anebitana mui amarama Yesuba wei, aboro aboro anibasuna naini animau wei. 58 Weiro Yesuma wei, oi egina emanu su bobo gasirana mowa bobo, nono i Ba Eme Sini Amara Danu aineta kabesina me wei. 59 Weite mui amaraba wei, Nanu buribi ara wei. Weiro i amarama wei, Dera Amara, nanu baba uri umauna Anu buribi ido animau wei. 60 Weina Yesuma wei, me, Nanu buribi anawa uwarama Nanu buribi anawa uieta uwara uri ufitae watane wei. 61 Eno weite i amaraba nono wei, ade, aniate Godinu kotofu yawoeta sina we inarebea wei. Mui amarama Yesuba wei, nanu su uwaraba ario wemate ekodimate Anu buribi animau wei. 62 Weiro Yesuma wei, anama Nanu gaukara munasute nono danu bodere ueta imuteda owerasuna i amara kobererau meba Godima dawa yawotawa utasu wei.

Copyright information for `YRB