Mark 1

Joni babataito amaranu we mawetu ueta sina

Yesu Keriso Godinu Amara Danu kotofu sina ewado owawa ue odatane eawe wei. Isaiya, Godinu we bou ueta amara danu bukaro Godinu sina arotorowa owawa ue odite efene wei,

  • eawe, Nanu fo weta amara botai siaia umaro anibite Danu daba wabue moya ufisu enanari yanu neno wabue moya utebeawe wei.
I fo weta amarama sina we derawere eme ibawa orofaro inareda iroma webi, Dera Amaranu daba ma nabini ma rorowarau ue bou utebeawe webi, Isaiyama eno owawa ue odi. Joni babataito ueta amara eme ibawa orofaro fariro eme faiyawere dawabai are fataro emaba webi, yanu neno neno ueta dubena sawero Godima yanu neno neno ueta mubite imutawa ufiro ya babataito umau wei. Eno weiro Judia orofa uwaraini Jerusaremu su uwara nesia emanu neno neno ueta we ma borobatate Jonibai are fataro Jodani ogoro Joni ema babataito ui. Joni danu baruetana kemo eginu ofe, danu kafana borumakaunu ofe, danu ietana sisidomuini firukaini itebi. Jonima wei, duburo mui amara nanu buribi afisuna Danu buna derawere na ari me wei. Na kobererau meba Danu ibo didi da inare tumau wei. Ogoma babataito utataneba Dana Godinu Imumu Kotofuma ya babataito ufisu wei.

Yesunu babataito kowaini Dawa seitanima ue erebi kowa

Mui kowaro Yesu Nasareta su Gareri orofaroma are Joni babataito utebi orofaro fari. Fariro Jonima Jodani ogoro Yesu babataito ui. 10 Babataito uiro Yesu ogoroma duero ido amuteda erina ure eba uiro Godinu Imumu Kotofuma ubani ari Dawabai tarariro ureroma sina tararite wei, A Nanu Amara ubiba Nanu neno Abai ibinuro yaru utatane wei. 12 Eno weiro Godinu Imumuma Yesu eme ibawa orofa iro we berairo ani. 13 Anite Dawa kowa faiyawere foti (40) iro ane ibebiro seitanima Yesu ue efie Dawabai fari. Yesu awe egini ibebiro aneruma taratate Yesu yawotebita.

Yesuma ogo egi dimara utebita uwara fo (4) we muni.

14 Joni babataito ueta amara diburaro oita. Oitaro duburo Yesuma Gareri orofaro ane farite Godinu kotofu sina webie ani. Anite wei, Godima yawotasu kowa baworo baworo fafie usinuba yanu neno neno ueta dubena afu sawete Godinu kotofu sina naue imue uawe. uawete mune befororo odiawe wei.

16 Yesu Gareri mesau nioro inarebe erina Saimonini danu dabue Enuduruini ogoro iwame sane inarebisiro eri. I amara sadeina erio egi woureta amara sadei. 17 Yesuma emaba wei, Na are yawoawaro anibete ya eme muneta amara sadei odimaro eme we muawaro naueta uwara sibita wei. 18 Eno weiro sau emanu iwame ido ekoisite Yesubai are fasiro anita.

19 Nono yafa me Yesu aneda Jebedinu amara sadei Jeimisini Joni you ubarero emanu iwame ma wirotebisiro ereda emaba ara wei. Eno weiro sau emanu damamaini waiya ueta uwaraini you ubarero ekoisite Yesunu buribi anibisie dawabai are fasiro anita.

Seitaninu imumu siosama rewoe ibi amara

21 Kafenamu suro fata. Fatate ibebe sabate kowa wai uriro Ju uwaranu dubu su ubarero amuite we mawetu uiro Danu we mawetu uetaba neno kirifu uta. Danu we mawetu uetana buna derawere. I tarawatu tisa uwara emanu we mawetu uetana buna me. 23 Seitaninu mui imumu siosama rewoe ibi amara dubu su ubarero ido amuiro seitaninu mui imumu siosama yua wei, Yesu Nasareta su amara ya seitaninu imumu siosaini ane ue matafene arinu wei? Na iwata A, Ana Godinu kobere amara wei. 25 Eno weiro Yesuma wei, da wiate i amarabairoma amuate ania wei. 26 Eno weiba seitaninu mui siosa imumuma i amara ma iyari iyari uteda arua derawere weda neno ubareroma fare ani. 27 I ereta uwara neno kirifu derawere uteda emanu aika we mataneda ewa ane weita? Reka we mawetu uetana bunawere, seitaninu siosa imumuba wenuro nauitate fare anita weita. 28 Yesunu we mawetu ueta Gareri orofa nesiaro we inarebita.

Yesu uwara faiyawere ma wirotebi

29 Ju uwaranu dubu su ekoitate Saimonini Enudurunu su ubarero Yesuini Jeimisini Jonini nesia ido ane amuta. 30 Ane amutaro Saimoninu daroya ofe wakikiwere wourite ainibi. Ainibiro Yesubai weitaba arite Saimoninu daroyanu agero munite ma uyariro ofe wakiki toba uiro ofe wiroite ani. Ane emaba ieta mairo ita.

32 Kowa itariro seitaninu moana siosa imumuma rewoe ibita uwaraini ofe woureta uwaraini nesia Yesubai woure fata. 33 Su uwara nesia danu su bebetoro guruguru ubita. 34 Ofe aika maika woureta uwara faiyawere ma wiroite seitaninu imumu siosa faiyawere we berai. We berairo seitaninu siosa imumu Yesu Dawa iwata utaba emanu sina weta daba garari ui. Iba sina wiawa uta.

Yesu Gareri orofaro sina webi

35 Wai kukuro Yesu uyarite eme ibawa orofaro anite Godibai guriguri utebi. 36 Utebina Saimonini danu domayamutuini uyatate etana Yesu meba Yesu dobere anitate etate weita, eme nesia a doberaita weita. 38 Weitaro Yesuma emaba wei, mui suro anibete Godinu sina wemainiaba farea wei. 39 Weiro Gareri orofa su suro anitate Ju uwaranu dubu su faiyawerero sina weda seitaninu imumu siosa faiyawere we beratebi.

Amaimawere amara Yesuma ma wiroi

40 Buri age amaima utebi amara Yesubai farite jegirari uteda nui wei, anu unu ufasuna na ma wirofaro wiromau wei. 41 Weiba Yesu neno arama derawere uite burite wei, Nanu unu a ma wiromau wei. Amai me sia weiba ofe amaima ido me siniro wiroi. 43 Wiroiro Yesuma buri age amaima me sini amara ido siaia uite wei, eme nesiabai da wiate fuyo ode sina weta amarabai aniate mawetu uaro efi wei. Mosesinu tarawatu buri age amaima fuyo oeta enanari odia. Iba anu ofe kobererau usinu. Iba eno usinuro anu ofe kobererau usinu. I i fuyo ode sina weta uwara efitate iwata ufita wei. 45 Eno weiro i amara anedana uwara faiyawerebai Yesunu buna ueta nesia webiba nautate su su uwara faiyawere Dawa ode kara utaba Yesu suro farawa kebiro yaubiro su su uwara Yesubai fata.

Copyright information for `YRB