Mark 10

Yesuma i awetabo awerasi okoetaba wasu sina wei

Yesuma i orofa ekodite iroma Judiaini Jodani orofaro farite Jodani ogo yofere inariro i uwara Dawabai inare kara utebitaro Yesu Danu we mawetu ueta utebasu enanari utebi. Eno utebina Ferosi waita uwarama Yesubai ue efitae fatate wenauereda weita, mui amara danu aweta ekodifisude, kobererau aba siosawere wiaro naufe weita? Danu moko sina anene webisu naufitae iba eno weita. Weitaro wei, Mosesima yanu sirorari uwaraba anene wei? Yesuma eno weiro weita, Mosesima eno wei, mui amara danu aweta ekodifie utedana ekoeta feifaro owawa ufite mafite nono ekodifisu weiya weita. Weitaro Yesuma emaba wei, yanu neno kimuwereba iba eno webiya wei. Godima ana ana ma taka ufiro mui amarama da ma dare mune aika maika odifisu wei. Boderewere Godima orofa atata nesia odeda awetaini awera ubu uiba ana amara danu danuaini damama ekodifite danu awetabai taka ufisuna ema sadei mero demurai ari sibisu. Iba emana sadei me, demurai. Godima ana ana ma taka ufiro mui amarama da ma dare mune aika maika odifisu wei.

10 Duburo su ubarero Danu iwata ueta uwarama dawaba i wei sina wenauetaro wei, mui amara danu aweta ekodifite mui aweta daido mubisuna i amarama dita yagera fafite danu botai awetaba siosa ufisu wei. 12 O mui aweta danu awera ekodifite mui awera daido mubisina uyare fafite danu botai aweraba siosa ufisu wei.

Yesuma kiki koinibororaratu ma kobererau ui

13 Moana uwara emanu koinibororaratu Dawabai woutate age deiro odifie wo fata. Fataro Danu iwata ueta uwarama dua sina weitaba Yesuma ibo uite emaba wei, ewaro da woure arawe da wiawe wei. I koiniboro fafitae watane wei. Godinu yawotasu emanu iba watane wei. 14 Eno weite wei, i uwara koiniboronu imueta ari imutaitaro Godima ema yawotasu wei. 15 Anama Godinu yawotasu koiniboronu imueta ari da mubisuna Godinu yawotasu orofaro da anibisu. Ba watane wei. 16 I koinibororaratu agema yabatebite mui age kofiri deiro odeda we ma kobererau utebi.

I gugua gubari faiyawere amara

17 Yesu i orofa ekodite dabaro ani. Anebina mui amara durami ue are farite jegirari uteda wei, kobere Tisa Amara, anene umate ibene ibene me ibeta mumau wei? 18 Eno weiba Yesuma wei, aneba Naba kobererau wasu wei? Mui amara kobererau me, Godi torowana kobererau. 19 Godinu tarawatu a iwata utasu. Eme da ua, aiyenu awetanu buribi da yowea, waira da ua, da irua, wawei sina webasuna meo da wia, anu anuaini amamaba kobererau uegou ua. 20 Enoma enoma weiro wei, Tisa Amara, na kikiraturoma eno utebatane wei. 21 Weiro Yesuma i amaraba neno arama uteda wei, demurairatu eno ufasu, aniate anu ibaiabai nesia maro oiya ufitaro nono ibaiabai me uwaraba anu oi nesia mafate Nanu buribi afasu wei. Anu i nesia emeba mafasu i ari ibaiabai duburo aba urero mafiro mubasu wei. 22 Weiro i amaranu ibaiabai derawereba danu ibo aika uteda neno siosa uite owerite ani.

23 Yesuma Danu iwata ueta uwaraba owere owere uteda wei, ibaiabai derawere ode ibeta amara Godinu yawotasu orofaro anibie uteda kimu derawere atafisu wei. 24 Weiro ifowa ae furiataro Yesuma wei, masigu, Godinu yawotasu dabaro aneda kimu derawere utaitago wei. 25 Eno weite wei, dera kemo egima mara ebaro fare anibisuna nudawere. Ibaiabai derawere bobo amarama Godinu yawotasu dabaro anedana kimu derawere atafisu wei. 26 Weiro i sina kamama nauteda neno kirifu derawere utate weita, ina ba anama wirofisu weita? 27 Weitaro Yesuma ema ereda wei, emema eno da ufitaro Godima nesia ufite Danu aikana ma wirofisu wei.

28 Weiro Fitama yare wei, nono yade koiniboroini ibaiabai nesia dubena sasite Anu buribi anaisi wei. 29 Weiro Yesuma wei, Nanu sina nauegou uawe wei. Anama danu suini daburetaini arumamini danua damamaini koiniboroini nasinini nesia Godinu sinaini Naba danu ibaiabai nesia dubena sabisu. Dubena sabite duburo danu suini adarabuini arumamini danuaini koiniboroini nasinini i nesia danu kodifisu i ari faiya faiyawere mubisu. nono ini awe uyareta dawabai fafisu. Nono duburo me ibene ibene ibeta mubite ibifisu wei. 31 Weite wei, moana dera uwara iro otowaratu sibitaita. Moana otowaratu uwara iro derawere sibitaita wei.

Yesuma Danu uifisu sina nono wei

32 Jerusaremu dabaro Yesu ko manebi. Maniro Danu iwata ueta uwara neno kirifu utate manitaro moana uwara iyatate manita. Yesuma Danu uwara tuero (12) munite kebiro anite duburo fafisu uetaba wei, Jerusaremu suro anibero mui amarama Ba Eme Sini Amaraba wawei sina webite mafiro dera fuyo ode sina weta uwaraini tarawatu tisa uwara dawa mubitate ma uieta sina webitaita wei. 34 Eno ufitate aika emeba mafitaro mubitate irufitate Danu ibo nawataro witua uteda domuma ufitaita. Eno utebe ma uifitaro uifiro kowa rarogonu me sibiro uietaroma nono uyafisu wei.

Jeimisini Jonima nui Yesubai weisi

35 Jebedinu amara sadei Jeimisini Joni Yesubai fasite weisi, Tisa Amara, wa sadei wanu imueta waba mai weisi. 36 Weisiro wei, yaba anene yanu unu mamane waisi wei? 37 Weiro weisi, Anu bunawere yaure yawoeta kowa ido fafiro A abanaro yaufaro Anu enabira enabira yaufune waitu weisi. 38 Weisiro wei, yanu wenauereta ya iwata mero, me sara waisi wei. Nanu woumane utatane oferi wakiki ogo ari ifawaisi? Nanu woumane utatane oferi babataito ueta ari ufawaisi aba me wei? 39 Weina aiwiade enanari ufutu weisi. Weisiro wei, aiwia, ba waisi. Nanu itatane wakiki ogo ifawate Nanu babataito ueta enanari ufawaisigo wei. 40 Eno weite wei, i yaureta kabesi sadei Nanu meba da mamaro da yaufawaisi wei. Moana uwaraba Godima i kabesi ue bou uiba Dana webiro yaufitaita wei.

41 Danu moana uwara teni (10) i sina nautate Jeimisini Joniba ibo utaro Yesuma emaba yua weite wei, i aika dera yawoeta uwarama emanu uwaraba kimuwere yawoteda emanu imueta emaba kimuwere odaitaro ya ue iwata utaita wei. 43 Emanu ueta yanu me. Yabairoma anama dera amara sibisuna ya nesia durua ufisu. O botai amara sibisuna yanu sabua ueta amara sibisu wei. 45 Ba Eme Sini Amara ido fariro eme Dawaba durua utawa utaro emaba enademi durua uteda iba fari. Duburo Danu wiroeta onono uwara faiyawereba sabisuba mae munono ari siboita wei.

Yesuma i diti basugari bobo amara Batimeusi ma wiroi

46 Jeriko suro fare aneda Dawaini Danu iwata ueta uwaraini uwara faiyawere iroma anebitaro Timeiasinu amara Batimeusi dawa diti basugari erawa nui webi amara daba gigirariro yaubi. 47 Yesu fariro Dawa Yesu Nasareta amara nauite yua weite wei, Deiwidinu sisia amara Yesu, naba neno arama ua wei. 48 Weiro uwara faiyawere fatate weita, sina da wia weitana derawere yua weite wei, Deiwidinu sisia amara, naba neno arama ua. 49 Eno webiba Yesu inarite wei, i amaraba wiawero Nabai afi wei. Weiro diti erawa amaraba weita, iya da uyate uya weita. Weitate weita, Yesu aba yua wasua weitaba uyari. 50 Uyarite danu dei barueta ma kosugari uteda mu sanite Yesubai sau ane fari. 51 Ane fariro Yesuma wei, aba anene umane wenu wei? Weiro i diti erawa amarama wei, Dera Amara, nanu unu diti ba emane watane wei. 52 Weiro Yesuma wei, ania, anu imuetama a ma wirotasu weiro diti ido forairo erite Yesunu buribi ani.

Copyright information for `YRB