Mark 11

Yesu kini ari Jerusaremu suro ani

Yesuini Danu iwata ueta uwaraini Jerusaremu dera natofo suro fafitae arebita. Arebe arebe are mui su sadei Betifeijini Beteni i oriwa maidanibai ibita. Enoba inarebe i su sadei ibita orofa abanaro are fata. Nono iroma Jerusaremu suna yafa me. Are fatate Yesuma Danu iwata ueta mui amara sadei siaia uteda wei, etei yanu ibo afu ibinu mui kirisi weto su ifu Betifeiji iro aniawate eawaro mui su gigirari tubune tutubaro bodere mui amarama yaurawa i otowa doniki egi nama doie odifitaro ibifiro efawaisina ido na ma uregari ue muawate Nabai woure arawa wei. Eno weite wei, nono eno utebeawaro i doniki ubi uwarama ane utaisi webitate eno webitaita, aneba doniki na ma uregari ue munaisi webitaitana eno wiawa, yanu Dera Waria Amarama mubie wenuba munaisi wiawaro mafita wei. Weiro ido anisite otowa doniki atasina i doniki su bebetobai tutuburo uwane oitaro inaibiro esite na ma uregari utebisi. Eno utebisiro i doniki egi ubi uwarama weita, ya ane utaisi weita? Aneba doniki na ma uregari utaisi weita? Weitaro i amara sadeima Yesunu wei sina weisiba ekoitaro doniki Yesubai woure anisi. Ane fasite emanu dei barueta wadia deiro oisiro Yesu ido amo yauri. Eme faiyawere wadiaini farai tataini dabaro ode anebitaro Yesuma fare anebiro botairo anebita uwaraini duburo arebita uwaraini nesia derawere yua weitate weita, yanu Dera Waria Amara weita. Yanu Dera Godinu ifuro farasu Amarana ido farinu osana inu ubina kobererau weda weita. Godima dawaba kobererau utedibebasu weita. 10 Dawa ido farinuba yanu sirorari amara kini Deiwidima yaure yawotebi i ari nono fafisu. Iba Godima ina ma kobererau utasu weita. Weda derawere yua weita, yanu etua urero Dera Amara osana inu ubina kobererau weda enoma enoma webitaro fare ani. 11 Fare anite Jerusaremu suro ane farite Dera dubu su ubare mui koruro amui. Amuite iro ane ane nesia erebiro yawi siniba ekodi. Dawaini Danu uwara tuero (12) owere Beteni suro ane fata.

Yesuma i boruba ana dodoa wei

12 Waura warai Beteni su ekoitate aneda Yesu osi uri. 13 Osi uriro warae ibeta bobo boruba ana iro erite tai mune ifie ani. Ane farite erina tai uwaneta kowa me, tata torowaba wei, a tai da uwanebearo anu tai uwarama da iteibitae watane weiro Danu iwata ueta uwara nauta.

Yesu dera dubu suro ani

15 Nono owere Jerusaremu suro are fataro Yesuma dera dubu su ubarero amui. I kakara koruro anawa. Moana koruro amuite oiya ue maeta uwaraini oiya ueta uwaraini yoweriro itataro emanu oi moko mae matata uwaranu kaiyoini fuyo ubani oiya ue mata uwaranu yauretaini mu saniro ma regari uta. 16 I fefenaroma ego woureta uwara da anibitae garari uite wei, Godinu bukaroma eno wasu, Nanu suna eme nesianu guriguri ueta su. Eno wasu aba me wei? Yana waira ueta uwaranu su ari utaita wei. 18 Weiro i dera fuyo ode sina weta uwaraini tarawatu tisa uwaraini i sina nautate Yesu ma uieta daba dobereda iyarebita. I uwara nesia Yesunu sina nauegou utebitaba iyarebita. 19 Yawi siniro Yesuini Danu uwaraini i su ekoitate anita.

I boruba anaba we mawetu ueta

20 Wau urina dabaro fare aneda etana i dodoa wei boruba ana torowa sibu uriba Fitama wei, Dera Waria Amara, boruba anaba Ana dodoa weiro sibu urinu, ea wei. 22 Weiro Yesuma wei, Godi kimuwere imutebeawe wei. 23 Nanu sina wemaro nauawe wei. Anama i maidaniba webisu, uyate enearo ania, eno webite kimuwere imuteda da imutawa ufisuna enanari ufisu. 24 Ane ane wenauereda guriguri ufote kimuwere imuegou ufoitana mafiro muboita ina yanu wei.

25 Yana inaibeda guriguri ufoitana mui amarama yaba sara siosa ueta ufiro yana imutawa ufoitaba yanu urero Babama yanu neno neno ueta mubite imutawa ufisu wei. 26 Yanu yaiyemutunu sara siosa ueta da mune imutawa ufoitana yanu urero ibinu Baba yanu sara siosa ueta da mune imutawa ufisu wei.

Yesunu bunaba wenauereta

27 Jerusaremu suro nono owere anita. Dera dubu su fefenaro inarebina dera fuyo ode sina weta uwaraini tarawatu tisa uwaraini baeta uwaraini faiyawere Dawabai fatate weita, A arotorowaba Anu bunaro eno utasu? Anama aba buna mairo eno utasu weita? 29 Weitaro Yesuma emaba wei, Nanu wenauereta botai yaba wemaro Naba yanu kobererau moko weboitana ananu bunaro utatane wemau wei. 30 Joninu babataito ueta ureroma Godima weiro ui aba emema weitaro ui wiawero nauma wei. 31 Weiro sina we matatate weita, ane webeisi? Ureroma fari webisuna Dana eno webisu, aneba Joninu wei sina imutawa uta webisu weita. O emebairoma webeisi aba euwari weita? I uwara nesiama imuta, Joni ba we bou ueta amara imutaba iyareda weita, ya iwata me weitaba Yesuma wei, ananu bunaro utatane sina yaba da wemaro naufoita wei.

Copyright information for `YRB