Mark 12

I gureifi tai beata yawotebita siosa uwaraba kasei sina

1Yesuma mui kasei sina Danu torowaba emabai eno wei, mui amara gureifi tai waiya umanite jiru turite gebiroma dowa ure kara uite gureifi amune adidiareta koru ubu uite danu dobo uite gureifi yo wai. Eno uite danu waiya moana uwaraba yawofitae mateda mui orofaro ani. 2Duburo ayo ureta kowa fariro danu mui waiya ueta amara danu gureifi mubie siaia uiro ani. 3Ane fariro i waiya yawotebita uwarama i amara mutate isuma urebe gureifi matawa, ma owetate siaia utaro ani. 4Aniro nono mui amara siaia uiro ani. Ane fariro mutate kofiriro urebe siosa ueta uteda siaia utaro ani. 5Nono mui amara siaia uiro ani. Ane fariro mutate ma uitaro duburo uwara faiyawere siaia utebiro anebitaro moana isuma urebitate moana ma uitebita. 6Enoma enoma utebitaro moana uwara meba i waiya ubi amara danu torowa nenoro we imui, nanu amara ubi siaia umaro dawaba kakara ufitaita we imuite siaia uiro ani. 7Ane fariro emanu emanu we mataneda weita, ewana danu amara ubiba ma uifete danu waiya yana mubeisi weitate dawa muneda ma uitate danu ofe dowa dubenaro sata. 9Eno utaba i waiya ubi amara anene ufisu? Dawa anibite i waiya yawoeta uwara nesia ma uifite danu waiya aika uwaraba mafisu wei.

10Godinu bukaro i sina yawitaita aba me? Na iwata ya yawitaita. I bukaroma eno wasu,

  • su ubu ueta uwarama mu sata gebirona i botai tutubu ari sini.
11Ewa yanu Godinu uetaba kamama eraisi, eno wasu wei. 12Yesuma i kasei sina emaba weiba Dawa mune ma uieta daba dobetate i uwara nesiaba iyareda ekoitate ane me sita.

I takesi oetaba wenauereta

13Moana uwarama Ferosi uwaraini Erodi uwaraini Yesunu sina irue nauteda mubitae siaia uta. 14Siaia utaro Yesubai ane fatate weita, Dera Amara, Ana meo amara me, ba amara ya iwata utaisi. Uwara nesia arotorowa imutasu. Eme derawere aba kikiratu eno imutawa utasute Godinu sina we mawetu uegou utebasuro ya iwata utaisi weita. Ibago Romani dera gaemani amara Sisaba takesi oi mafeisi aba me weita? 15Weitaro emanu irueta imueta Dawa iwataba wei, aneba Na woure eraita wei? Siriwa oi maiwero ema, weiro mata. 16Mataro i oi ereda wei, ananu kofirini owawaini ewado ibinu wei? Weiro Sisanu weita. 17Weitaro wei, Sisanu ane ane dawaba mawete Godinu ane ane Dawaba mawe weiro kamama nauta.

I uietaroma uyaretaba wenauereta

18Duburo Sadusi uwara Yesubai fata. I uwarama webita, uwara uietaroma da uyafitaita we inarebita. Yesubai are fatate emanu wenauereta sina weita, Dera Amara, Mosesima wei, mui amara aweta mubite aruma amara yanae munawa me ibebe uifisu. Uifiro danu dabuema danu aweta wabu mubiro i uieta amaraba aruma amara yanae mubisu eno owawa ui weiya weita. 20Eno weitate weita, adarabu seweni (7) ibebe botai amarama aweta munite aruma amara yanae munawa me ibebe ui. 21Uiro danu abana dabuema danu aweta wabu munite aruma amara yanae munawa, me ibebe ui. Uiro danu mui abana dabuema munite aruma amara yanae munawa me ibebe ui. 22Uiro enoma enoma i amara sewenima mutate aruma amara yanae munawa uie me sitaro i aweta ido ui. 23Duburo i uie uyareta kowaro abo amarama i aweta mubisu? I amara seweni mutaba anama mubisu weita? 24Weitaro wei, Godinu bukaro sinaini Danu buna ya iwata meba imutawa utaita wei. 25Urero aneruma aweta munawa utaita enanari eme nesia uietaroma uyafitate awetaini awera da mubitaita wei. 26Uieta emenu uyareta Mosesinu bukaro yawitaita aba me? I ina yarebi ananu ikiki yawitaita aba me? I ikikiro Godima Mosesiba wei, Nana Eibaramunu Godi, Nana Aisikinu Godi, Nana Jeikofunu Godi eno wei. 27Godina i uieta uwaranu Godi me, Dana i wiroeta uwaranu Godi, iba ya iwawa utaita Yesuma wei.

Godinu dera tarawatu

28Sina sina webitana mui tarawatu tisa amarama farite Yesunu kobere sina nautebe imuteda Yesuba wei, abo tarawatuna derawere wei? 29Weiro Yesuma wei, i dera tarawatuna eno, Isaraero uwara, nauawe, yanu Dera Godi, Dawa Godi demurai torowa. 30Yanu Dera Godibai yanu unu uetaini imueta nesia odegou utebeawe wei. 31Mui dera tarawatuna eno, yanu yaiyemutuba yanu torowa ari neno arama utebeawe. Mui dera tarawatu me wei. 32Weiro i amarama wei, ba wasu, Dawa demurai, Godi mui me. 33Dawaba neno arama uegou ufete imuegou ufete uegou ufete yanu naiyemutuba yanu torowa ari neno arama uegou ufe, enona kobererau. Fuyo oetaini fuyo yaretaini kobererau me wei. 34Weiro danu sina kobererauba Yesuma wei, Godinu yawoeta daba baworo anibae utasu wei. Weiro mui wenauereta wiawa uta.

Emenu Godima we mune odi amaraba wenauereta

35Yesuma dera dubu su ubarero we mawetu uteda wei, i tarawatu tisa uwarama Keriso Dawa Deiwidinu sisia amara aneba eno waita wei? 36Imumu Kotofuma Deiwidiba mawetu uiba Deiwidima wei, Godima Nanu Dera Waria Amaraba wei, Nanu banibira age afu yauaro Aini wasai utaita uwaraba buna umate Anu buri wowonaro odimau wei, Deiwidima eno weiya wei. 37Deiwidima Dawaba Waria Amara weide anene Keriso Dawa Deiwidinu sisia amara sini wei?

Yesuma i tarawatunu tisa uwaraba eme nesia we kakara ui

38Yesuma eno weiro i uwara nesia Danu sina nauegou utaro mui we mawetu uteda wei, eforo moana tarawatu tisa uwara yafa asugari ueta wadia barufitate i maketiro inaraita uwaranu ario sina naufitate Ju uwaranu dubu su kobere yaureta kabesiro yaufitate ogaro kowaro kobere yaureta kabesiro yaufitae utebaita. 40I uwara emanu unu enoma enoma utedana guriguri yafawere moana uwarama naufitae iba webaitate nono wabu awetabonu ibaiabai waira utebaitaba emaba fanisi derawere mafisu wei.

I aweta waburatunu fuyo

41Duburo Yesuma dera dubu sunu me maeta mauabai yaubeda erebiro uwara faiyawere emanu oi fare sanebita. Moana ibaiabai bobo derawere uwara oi faiyawere sanebitaro nono duburo ibaiabai faiya me wabu aweta are farite danu toea sadeiratu saniro Yesuma Danu iwata ueta uwaraba weiro fataro wei, Nanu sina nauawe wei. 44Weite wei, ewa wabu aweta danu ieta oiya ueta oi nesia saninu iba dawa danu oi derawere saninu. Ibaiabai derawere bobo uwara oi faiyawere sanitaro emabai faiya faiyawere ibinuba iba kikiratu sanita wei. Nono i wabu aweta danu oi nesia saninu wei.

Copyright information for `YRB